Home > Bibliographies > Act on the cooperation of the Council...

 

logo be

AAA Print

Act on the cooperation of the Council of Ministers with the Sejm and the Senate in EU affairs (2004 and 2010). Selected publications (as at 18.07.2018)

Artykuły z czasopism specjalistycznych

 1. Borkowski J.: Warunki współpracy Sejmu i Senatu z Rada Ministrów w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1, s.167.
 2. Cieślik Z.: Założenia zmian w regulacji prawnej w dziedzinie funkcjonowania Komisji ds. Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 1, s. 103-116.
 3. Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, 2011.
 4. Kupis M.: Sejm cztery lata po przyjęciu Traktatu z Lizbony - rozwiązania prawne. i praktyka parlamentarna, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, nr 1 (17).
 5. Mik C.: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a nowa regulacja działania Sejmu i Senatu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2004, nr 3.
 6. Prace studyjne w związku z przygotowaniem projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach UE
 7. Mik C., Pawłowski B.: Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: komentarz, „Kwartalnik Życia Publicznego” 2004, nr 2.
 8. Mik C., Pawłowski B.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 9. Ostrzyniewska K.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 3.
 10. Pawłowski B.: Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3(74), s. 173-190
 11. Pudło A.: Rola Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w krajowym procesiedecyzyjnym w sprawach integracyjnych, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 12.
 12. Sarnecki P.: Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem przy wykonywaniu przez Polskę praw członkowskich w Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5, s. 9–26.
 13. Serowaniec M.: Europeizacja tradycyjnych funkcji polskiego parlamentu w świetle postanowień traktatu z Lizbony oraz ustawy kooperacyjnej z 8 października 2010 roku, „Studia Iuridica Toruniensia" tom XIV (2014).
 14. Szymanek J.: Koncepcja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako drugiej izby parlamentu, „Studia Prawnicze” 2006, nr 3, s. 37–76.
 15. Wójtowicz K.: Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3 (86), s.77.

  Książki

 16. Balicki R.: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życie Traktatu z Lizbony), [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, (red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska), Warszawa 2009, s. 342–343.
 17. Barcz J.: Nowa Unia Europejska a państwa członkowskie w świetle orzeczeń krajowych trybunałów konstytucyjnych i ustaw kooperacyjnych, [w:] Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa, 2012, s. 381 - 449.
 18. Barcz J.: Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, [w:] Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2008.
 19. Chruściak R.: Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich. Projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011), Warszawa 2011.
 20. Dulak M.: Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków 2017, s. 237-346.
 21. Kołodziej T.: Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce: ewolucja systemowa w okresie od aplikacji o członkostwo do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 227-229.
 22. Kruk M.: Członkostwo RP w UE a parlament [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, (red. K. Wójtowicz), Warszawa 2006, s. 153–161.
 23. Mik C., B. Pawłowski, Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 24. Osinski J.: Rola Sejmu i Senatu w procesie decyzyjnym w sprawach rozstrzyganych w instytucjach Unii Europejskiej, [w:] Ustrojowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (red. J. Barcz), Warszawa 2003.
 25. Pawlicka J.: Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 223-243.
 26. Pudło A.: Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych, Warszawa 2011, s. 285-305.
 27. Pudło A.: Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2014, s. 54-57, 66-69.
 28. Pudło A.: Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wydanie 3 (red. J. Barcz), Warszawa 2012.
 29. Serowaniec M.: Parlamentarne komisje do spraw europejskich, Warszawa 2016, s. 201-266.
 30. Szymanek J.: "Funkcja europejska" Sejmu i Senatu jako ustrojowy efekt członkostwa w Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej (red. M. Kruk i J. Wawrzyniak), 2005, s. 347-364.