Home > Interparliamentary Cooperation > Lexicon of multilateral parliamentary... > The EURONEST Parliamentary Assembly > Bibliografie > Bibliografie > EU accession to the European...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

EU accession to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (as at 20.09.2017)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Dokumenty podstawowe

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2016 C 202 (art. 6 ust. 2 TUE oraz art. 218 TfUE).
 2. Protokół (nr 8) dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.Urz.UE 2016 C 202.
 3. Deklaracja odnosząca się do artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej [nr 2], dołączona do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, Dz.Urz.UE 2016 C 202.
 4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, po nowelizacji przez Protokół nr 11 i 14, z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12 i 13 (art. 59 ust. 2).
 5. Pakiet instrumentów prawnych w sprawie przystąpienia UE do EKPCz dołączony do Final report to the CDDH, Strasbourg, 10 June 2013:
  • Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Appendix I
  • Draft declaration by the European Union to be made at the time of signature of the Accession Agreement, Appendix II
  • Draft rule to be added to the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements in cases to which the European Union is a party, Appendix III
  • Draft model of memorandum of understanding between the European Union and X [State which is not a member of the European Union], Appendix IV
  • Draft explanatory report to the Accession Agreement, Appendix V
 6. ***

 7. Wniosek o opinię przedstawiony przez Komisję Europejską w trybie art. 218 ust. 11 TfUE (Opinia 2/13) - informacje z portalu EUR-Lex
 8. Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 grudnia 2014 - strona InfoCuria - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
 9. Dokumenty procesu negocjacji

 10. Report of the fifth negociation meeting between the CDDH and the European Commission on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 3-5 April 2013, Strasbourg
 11. Report of the fourth negociation meeting between the CDDH and the European Commission on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 21-23 January 2013, Strasbourg
 12. Report of the third negociation meeting between the CDDH and the European Commission on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 9 November 2012, Strasbourg
 13. Report of the second negociation meeting between the CDDH and the European Commission on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 19 September 2012, Strasbourg
 14. Report of the first negociation meeting between the CDDH and the European Commission on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 21 June 2012, Strasbourg
 15. Projekt decyzji Rady upoważniającej Komisję do przeprowadzenia negocjacji w sprawie Umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 4 czerwca 2010.
 16. Ad hoc terms of reference concerning accession of the EU to the Convention given to the CDDH by the Ministers' Deputies during their 1085th meeting (26 May 2010), Strasbourg, 3 June 2010.

  Steering Committee for Human Rights (CDDH)
 17. Report to the Committee of Ministers on the elaboration of legal instruments for the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, Appendix - Draft Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, CDDH(2011)009, Strasbourg, 14 October 2011, s. 5.
 18. Steering Comittee for Human Rights (CDDH) – Extraordinary meeting 12 – 14 October 2011; Report, CDDH(2011)R Ex, Strasbourg, 14 October 2011.
 19. Steering Comittee for Human Rights (CDDH) – 72nd meeting – report, CDDH(2011)R72, Strasbourg, 12 April 2011.

  CDDH-UE - dokumenty ze spotkań
 20. Draft legal instruments on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, CDDH-UE(2011)16 Final Version, Strasbourg, 19 July 2011.

  Working meetings of the CDDH informal working group on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights (CDDH-UE) with the European Commission:
 21. Dokumenty Unii Europejskiej

  Dokumenty PE

 22. Opinia Komisji Spraw Konstytucyjnych dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r., 9.11.2016., pkt 11.
 23. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie międzyinstytucjonalnych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. UE C 161 E/72.
 24. Opinia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie instytucjonalnych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 27.4.2010.
 25. Opinia Komisji Spraw Zagranicznych dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie międzyinstytucjonalnych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 19.03.2010.

  Dokumenty KE
 26. Commission Staff Working Document on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2016 accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 2016 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights, SWD(2017) 162 final, s. 4., 18.5.2017.
 27. Komunikat Komisji - Strategia skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez Unię Europejską, KOM(2010) 573 wersja ostateczna, s. 3.

  Dokumenty Rady
 28. Draft Council Decision authorising the Commission to negotiate the Accession Agreement of the European Union to the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) -Co-respondent mechanism (Paragraph 10 of the Negotiating directives), dokument Rady nr 10569/10, 2 June 2010.
 29. Draft Council Decision authorising the Commission to negotiate the Accession Agreement of the European Union to the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). -Involvement of ECJ regarding the compatibility of legal acts of the Union with fundamental rights (Paragraph 11 of the Negotiating directives), dokument Rady nr 10568/10, 2 June 2010.
 30. Recommendation for a Council Decision authorising the Commission to negotiate the Accession Agreement of the European Union to the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 17 March 2010.
 31. Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka – nota prezydencji, Bruksela, 8 lutego 2010.
 32. Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa w służbie obywateli, Bruksela, 2 grudnia 2009, s. 11-12.

  Dokumenty Trybunału Sprawiedliwości
 33. Dokument roboczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący niektórych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Luksemburg, 5 maja 2010.
 34. Joint communication from Presidents Costa and Skouris, Strasbourg-Luxembourg, 24 January 2011.

  Inne
 35. Les aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme - Note à l'attention de la Commission institutionnelle du Parlement européen en vue de l'audition du 18 mars 2010
 36. The European Convention, Final Report of Working Group II, Conv 354/02, 22 October 2002, s. 11-16.
 37. Dokumenty Rady Europy

 38. Resolution 1610 (2008) - The accession of the European Union/European Community to the European Convention on Human Rights, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 17 April 2008.
 39. The accession of the European Union/European Community to the European Convention on Human Rights, Report, 18 March 2008.
 40. Study of technical and legal issues of a possible EC/EU accession to the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 28 June 2002.

 41. Komunikaty prasowe

 42. Komunikat prasowy nr 180/14 dotyczący wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014
 43. Komunikat prasowy - 3018. posiedzenie Rady; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, Luksemburg, 3-4 czerwca 2010 r., s. 22.
 44. European Parliamentarians 'deeply concerned' at national moves to block EU accession to the European Convention on Human Rights - Press Statement, Brussels, 25.01.2012.
 45. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE
  Książki

 46. Barcz J.: Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi [w:] Źródła prawa Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2010, s. IV-93 i nast.
 47. Barcz J.: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące UE. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, s. 59-62.
 48. Besselink L.: The EU and the European Convention of Human Rights after Lisbon Treaty: From 'Bosphorus' Sovereign Immunity to Full Scrutiny? [w:] State Immunity: A Politico-Legal Study (red. A. Sabitha), Hyderabad, 2008-09.
 49. Besselink L.: The European union and the European Convention on Human Rights: from Sovereign Immunity in Bosphorus to Full scrutiny under the reform treaty? [w:] Changing perceptions sovereignty and human rights: essays in honour of Cees Flinterman (red. I. Boerefijn, J. Goldshmidt), Antwerpia 2008, s. 295-309.
 50. Craig P., De Burca G.: EU law, text, cases, and materials, Oxford 2003, s. 363-369.
 51. Dzięgiel A.: Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – unifikacja standardów w zakresie ochrony praw człowieka w Europie [w:] Prawo międzynarodowe – Problemy i wyzwania (red. J. Menkes), Warszawa 2006, s. 149-166.
 52. Gajda A.: Przystąpienie UE do EKPCz i inkorporacja Karty Praw Podstawowych do prawa UE a umocnienie ochrony praw podstawowych w III filarze UE [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008, s. 264-289.
 53. Garlicki: Unia Europejska a Europejska Konwencja Praw Człowieka [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 84.
 54. Gragl P.: The accession of the European Union to the European Convention on Human Rigths, Oxford and Portland, 2013. 
 55. Horváth Z., Ódor B.: The Union After Lisbon - The treaty reform of the EU, Budapeszt 2010, s. 106.
 56. Jacobs F.: The European Convention on Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights and the European Court of Justice – The impact of European Union accession to the European Convention on uman Rights [w:] Jacobs F., White R.: The European Convention on Human Rights, Oxford, 2002.
 57. Kędzia Z.: Relacje między Europejską Konwencją Praw Człowieka a Kartą Praw Podstawowych po przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008, s. 224-246.
 58. Kornobis-Romanowska D.: Umocnienie statusu jednostek w UE po przystąpieniu UE do EKPCz. Konsekwencje dla ustawodawcy i sądów krajowych – następstwa praktyczne [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008, s. 290-317.
 59. Kornobis-Romanowska D.: Europejska konwencja praw człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich, Warszawa 2001.
 60. Machińska H.: Przystąpienie UE do EKPCz. Relacje instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej i Rady Europy [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008, s. 247-263.
 61. Myjer E.: Can the EU Join the ECHR – General Conditions and Practical Arrangements [w:] The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective (red. I. Pernice, J. Kokott, C. Saunders), 2006.
 62. Nowicki M.: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010 (rozdział: Europejska Konwencja Praw Człowieka w Unii Europejskiej).
 63. Sozański J.: Prawa człowieka w Unii Europejskiej: (po Traktacie Lizbońskim), Warszawa-Poznań 2010 (podrozdział: Przystąpienie Wspólnot i Unii do europejskiej Konwencji)
 64. Verstichel A.: European Union Accession to the European Convention on Human Rights [w:] Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human rights (red. P. Lemmens, W. Vandenhole), 2005.
 65. Wróbel A.: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I, Warszawa 2010 (Podrozdział: Prawo WE i UE a Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności).
 66. Wyrozumska A.: Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej [w:] Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A.: Obywatel Unii, Warszawa 2010, s. VI-222 i nast.
 67. Wyrozumska A.: Umocnienie ochrony praw podstawowych [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2008, s. 177-181.
 68. Artykuły z polskich i zagranicznych czasopism specjalistycznych

 69. Baratta R.: Accession of the EU to the ECHR: The rationale for the ECJ's prior involvement mechanism, „Common Market Law Review" (2013) 50, iss. 5, s. 1305–1332.
 70. Barcz J.: Ramy prawne przystąpienia Unii Europejskiej do EKPCz w świetle postanowień TUE i TFUE. Uwagi wstępne, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy" nr 3-4 (2010), s. 11–22.
 71. Bodnar A.: Standard "równoważnej ochrony" w odniesieniu do ochrony praw człowieka po opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 45.
 72. Callewaert J.: The European Convention on Human Rights and European Union law: a long way to harmony, „European Human Rights Law Review" 2009, No. 6, s. 768-783.
 73. Cherubini F.: The relationship between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights in the view of the accession, "German Law Journal" 2015, Vol. 16, no. 06, s. 1375.
 74. De Búrca G.: After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator?, „Maastricht Journal of European and Comparative Law" no. 2 (2013), s. 168-184.
 75. De Witte B., Imamović S.: Opinion 2/13 on Accession to the ECHR: Defending the EU Legal Order against a Foreign Human Rights Court, „European Law Review" (2015), iss 5.
 76. Douglas-Scott S.: A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis, „Common Market Law Review" Vol. 43 (2006), Issue 3, s. 629-665.
 77. Duvigneau, J. L: From Advisory Opinion 2/94 to the Amsterdam Treaty: Human Rights Protection in the European Union, „Legal Issues of Economic Integration - Legal Issues of European Integration" Vol. 25, No. 2, 1998, s. 61 – 91.
 78. Eckes C.: EU Accession to the ECHR: Between Autonomy and Adaptation, "The Modern Law Review" Volume 76, Issue 2, March 2013, s. 254–285.
 79. Fabbrini, F., Larik, J.E.: The Past, Present and Future of the Relation between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, „Yearbook of European Law" iss. 1, vol. 35, 2016.
 80. Frąckowiak-Adamska A.: Akcesja Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – ryzyko naruszenia zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 35.
 81. Gajda A.: Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Studia i Prace" Nr 1(13)/2013.
 82. Garlicki L.: Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – przygotowania i problemy, „Europejski Przegląd Sądowy" 2011, nr 1, s. 14-19.
 83. Gragl P.: A giant leap for European Human Rights? The Final Agreement on the European Union's accession to the European Convention on Human Rights, "Common Market Law Review" vol. 51, iss. 1 (2014), s. 13–58.
 84. Groussot X., Lock T., Pech L.: EU Accession to the European Convention on Human Rights: a Legal Assessment of the Draft Accession Agreement of 14th October 2011, Fondation Robert Schuman, „Policy Paper - European Issues" n°218, 7 November 2011.
 85. Groussot X., Pech L.: La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après le Traité de Lisbonne, Fondation Robert Schuman, „Policy Paper - Question d'Europe" n°173, 14 juin 2010.
 86. Halberstam D.: "It's the Autonomy, Stupid!" A Modest Defense of Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR, and the Way Forward, „German Law Journal" (2015) vol. 16, no. 1, s. 105-146.
 87. Harpaz G.: The European Court of Justice and Its Relations With the European Court of Human Rights: the Quest for Enhanced Reliance, Coherence and Legitimacy, „Common Market Law Review" 46/2009, Issue 1, s. 105-141.
 88. Jacqué J. P.: The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, „Common Market Law Review" Vol. 48, No 4 (2011), s. 995-1023.
 89. Johansen S.: The Reinterpretation of TFEU Article 344 in Opinion 2/13 and Its Potential Consequences, „German Law Journal" (2015) vol. 16, no. 1, s. 169-178.
 90. Korenica F., Doli D.: A View on CJEU Opinion 2/13's Unclear Stance on and Dislike of Protocol 16 ECHR, „European Public Law" iss. 2(2016), vol. 22, s. 269.
 91. Kowalik-Bańczyk K.: Autonomia prawa unijnego w świetle opinii 2/13, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 14.
 92. Kowalska R.: Pierwszy etap prac Unii Europejskiej nad przystąpieniem do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wytyczne negocjacyjne na rokowania akcesyjne, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy" nr 3-4 (2010), s. 43–56.
 93. Krenn Ch.: Autonomy and Effectiveness as Common Concerns: A Path to ECHR Accession After Opinion 2/13, „German Law Journal" (2015) vol. 16, no. 1.
 94. Kuijer M.: The Accession of the European Union to the ECHR: A Gift for the ECHR's 60th Anniversary or an Unwelcome Intruder at the Party?, „Amsterdam Law Forum", Vol. 3, No. 4, pp. 17-32, 2011.
 95. Lock T.: A critical comment on the accession of the EU to the ECHR, „Justice Journal Volume" 8, No. 2, 2011.
 96. Lock T.: Walking on a tightrope: The draft ECHR accession agreement and the autonomy of the EU legal order, „Common Market Law Review" 48 (2011), s. 1025–1054.
 97. Lock T.: EU accession to ECHR: implications for judicial review in Strasbourg, „European Law Review", Issue 6 (2010).
 98. Łazowski A., Wessel R. A.: When Caveats Turn into Locks: Opinion 2/13 on Accession of the European Union to the ECHR, „German Law Journal" (2015) vol. 16, no. 1.
 99. Łazowski A.: Opinia 2/13 a wzrost znaczenia Karty Praw Podstawowych UE, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 21.
 100. Machińska H.: Uwagi wstępne o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy" nr 3-4 (2010), s. 7–10.
 101. Nanopoulos E.: Killing Two Birds with One Stone? The Court of Justice's Opinion on the EU's Accession to the ECHR, „Cambridge Law Journal" vol. 74, iss. 2, lipiec 2015, s. 185.
 102. Niedźwiedź M.: Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy" nr 8/2015, s. 4.
 103. Niedźwiedź M.: Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy" nr 9/2015, s. 14.
 104. O'Meara N.: „A More Secure Europe of Rights?" The European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and EU Accession to the ECHR, „German Law Journal" Vol. 12, No.10, 2011.
 105. Peers S.: The EU's Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare, „German Law Journal" (2015) vol. 16, no. 1.
 106. Półtorak N.: Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka – projekt umowy akcesyjnej a prawo UE, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 9, s. 7.
 107. Saltinyte L.: European Union accession to the European Convention on Human Rights: Stronger Protection of Fundamental Rights in Europe?, Jurisprudence, 2 (120), 2010, s. 177-196.
 108. Schorkopf F.: The European Court of Human Rights' Judgment in the Case of Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Ireland, „German Law Journal" Vol. 6, No. 9, 2005.
 109. Sołtys A.: Kontrola sądowa w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 40.
 110. Taborowski M.: Poziom ochrony praw podstawowych wynikający z Karty Praw Podstawowych UE jako przeszkoda dla przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 28.
 111. Tacik P.: Co-respondent mechanism, czyli UE i państwa członkowskie przed ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 2, s. 21.
 112. White S.: Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, „Amicus Curiae", Issue 86, Summer 2011.
 113. Wołąsiewicz J.: Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - wizja Rady Europy, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy" nr 3-4 (2010), s. 23–42.
 114. Wróbel A.: Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 4.
 115. Wścisły-Białek B.: Proces negocjacyjny porozumienia dotyczącego przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 12, s. 8.
 116. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 117. Accession by the European Union to the European Convention on Human Rights. Answers to frequently asked questions, 30 April 2013.
 118. Callewaert J.: The impact of accession to the European Union On The Application Of The European Convention On Human Rights, Konrad-Adenauer Stiftung - Event contributions, 20 February 2007.
 119. De Schutter O.: L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme : feuille de route de la négociation, 10 kwietnia 2010.
 120. De Schutter O.: Accession of the European Union to the European Convention On Human Rights, 2007.
 121. European Union Accession to the European Convention on Human Rights - Briefing Note, The AIRE centre, Amnesty International, International Commission of Jurists, 6 September 2013.
 122. EU Accession to the European Convention on Human Rights, wykład wygłoszony przez F. Tulkens, 1 March 2013.
 123. Fabbrini F., Larik J.: Dialoguing for due process: Kadi, Nada, and the accession of the EU to the ECHR, Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven, Working Paper No. 125, November 2013.
 124. Fabbrini F., Larik J.: The Accession of the EU to the ECHR and its Effects: Nada v Switzerland, the Clash of Legal Orders and the Constitutionalization of the ECtHR, 18 September 2013.
 125. Fadier A.: Obstacles to overcome in EU's accession to the European Convention of Human Rights, TEPSA Brief, 15 December 2010.
 126. Gaja G.: The 'Co-Respondent Mechanisms' According to the Draft Agreement for the Accession of the EU to the ECHR, „ESIL Reflections" Vol. 2, Iss. 1, 9 January 2013.
 127. Jacobs F.: Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 2007.
 128. Łazowski A., Wessel R.: The European Court of Justice blocks the EU's accession to the ECHR, "Commentary", Centre for European Policy Studies, 08.01.2015.
 129. Mańko R.: EU accession to the European Convention on Human Rights (ECHR), „Briefing", European Parliamentary Research Service, July 2017.
 130. Miller V.: EU Accession to the European Convention on Human Rights, House of Commons, Standard Note, 22 march 2011.
 131. Morano-Foadi S., Andreadakis S.: The EU Accession to the ECHR after Opinion 2/13: Reflections, Solutions and the Way Forward, wystąpienie w ramach publicznego wysłuchania dla Komisji Spraw Konstytucyjnych PE, kwiecień 2016.
 132. Polakiewicz J.: EU Law and the ECHR: Will EU Accession to the European Convention on Human Rights Square the Circle?, 26 September 2013.
 133. Traktat z Lizbony - perspektywa obywateli Unii Europejskiej, Biuletyn Europe Direct - Poznań 5/2011, s. 7-9. 

wróć do góry