Home

 

logo be

AAA Print

Źródła danych unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości COM (2013) 160

Analiza KE została przeprowadzona w oparciu o dane z następujących źródeł:

  • raport Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości Rady Europy (CEPEJ) – oparty przede wszystkim na danych uzyskanych od korespondentów CEPEJ; CEPEJ systematycznie dokonuje ewaluacji wymiarów sprawiedliwości, uwzględniając wszystkie obszary funkcjonowania sądownictwa w praktyce, w tym aspekt finansowy (finansowanie sądów, pomoc prawna) i prawa użytkowników sądów (dostęp do informacji, ochrona osób wymagających szczególnego traktowania, odszkodowania w związku z wadliwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości), a także bardziej ogólne kwestie, jak organizacja sądownictwa, prokuratury i zawodów prawniczych oraz efekty pracy wymiarów sprawiedliwości (długość i skuteczność postępowań, egzekwowalność decyzji oraz dostępność alternatywnych metod rozstrzygania sporów);
  • Bank Światowy – publikowane od 1996 r. wskaźniki dobrego rządzenia (Worldwide Governance Indicators - WGI), w tym wskaźnik rządów prawa, obejmujący egzekwowanie umów, funkcjonowanie policji, sądownictwa oraz poziom przestępczości i przemocy; wyniki oparte są na rezultatach ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorców, obywateli i ekspertów;
  • Światowe Forum Ekonomiczne – publikowane od 1979 r. raporty (The Global Competitiveness Report - GCR) obejmują analizę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w 144 państwach; w ramach filara instytucjonalnego oceniane jest przestrzeganie zasady rządów prawa, w tym brak nadmiernej biurokracji, przeregulowania i korupcji oraz niezależność sądownictwa;
  • World Justice Project – indeks rządów prawa (The Rule of Law Index - RLI) publikowany od 2006 r. obejmuje osiem czynników: ograniczona władza rządu, brak korupcji, porządek i bezpieczeństwo, prawa podstawowe, otwarte rządy, egzekwowanie przepisów, wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych.