Home

 

logo be

AAA Print

Kalendarium prac nad WRF 2014-2020

 1. Etap objaśnień

  29 czerwca 2011 - Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji w sprawie WRF na lata 2014–2020 (pkt 1). Do końca 2011 r. wpłynęło 57 szczegółowych wniosków ustawodawczych, które określają, w jaki sposób środki UE będą wykorzystane w praktyce.
  6 lipca 2012 - Komisja przyjęła poprawioną propozycję wieloletniego budżetu na lata 2014-2020, która uwzględnia dwie kwestie: potrzeby budżetu związane z wstąpieniem Chorwacji do UE, a także ostatnie dane ekonomiczne (pkt 2).

 2. Etap negocjacji

  7-8 lutego 2013 - Rada Europejska osiągnęła porozumienie co do wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (pkt 13).
  18 lutego 2013 - w Parlamencie Europejskim odbyła się debata z przewodniczącym Rady Europejskiej i przewodniczącym Komisji na temat porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE, które zostało zawarte na szczycie Rady (brak stenogramu, por. pkt 19).
  13 marca 2013 - PE przyjął rezolucję (pkt 7), w której:

  • przyjął do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej w sprawie WRF, które to konkluzje traktuje jako zalecenia polityczne dla Rady,
  • odrzucił porozumienie podpisane 8 lutego 2013, gdyż nie odzwierciedlało ono priorytetów zawartych w rezolucji PE z 23 października 2012 oraz pomijało rolę i kompetencje Parlamentu ustanowione Traktatem z Lizbony,
  • określił warunki, jakie powinien spełniać wieloletni budżet UE,
  • dał swojemu zespołowi mandat do prowadzenia negocjacji z Radą na podstawie rezolucji z 23 października 2012, podkreślając, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest przedstawienie przez KE projektu budżetu korygującego na 2013 rok.
  6 maja 2013 - przewodniczący Rady, PE oraz Komisji porozumieli się w kwestii otwarcia negocjacji w sprawie WRF oraz dodatkowych funduszy na rok 2013 (pkt 17).
  14 maja 2013 - Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 (pkt 12, s. 3).
  27 czerwca 2013 – Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie WRF na lata 2014–2020 (pkt 16).
 3. Etap końcowy

  3 lipca 2013 - PE przyjął rezolucję w sprawie porozumienia politycznego w sprawie WRF (pkt 6), w której zaznaczył m.in. że jest przygotowany poddać rozporządzenie w sprawie WRF i nowe porozumienie międzyinstytucjonalne pod głosowanie wczesną jesienią (po spełnieniu niezbędnych warunków technicznych i prawnych).
  17 lipca 2013 - Rada przedstawiła projekt rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (pkt 10), zaś w listopadzie sprostowanie dotyczące tego projektu (pkt 11).
  12 listopada 2013 - przedstawiciele PE i Rady uzgodnili kompromisowy budżet na 2014 rok i doszli do porozumienia w sprawie korekty budżetu na rok 2013 rok, otwierając tym samym drogę do zatwierdzenia przez Parlament nowych WRF (pkt 15).
  19 listopada 2013 - PE wyraził zgodę na projekt rozporządzenia Rady określającego WRF na lata 2014-2020 (pkt 4) uznając, że wszystkie warunki wymienione w lipcowej rezolucji zostały spełnione oraz przyjął decyzję w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy PE, Radą i KE w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (pkt 5).
  2 grudnia 2013 – Rada przyjmuje nowe WRF (pkt 14).

DOKUMENTY:
Komisja Europejska:

 1. Pakiet WRF
 2. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, COM(2012) 388 wersja ostateczna
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program uproszczeń dotyczący Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–2020, COM(2012) 42

  Parlament Europejski:

 4. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, wersja tymczasowa, s.1.
 5. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, wersja tymczasowa, s. 32.
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych
 8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych

  Rada:

 10. Projekt rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, 11791/13, 17 lipca 2013
 11. Sprostowanie Rady dotyczące projektu rozporządzenie Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, 14 listopada 2013
 12. Nowe wieloletnie ramy finansowe – Stan prac, 14 maja 2013
 13. Konkluzje Rady Europejskiej, Bruksela, 7-8 lutego 2013

  KOMUNIKATY PRASOWE:

 14. Council adopts the multiannual financial framework 2014-2020, 02.12.2013
 15. EU budget 2014: Parliament and Council strike a deal, 12.11.2013
 16. Council approves MFF agreement, 28.06.2013
 17. Green light to launch formal talks on EU budget for 2014-2020, 07.05.2013
 18. Komunikat prasowy z posiedzenia Rady ds. Ogólnych w dniu 22 kwietnia 2013
 19. Parlament gotowy do negocjacji długoterminowego budżetu UE, 19.02.2013