Home

 

logo be

AAA Print

XII SPOTKANIE

17-18.04.2011, WARSZAWA

 

W spotkaniu uczestniczyli pos. Stanisław Rakoczy (PSL), przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP oraz sen. Janusz Rachoń (PO), zastępca przewodniczacego Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Region Morza Bałtyckiego - wspólne wyzwania.
 2. Rola parlamentów narodowych we wdrażaniu strategii Europa 2020 i semestru europejskiego (europejskiego okresu oceny).
 3. Współpraca międzyparlamentarne w ramach WPZiB.
 4. Zmiana regulaminu COSAC.

wersja pdf

 Conclusions of the Meeting of representatives
of the Committees of European Affairs of the Parliaments of Lithuania, Latvia, Estonia and Poland*

Warsaw, 17-18 April 2011

Representatives of the committees of European affairs of Riigikogu of the Republic of Estonia, Seimas of the Republic of Lithuania, Saeima of the Republic of Latvia, Sejm and Senate of the Republic of Poland, who met on 17-18 April 2011 in Warsaw:

 Transport

 • consider as a priority the issue of integration of the Baltic Sea Region railway network with the overall trans-European network;
 • attach special importance to the implementation of the "Rail Baltica" project – a railway route linking Warsaw, Kaunas, Riga, Tallinn with Helsinki, noting the need to provide funds for the EU co-financing of the project in the new financial perspective;

Energy security

 • being aware of the different circumstances of each state, underscore once again the need to ensure energy security of the European Union through measures including, among others, the integration of the energy infrastructure and guaranteed diversification of sources;
 • express their belief that to ensure the improvement of energy security and integration of energy markets in the Baltic Sea Region it is necessary to invest in new generating capacity and expand the existing or build new cross-border power interconnections
 • express their concern about the Nord Stream pipeline project owing to:
  - environmental risks to the Baltic Sea Region,
  - reduced energy security in the Baltic Sea Region (constraints on the development of the gas terminals in Poland and the Baltic States, which may ensure LNG supplies for the purposes of marine transport both for Poland and for the Baltic States);

Europe 2020 Strategy

 • welcome the measures taken in the context of the "Europe 2020" Strategy as well as the new procedure of the "European Semester" aimed to strengthen the co-ordination of the budgetary policies within the European Union. Underline the need to strengthen the role of national parliaments in the control of budgetary discipline by the governments of the individual Member States;

Common Agricultural Policy

 • point out that it is necessary to reform the direct payment system under the CAP so that it will cater for the needs of all the Member States and become more equitable;

Eastern Partnership

 • underline the importance of the Eastern Partnership and express the view that the current situation in North Africa should not lead to a reduction of funds earmarked for the Eastern Partnership;

Common Foreign and Security Policy

 • having regard to the powers vested in the Parliaments, express their belief that it is necessary to develop cooperation between national Parliaments and the European Parliament as part of interparliamentary scrutiny of the CFSP and CSDP.

wersja pdf

 Konkluzje ze spotkania przedstawicieli
komisji do spraw europejskich parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski **

Warszawa, 17-18 kwietnia 2011

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich reprezentujący Riigikogu Republiki Estonii, Seimas Republiki Litwy, Saeimę Republiki Łotwy, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spotkali się w dniach 17-18 kwietnia 2011 w Warszawie:

 Transport

 • uznają za priorytet kwestię integracji sieci kolejowej w regionie Morza Bałtyckiego z całą siecią transeuropejską;
 • przywiązują szczególną wagę do wdrożenia projektu „Rail Baltica" – trasy kolejowej łączącej Warszawę, Kaunas, Rygę, Tallin i Helsinki, zauważając potrzebę zapewnienia w nowej perspektywie finansowej funduszy dla współfinansowania projektu przez UE;

Bezpieczeństwo energetyczne

 • zdając sobie sprawę z różnych warunków panujących w poszczególnych państwach, po raz kolejny podkreślają konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej za pomocą środków obejmujących m.in. integrację infrastruktury energetycznej i gwarantowanego zróżnicowania źródeł;
 • wyrażają przekonanie, że do zapewnienia poprawy bezpieczeństwa energetycznego i integracji rynków energii w regionie Morza Bałtyckiego niezbędne jest inwestowanie w nowe moce wytwórcze oraz rozwój lub budowa nowych transgranicznych połączeń międzysystemowych;
 • wyrażają zaniepokojenie w związku z projektem gazociągu Nord Stream z uwagi na:
  • zagrożenia dla środowiska w regionie Morza Bałtyckiego,
  • zmniejszone bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego (ograniczenia dotyczące rozwoju terminali gazowych w Polsce i krajach bałtyckich, mogących zapewnić dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do celów transportu morskiego zarówno dla Polski jak i dla krajów bałtyckich;

Strategia Europa 2020

 • z zadowoleniem przyjmują środki podjęte w kontekście strategii „Europa 2020", a także nową procedurę semestru europejskiego, dążącą do wzmocnienia koordynacji polityk budżetowych w Unii Europejskiej. Podkreślają potrzebę wzmocnienia roli parlamentów narodowych w ramach dyscypliny kontroli budżetowej przez rządy poszczególnych państw członkowskich;

 

Wspólna Polityka Rolna
 • podkreślają konieczność przeprowadzenia reformy systemu płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tak aby zaspokajał on potrzeby wszystkich państw członkowskich i stał się bardziej sprawiedliwy;

Partnerstwo Wschodnie

 • podkreślają znaczenie Partnerstwa Wschodniego i wyrażają pogląd, że obecna sytuacja w północnej Afryce nie powinna prowadzić do zmniejszenia funduszy przeznaczonych na Partnerstwo Wschodnie;

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

 • mając na uwadze uprawnienia przyznane parlamentom, wyrażają przekonanie, że konieczny jest rozwój współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi i Parlamentem Europejskim jako element międzyparlamentarnej kontroli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

 


*Tekst przyjęty w jęz. ang.

** Tłumaczenie zespół OIDE