Home > Bibliographies > Debates of the EU Affairs Committee > Spotkania > komisji europejskich Grupy V4 > XIV SPOTKANIE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

XIV SPOTKANIE

 23-24.01.2012, ČASTÁ-PAPIERNIČKA

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Sztorc (PSL) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Krzysztof Szczerski (PIS), sen. Edmund Wittbrodt (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP oraz sen. Zbigniew Meres (PO) – wiceprzewodniczący Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Otwarcie spotkania przez Przewodniczącego Komisji ds. Europejskich Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Pana Ivana Štefanca
  2. Kwestie gospodarcze i finansowe (strefa euro, zarządzanie gospodarcze w UE)
  3. Nowe uprawnienia parlamentów narodowych państw członkowskich według Traktatu z Lizbony (zasada subsydiarności i przedstawianie uzasadnionych opinii)

DOKUMENTY


pdf

CONCLUSIONS*

of the
Meeting of the European Affairs Committees of the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly, the Sejm and the Senate of the Republic of Poland and the National Council of the Slovak Republic

 

The Representatives of the European Affairs Committees of the Visegrad Group countries:

- appreciate contribution and emphasize the heritage of Mr. Václav Havel, one of the fathers of the idea of the Visegrad cooperation;

Regarding the general European Union issues:
- consider the Hungarian and Polish Presidency of the Council of the European Union as successful and appreciating the EU leadership in dealing with the key EU issues in 2011;
- welcome the signing of the Accession Treaty of the European Union with Croatia at the European Council meeting on 9 December 2011 and also consider this as an important moment for the stabilization process of the Western Balkans. Encourage other National Parliaments of the EU to a fast and successful end of the ratification process of the Accession Treaty in order to welcome Croatia as a new Member State as of 1 July 2013;
- welcome the progress made by other candidate and potential candidate countries of the EU specifically Montenegro and Serbia. Encourage Montenegro to further reforms regarding the area of rule of law and fundamental rights. At the same time encourage Serbia to maintain the present dynamics of fulfilling the political criteria of the Treaties;
- support the enlargement process of the EU but also stress the need of fulfillment of the pre-accession criteria;
- emphasize the need of strategic development of the Eastern Partnership and signing the negotiated agreement between the EU and Ukraine.

Regarding the economic and  financial issues (Eurozone,  EU economic governance):
- support actions aiming at genuine improvement of the functioning of the euro area and at increasing fiscal discipline and consolidation of public finances;
- underline that the strengthened euro area governance must be in line with the principles preserving the integrity of the European Union;
- emphasize that restoring confidence in common European currency concerns all EU Member States, and at the same time emphasize that restoring confidence is possible by consolidation of public finances;
- support that the parties to the fiscal pact, present and future members of the Eurozone, should have the same right to participate in the Eurogroup summits;
- support compliance with the rules of the Single Market, which is a core of the European project;
- support the strategy EU2020 and closer cooperation between EU Member States by implementation of the EU2020 objectives in practice;
- support development and coordination of stabilisation tools;
- welcome launching of the 2nd European Semester to strengthen coordination of economic policy.

Regarding the new competences of the National Parliaments under the Treaty of Lisbon (principle of subsidiarity and submission of reasoned opinions):
- welcome present consultations and exchange of information between Member States of the European Union (regarding the legislative proposals which could be in a breach of the principle of subsidiarity) in order to fulfill a required majority for the yellow and orange cards;
- welcome and strongly support the use of the IPEX network as a useful tool for the mutual exchange of information concerning the scrutinizing of EU legislative drafts;
- on the basis of the Commission Work Program strongly support a closer cooperation of the Visegrad group countries in the early exchange of information concerning the EU legislative drafts that could be of importance with regard to their adherence to the subsidiarity principle;
- support the idea to discuss at the COSAC forum the problem of the non – sufficient effectivness of the subsidiarity principle.


pdf

KONKLUZJE

Spotkania komisji właściwych ds. europejskich Izby Deputowanych i Senatu Republiki Czeskiej, Zgromadzenia Narodowego Węgier, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Rady Narodowej Republiki Słowackiej 

 

Przedstawiciele komisji właściwych ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej:

- doceniają wkład i podkreślają spuściznę Pana Vaclava Havla, jednego z ojców idei współpracy wyszehradzkiej;

W odniesieniu do kwestii ogólnych Unii Europejskiej:
- uznają, że węgierska i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej stanowiły sukces oraz wartościowe przywództwo Unii w rozwiązywaniu kluczowych dla UE kwestii w 2011 r.;
- wyrażają zadowolenie z podpisania Traktatu Akcesyjnego między Unią Europejską i Chorwacją na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 9 grudnia 2011 r., a także uznają to wydarzenie za ważny moment w procesie stabilizacji Bałkanów Zachodnich. Zachęcają pozostałe parlamenty narodowe Unii Europejskiej do szybkiego i pomyślnego zakończenia procesu ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego, aby przyjąć Chorwację, jako nowe państwo członkowskie z dniem 1 lipca 2013;
- wyrażają zadowolenie z postępu dokonanego przez pozostałe kraje kandydujące oraz potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, w szczególności Czarnogórę i Serbię. Zachęcają Czarnogórę do dalszych reform w odniesieniu do kwestii rządów prawa i praw człowieka. Równocześnie, zachęcają Serbię do utrzymania dotychczasowej dynamiki w wypełnianiu kryteriów politycznych określonych w traktatach;
- popierają proces rozszerzenia UE, lecz także podkreślają konieczność spełnienia kryteriów przedakcesyjnych;
- podkreślają potrzebę strategicznego rozwijania Partnerstwa Wschodniego i podpisania wynegocjowanej umowy pomiędzy UE a Ukrainą.

W odniesieniu do kwestii gospodarczych i finansowych (strefa euro, zarządzanie gospodarcze w UE):
- popierają działania zmierzające do rzeczywistej poprawy funkcjonowania strefy euro oraz do wzmocnienia dyscypliny fiskalnej i konsolidacji finansów publicznych;
- podkreślają, że wzmocnione zarządzanie strefą euro musi być zgodne z zasadami chroniącymi integralność Unii Europejskiej;
- podkreślają, że przywrócenie zaufania do wspólnej europejskiej waluty dotyczy wszystkich państw członkowskich, a jednocześnie zwracają uwagę, że przywrócenie zaufania możliwe jest w drodze konsolidacji finansów publicznych;
- popierają stanowisko, że państwa sygnatariusze paktu fiskalnego, obecni i przyszli członkowie strefy euro, powinny posiadać takie samo prawo do udziału w spotkaniach na szczycie Eurogrupy;
- wspierają przestrzeganie zasad jednolitego rynku, stanowiącego sedno projektu europejskiego;
- popierają Strategię Europa 2020 oraz bliższą współpracę między państwami członkowskimi UE w implementacji celów Strategii Europa 2020 w praktyce;
- popierają rozwijanie i koordynację narzędzi stabilizacyjnych;
- wyrażają zadowolenie z rozpoczęcia drugiego semestru europejskiego w celu wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej.

W odniesieniu do nowych kompetencji parlamentów narodowych na podstawie Traktatu z Lizbony (zasada subsydiarności i wnoszenie uzasadnionych opinii):
- z uznaniem odnoszą się do obecnych konsultacji oraz wymiany informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (dotyczących projektów legislacyjnych, które mogłyby naruszać zasadę subsydiarności) w celu osiągnięcia wymaganej większości w procedurze „żółtej” i „pomarańczowej” kartki;
- wyrażają zadowolenie i mocno popierają wykorzystanie sieci IPEX jako przydatnego narzędzia wzajemnej wymiany informacji dotyczących kontroli projektów ustawodawczych UE;
- na podstawie Programu Prac Komisji, mocno wspierają bliższą współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej we wczesnej wymianie informacji na temat projektów aktów ustawodawczych UE, które mogłyby mieć znaczenie w odniesieniu do zgodności tych projektów z zasadą subsydiarności;
- popierają ideę rozważenia na forum COSAC problemu niedostatecznej efektywności zasady subsydiarności. 

Tłumaczenie z jęz. ang.: Iga Cieślicka-Tomaszewska (BSM)