Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Conference of Speakers of the... > Meetings of the Conference of... > Konferencja w Warszawie

 

logo be

AAA Print

Konferencja w Warszawie

20-21.04.2012

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Otwarcie Konferencji
  Wystąpienia powitalne: Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP oraz Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
 2. Kryzys jedności europejskiej, co powinniśmy zrobić?
  Wprowadzenie:
  Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów 
  Maria da Assunção Esteves, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Republiki Portugalii
 3. Kontrola parlamentarna wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)
 4. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - implikacje dla parlamentów Unii Europejskiej (obrady w formule 1+1)
 5. Parlament, opinia publiczna i media 
  Wprowadzenie: André Flahaut, przewodniczący belgijskiej Izby Reprezentantów
 6. Dyskusja i przyjęcie konkluzji prezydencji 

 

wersja pdf

KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, 20 – 21 kwietnia 2012

KONKLUZJE PREZYDENCJI

Uwagi wstępne

 1. Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej odbyła się na wspólne zaproszenie marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w dniach 19 – 21 kwietnia 2012 roku. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący (lub ich reprezentanci) z 37 izb z 24 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W konferencji uczestniczyli również przewodniczący (lub ich reprezentanci) parlamentów 6 krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w konferencji wzięła także udział przedstawiciel Parlamentu Republiki Serbii, która uzyskała status kandydata w 2012 roku. Konferencji przewodniczyli wspólnie Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP oraz Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP.
 2. Debata na temat „Kryzys jedności europejskiej, co powinniśmy zrobić?” została włączona do porządku obrad konferencji na prośbę przewodniczącej Zgromadzenia Republiki Portugalii. Przemówienia wprowadzające wygłosili Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Maria Assunção Esteves, przewodnicząca Zgromadzenia Republiki Portugalii.
 3. Temat „Kontrola parlamentarna wspólnej polityki zagranicznej
  i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)”
  zaprezentowała Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP. Na swoim spotkaniu w Brukseli (4-5 kwietnia 2011 r.) Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE powołała Międzyparlamentarną Konferencję ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Przewodniczący nie osiągnęli jednak porozumienia w sprawie wszystkich aspektów tworzenia konferencji. Polska prezydencja rozpoczęła negocjacje w celu wypracowania kompromisu w nierozstrzygniętych kwestiach. Marszałek Sejmu RP przedstawiła przebieg tych negocjacji oraz propozycję kompromisową prezydencji. Podsumowanie dyskusji przedstawił Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP.
 4. W trakcie Konferencji miała również miejsce sesja w formule jeden plus jeden: „Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – implikacje dla parlamentów Unii Europejskiej”, do której wprowadzenie przedstawił Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP.
 5. W sobotę, dnia 21 kwietnia 2012 r. Konferencja podjęła temat „Parlament, opinia publiczna i media”, który zaprezentował André Flauhaut, przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii. Temat ten nie został zrealizowany w trakcie spotkania KPP UE w Brukseli w 2011 r. i decyzją konferencji został przełożony na obecne spotkanie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE.

W odniesieniu do punktu „Kryzys jedności europejskiej, co powinniśmy zrobić?"

 1. Przewodniczący zwrócili uwagę, że obecny kryzys w Unii Europejskiej, obejmujący zarówno wymiar gospodarczo-finansowy, jak i społeczny, przyczynia się do pogłębiania problemów integracji europejskiej oraz może prowadzić do naruszenia wewnętrznej spójności Unii.
 2. Przewodniczący podkreślili, że skala kryzysu oraz jego wieloaspektowość wymaga, aby dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej prowadzona była w sposób uporządkowany, racjonalny i konkretny, gdyż tylko w takiej formie stanie się ona skutecznym instrumentem w walce o jedność europejską.
 3. Przewodniczący zwrócili uwagę, że Unia Europejska opiera się na wspólnych dla wszystkich wartościach i zaufaniu, a realizacja jej celów jest możliwa dzięki wspólnej woli państw członkowskich. Dlatego też rozwiązanie obecnych problemów w zakresie integracji wymaga politycznego wsparcia wszystkich uczestników projektu europejskiego.
 4. Przewodniczący zaznaczyli, że trudny moment, jaki przeżywa obecnie Unia Europejska, powinien zostać wykorzystany jako katalizator dla proeuropejskich działań.
 5. Przewodniczący uznali, że efektywna realizacja projektu europejskiego wymaga wzmożonego wysiłku na rzecz przywrócenia równowagi oraz podjęcia działań zmierzających do odbudowania zaufania obywateli do Unii Europejskiej.
 6. Przewodniczący podkreślili, że przywrócenie dynamiki projektowi europejskiemu nie jest możliwe bez uwzględnienia wymiaru społecznego, dlatego konieczne jest podjęcie szybkich i zdecydowanych kroków na rzecz walki z bezrobociem.
 7. Przewodniczący zwrócili uwagę, że Traktat z Lizbony wzmocnił rolę parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego, w związku z czym wszystkie one mogą aktywniej włączyć się obecnie w debatę oraz podjąć inicjatywy na rzecz pogłębiania integracji europejskiej. Parlamenty narodowe i Parlament Europejski, w ramach posiadanych uprawnień, powinny pomóc w odbudowie spójnej i solidarnej Unii Europejskiej.
 8. Przewodniczący uznali, że Unia Europejska potrzebuje odpowiedzialnych i współdziałających parlamentów, które powinny przyjąć na siebie rolę liderów-architektów zintegrowanej Europy.

W odniesieniu do punktu „Kontrola parlamentarna wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)"

Przewodniczący podkreślili konieczność szybkiego rozpoczęcia prac przez Międzyparlamentarną Konferencję ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Międzyparlamentarną Konferencję), która została powołana decyzją Konferencji Przewodniczących na spotkaniu w kwietniu 2011 r. w Brukseli. W związku z tym przewodniczący parlamentów w następujący sposób uzupełnili tekst konkluzji prezydencji w tej sprawie:

 1. W duchu nowego wymiaru parlamentarnego Traktatu z Lizbony powołuje się Międzyparlamentarną Konferencję ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Międzyparlamentarna Konferencja składa się z delegacji parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja ta zastępuje dotychczasowe spotkania COFACC i CODACC.
 2. Każdy parlament samodzielnie podejmuje decyzje o składzie swojej delegacji. Parlamenty narodowe są reprezentowane przez delegacje liczące 6 parlamentarzystów. W przypadku parlamentów dwuizbowych podział miejsc w delegacji jest dokonywany na podstawie ich wewnętrznego porozumienia. Parlament Europejski jest reprezentowany przez delegację liczącą 16 członków Parlamentu.
 3. Każdy parlament narodowy państwa kandydującego do członkostwa oraz każdego europejskiego państwa członkowskiego NATO (poza parlamentami, o których mowa w punkcie b) może być reprezentowany przez delegację złożoną z 4 obserwatorów.
 4. Międzyparlamentarna Konferencja spotyka się raz na pół roku w kraju, który sprawuje sześciomiesięczną prezydencję w Radzie, lub w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydencja. Nadzwyczajne posiedzenia odbywają się w razie konieczności lub w pilnych przypadkach.
 5. Posiedzeniom przewodniczy parlament narodowy państwa członkowskiego sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim.
 6. Sekretariat Międzyparlamentarnej Konferencji zapewnia parlament narodowy państwa członkowskiego sprawującego sześciomiesięczną prezydencję w Radzie w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim oraz poprzednią i następną prezydencją.
 7. Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest zapraszany na spotkania Międzyparlamentarnej Konferencji w celu przedstawienia ogólnego zarysu i strategii wspólnej polityki zagranicznej i obrony Unii Europejskiej.
 8. Międzyparlamentarna Konferencja może przyjąć niewiążące wnioski w drodze konsensusu.
 9. Międzyparlamentarna Konferencja uchwala swój regulamin i metody pracy na podstawie ww. zasad.

Konferencja Przewodniczących rekomenduje dokonanie przeglądu formuły prac Międzyparlamentarnej Konferencji po dwóch latach od pierwszego jej posiedzenia i przedstawienie wniosków przez właściwą prezydencję KPPUE.

W odniesieniu do punktu "Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – implikacje dla parlamentów Unii Europejskiej"

 1. Przewodniczący omówili podpisanie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, mającego na celu zapewnienie stabilności strefy euro i wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Zgodzili się, że wejście w życie traktatu powinno przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w UE i zapewnienia stabilności finansowej w Europie.
 2. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie odmienne wymogi konstytucyjne państw członkowskich, przewodniczący przekazali sobie informacje na temat ratyfikacji traktatu oraz implementacji jego postanowień w państwach członkowskich. Podkreślili, iż zasady zapisane w traktacie powinny być w pełni respektowane, jednakże muszą one być wdrażane w ramach odpowiedzialności budżetowej parlamentów narodowych.
 3. Przewodniczący odnotowali możliwości wynikające z porozumień o współpracy pomiędzy rządami i parlamentami państw członkowskich w zakresie rozwiązywania istotnych dla obywateli kwestii ekonomicznych i społecznych.
 4. W świetle art. 13 traktatu, przewodniczący podkreślili, iż współpraca między parlamentami narodowymi i Parlamentem Europejskim powinna odgrywać istotną rolę w procesie koordynacji i zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej.

W odniesieniu do punktu „Parlament, opinia publiczna i media"

 1. Przewodniczący zgodzili się, iż media mają do odegrania kluczową rolę w funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej, w której wolna prasa jest najlepszą gwarancją wolnego parlamentu, a wolność słowa każdego parlamentarzysty stanowi fundamentalną zasadę.
 2. Przewodniczący podkreślili, że przeprowadzenie badań nad obecnością tematyki parlamentarnej w mediach na poziomie poszczególnych krajów i na poziomie europejskim pozwoli w sposób wymierny ocenić znaczenie różnych typów mediów.
 3. Odnotowując konkluzje ze spotkania sekretarzy generalnych, które odbyło się w Warszawie w dniu 6 lutego 2012 r., przewodniczący podkreślili wagę zapewnienia maksymalnej przejrzystości oraz jak największej dokładności i terminowości przekazywania informacji na temat działań parlamentarnych poprzez wprowadzanie odpowiednich danych do Internetu w formatach i za pomocą mechanizmów umożliwiających swobodny do nich dostęp, przy jednoczesnym wspieraniu przyjmowania otwartych, wspólnych międzynarodowych standardów ułatwiających przetwarzanie i wykorzystywanie publikowanych danych przez wszystkie zainteresowane strony.

W odniesieniu do IPEX (Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE)

 1. Przewodniczący z zadowoleniem przyjęli konkluzje spotkania sekretarzy generalnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego dotyczące podjęcia działań zmierzających do zapewnienia zasobów personalnych, finansowych oraz technicznych w parlamentach, aby umożliwić im terminowe i rzetelne przekazywanie dokumentów oraz informacji do IPEX. Ma to na celu intensywne wykorzystanie nowych funkcji strony internetowej IPEX oraz zwiększenie transparentności danych na niej zamieszczonych.
 2. Przewodniczący wyrazili swoje poparcie dla dalszego rozwoju IPEX, tak aby uczynić tę platformę jeszcze bardziej wiarygodnym narzędziem współpracy międzyparlamentarnej.

W odniesieniu do ratyfikacji traktatu akcesyjnego z Chorwacją

 1. Przewodniczący przywitali z zadowoleniem podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją, który pozwoli Chorwacji zostać członkiem Unii Europejskiej w lipcu 2013 roku.
 2. Przewodniczący wzywają w związku z tym państwa członkowskie Unii Europejskiej i ich parlamenty narodowe do pilnego i możliwie jak najszybszego ukończenia procesu ratyfikacji w celu uzyskania przez Chorwację członkostwa w UE zgodnie z planem.

 

wróć do góry