Home > Interparliamentary Cooperation > Lexicon of multilateral parliamentary... > Interparliamentary cooperation of the... > Spotkania > Spotkania COSAC > XLVII COSAC

 

logo be

AAA Print

XLVII COSAC

22-24.04.2012, KOPENHAGA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Alicja Olechowska (PO) – wiceprzewodnicząca Komisji, pos. Andrzej Sztorc (PSL) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Małgorzata Sadurska (PiS) – członek Komisji,  sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 23 kwietnia 2012

  1. Otwarcie sesji i sprawy proceduralne.
  2. 20 lat swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.
  3. Inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu w Europie. 
  4. Jednolity rynek usług – pełna implementacja dyrektywy usługowej.

Wtorek, 24 kwietnia 2012

  1. Zrównoważony rozwój – promowanie przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów w Europie.
  2. Cyfrowy jednolity rynek.
  3. Przyjęcie uwag dla instytucji UE i konkluzji XLVII COSAC.

DOKUMENTY

 


 

wersja pdf

Uwagi XLVII Konferencji Komisji do Spraw Unijnych
Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

(Dz. Urz. UE 2012 C 182, s.4)

Kopenhaga, 22-24 kwietnia 2012 r.

1. Ożywienie jednolitego rynku

1.1. COSAC przyznaje, że przez ostatnie 20 lat jednolity rynek był główną siłą napędową integracji europejskiej, ułatwiającą swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału oraz stymulującą wzrost gospodarczy i zatrudnienie zarówno w Europie, jak i w innych częściach świata.

1.2. Jednolity rynek, wraz z polityką spójności społecznej i demokratycznym uczestnictwem obywateli, jest istotnym elementem zwalczania skutków obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego w ramach strategii „Europa 2020". Dlatego też COSAC z zadowoleniem odnotowuje przyjęty przez Komisję Europejską Akt o jednolitym rynku, który ma ożywić jednolity rynek i odegrać kluczową rolę w zapewnianiu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

1.3. COSAC zwraca uwagę, że względy polityczne leżące u podstaw inicjatyw w tej dziedzinie mogą wywoływać zasadnicze dyskusje w parlamentach narodowych i w Parlamencie Europejskim.

1.4. COSAC uważa, że 12 priorytetowych działań ujętych w Akcie o jednolitym rynku będzie mieć zasadnicze znaczenie dla wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

1.5. COSAC wzywa zatem Radę i Parlament Europejski, by możliwie jak najszybciej doprowadziły do pomyślnej realizacji owych 12 kluczowych działań priorytetowych ujętych w Akcie o jednolitym rynku, bez uszczerbku dla zasady pomocniczości, z myślą o nadaniu gospodarce europejskiej nowego tempa i dynamiki.

1.6. COSAC zwraca przy tym uwagę, że jednolity rynek w dalszym ciągu ma niewykorzystany potencjał i dlatego z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji polegający na dalszym pogłębianiu jednolitego rynku poprzez ocenę postępów osiągniętych za pomocą Aktu o jednolitym rynku przed końcem 2012 r. w celu przygotowania kompleksowego pakietu nowych propozycji dotyczących działań priorytetowych.

1.7. COSAC apeluje do parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego o rozważenie, w jaki sposób można zwiększyć zaufanie obywateli i możliwości konsumentów na jednolitym rynku, a także ich świadomość możliwości oferowanych im przez ten rynek.

1.8. COSAC podkreśla znaczenie społecznego wymiaru jednolitego rynku oraz ogólny cel, którym jest zbudowanie silnego jednolitego rynku, zrównoważonego pod względem społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska.

2. Jednolity rynek usług

2.1. COSAC podkreśla, że dobrze funkcjonujący jednolity rynek usług jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. COSAC wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie UE, aby zapewniły całkowite wdrożenie dyrektywy usługowej.

2.2. Ponadto COSAC z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, dotyczącą objęcia usług udoskonalonym europejskim systemem normalizacji, dzięki czemu procedury normalizacyjne będą skuteczniejsze, sprawniejsze i terminowe oraz będą zapewniały włączenie społeczne.

2.3. COSAC czeka na przedstawienie przez Komisję sprawozdania w sprawie dyrektywy usługowej na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu.

3. Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka

3.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje cel UE, którym jest wspieranie przejścia na zasobooszczędną i zieloną gospodarkę w Europie. COSAC popiera tworzenie zrównoważonego jednolitego rynku poprzez rozwój sprzyjającej włączeniu społecznemu, niskoemisyjnej, zielonej gospodarki opartej na wiedzy.

3.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów, który opiera się na wielu już istniejących instrumentach, takich jak przepisy dotyczące gospodarowania odpadami, zielone zamówienia publiczne, programy badawcze i ekoprojektowanie, oraz wzywa do podejmowania ciągłych działań na rzecz ambitnej i szeroko zakrojonej polityki energetycznej UE zmierzającej do zbudowania zintegrowanej infrastruktury energetycznej i jednolitego rynku energii, oraz uwzględniającej zasoby i sytuację gospodarczą każdego państwa członkowskiego.

4. Jednolity rynek cyfrowy

4.1.COSAC podkreśla potrzebę zakończenia do 2015 r. tworzenia prawdziwie jednolitego i bezpiecznego rynku cyfrowego, którego wartość Komisja szacuje na 110 mld EUR rocznie, aby ułatwić transgraniczne korzystanie z usług internetowych, zapewnić bezpieczeństwo płatności internetowych i wprowadzić skuteczny mechanizm rozstrzygania sporów.

4.2. COSAC, z myślą o pełnym wykorzystaniu potencjału gospodarki cyfrowej, wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia szybkiej realizacji planu działania Komisji w zakresie handlu elektronicznego w celu usunięcia przeszkód, które spowalniają rozwój gospodarki internetowej w Europie.

4.3. COSAC oczekuje przedłożenia do czerwca 2012 r. nowego wniosku dotyczącego podpisu elektronicznego oraz porozumienia w sprawie przepisów regulujących kwestię internetowego rozstrzygania sporów i w sprawie roamingu.

5. Transpozycja i stosowanie przepisów

5.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzony przez Komisję w 2011 r. „bilans zarządzania", w którym po raz pierwszy został przedstawiony pełny przegląd różnych narzędzi wykorzystywanych w cyklu zarządzania jednolitym rynkiem, wśród nich tabela wyników rynku wewnętrznego, sprawozdanie roczne SOLVIT i portal „Twoja Europa". Jednakże COSAC zauważa, że istnieje potrzeba ściślejszej kontroli stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Dlatego też COSAC z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do dalszej poprawy aspektów zarządzania jednolitym rynkiem w celu zmniejszenia liczby postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

5.2. COSAC wzywa państwa członkowskie do poprawy sytuacji w zakresie transpozycji i stosowania prawodawstwa UE w celu zapewnienia wszystkim równych warunków działania na jednolitym rynku. COSAC z przykrością stwierdza, że 16 państw członkowskich w 2011 r. nie osiągnęło ustanowionego przez Radę Europejską docelowego poziomu deficytu transpozycji wynoszącego 1 %. COSAC popiera w związku z tym starania Komisji, która próbuje nakłonić państwa członkowskie do obniżenia deficytu transpozycji poniżej progu 1 % i zmniejszenia zaległości w transpozycji.

5.3. COSAC przyjmuje do wiadomości cele liczbowe ograniczające deficyt transpozycji i deficyt w dostosowywaniu prawa krajowego do 0,5 %, określone przez Komisję w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku.

5.4. COSAC wyraża zadowolenie, że Komisja w czerwcu przedstawi Radzie Europejskiej sprawozdanie na temat możliwych środków, które mogą przyczynić się do poprawy wdrażania i lepszego stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.

5.5. COSAC wzywa do intensyfikacji dialogu na temat poprawy wdrażania i egzekwowania przez państwa członkowskie przepisów dotyczących jednolitego rynku.

6. Propozycja dotycząca wzmocnienia dialogu politycznego z Komisją Europejską

6.1. COSAC wzywa Komisję do dalszego rozwijania dialogu politycznego między parlamentami narodowymi a Komisją. W szczególności pożądane byłoby wzmocnienie dialogu politycznego w sprawie europejskiego semestru i na temat wdrażania i stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.

6.2. COSAC uważa, że międzyparlamentarna współpraca między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim jest jednym z podstawowych instrumentów w procesie wymiany najlepszych praktyk na szczeblu europejskim. Na przykład ostatnie spotkania w sprawie europejskiego semestru umożliwiły rozwój tej współpracy w UE w zakresie polityki budżetowej, gospodarczej i w dziedzinie zatrudnienia.

6.3. W odniesieniu do europejskiego semestru można by ustalić, że członek Komisji lub wyznaczony w drodze porozumienia urzędnik wyższego szczebla wystąpi przed właściwą komisją w parlamentach narodowych i odpowie na pytania dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego czy zaleceń dla poszczególnych krajów, opracowanych przez Komisję na podstawie krajowych programów reform oraz programów stabilności i konwergencji przedstawionych przez państwa członkowskie.

6.4. COSAC wzywa Komisję do stworzenia parlamentom narodowym możliwości kierowania do Komisji pisemnych zapytań dotyczących wniosków ustawodawczych i dokumentów konsultacyjnych (w tym europejskiego semestru) oraz wdrażania i stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.

6.5. COSAC uważa, że dla parlamentów narodowych szczególnie ważna jest możliwość przedstawiania (w ramach dialogu politycznego) opinii na przedlegislacyjnym etapie powstawania wniosków UE, dlatego też zachęca Komisję, aby zwracała uwagę parlamentów narodowych na wszystkie konsultacje społeczne w czasie, gdy są uruchamiane, i podawała do publicznej wiadomości opinie parlamentów narodowych na temat dokumentów konsultacyjnych. COSAC zwraca uwagę na ważną rolę parlamentów narodowych w kształtowaniu opinii państw członkowskich w sprawach UE.

6.6. COSAC wzywa Komisję do zamieszczania wyników konsultacji społecznych otrzymanych od parlamentów narodowych we właściwej zakładce witryny internetowej Komisji, w której publikuje się podsumowania wyników konsultacji. COSAC zachęca również Komisję, aby w uzasadnieniu do przedstawianych przez siebie wniosków wyraźnie odnosiła się do wyników konsultacji społecznych przekazanych przez parlamenty narodowe. Podkreśliłoby to szczególną wartość uwag przekazywanych przez parlamenty narodowe w ramach dialogu politycznego.


 wersja pdf

KONKLUZJE XLVII KONFERENCJI COSAC

Kopenhaga, 22-24 kwietnia 2012 r.

1. Raport półroczny

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 17. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat COSAC i składa Sekretariatowi podziękowania za jego znakomitą pracę. Raport dostarcza wyczerpujących wiadomości na temat przepływu z i do parlamentów informacji dotyczących dokumentów UE oraz zaangażowania parlamentów narodowych w ożywienie jednolitego rynku.

2. Dostęp parlamentów narodowych do dokumentów UE i dokumentów związanych ze sprawami UE

2.1. COSAC zauważa, że wymiana informacji między parlamentami staje się coraz bardziej powszechna i ma zasadnicze znaczenie, jako efekt wzmocnienia roli parlamentów w Traktacie z Lizbony.

2.2. COSAC podkreśla, że dostęp do dokumentów UE i dokumentów związanych ze sprawami UE opracowywanych przez rządy ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwego wykonywania funkcji kontrolnych przez parlamenty narodowe.

2.3. COSAC odnotowuje częste i różnorodne wykorzystywanie dokumentów przekazywanych bezpośrednio parlamentom narodowym przez Komisję Europejską oraz z zadowoleniem przyjmuje sformalizowane zasady ich przekazywania zawarte w Traktacie z Lizbony.

2.4. COSAC potwierdza, że każde państwo członkowskie niezależnie ustala zasady dostępu parlamentu do dokumentów UE i dokumentów związanych ze sprawami UE. Jeżeli chodzi o dostęp do dokumentów Rady, COSAC zauważa, że 28 parlamentów/izb narodowych ma dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą „Limité”, co stanowi 70% wszystkich parlamentów/izb, a więc jest to znaczący odsetek. COSAC odnotowuje również, że 17 z 40 parlamentów/izb narodowych ma dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą „EU Restricted”, zaś osiem parlamentów/izb ma dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą „EU Confidential”.

2.5. COSAC podkreśla, że szereg parlamentów ma dostęp do dokumentów Rady lub dokumentów związanych ze sprawami UE za pośrednictwem bazy danych, ale zauważa, że większość parlamentów/izb w dalszym ciągu otrzymuje dokumenty przesyłane przez rząd.

3. Wymiana informacji pomiędzy parlamentami

3.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pracownicy znacznej większości parlamentów korzystają z bazy IPEX codziennie lub raz na tydzień.

3.2. COSAC uznaje, że najpowszechniejsze źródła informacji pochodzących od innych parlamentów stanowią sieć przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli oraz baza danych IPEX.

3.3. COSAC odnotowuje, że chociaż szereg parlamentów uznaje IPEX za wiarygodne lub bardzo wiarygodne źródło, nieco więcej z nich sądzi, że IPEX, mimo iż jest cennym narzędziem, wymaga udoskonalenia. Aby zwiększyć wiarygodność bazy IPEX, COSAC zachęca parlamenty narodowe do terminowego zamieszczania w tej bazie bardziej wyczerpujących informacji oraz do poprawnego stosowania symboli IPEX.

3.4. COSAC z przyjemnością zauważa, że przeważająca większość parlamentów/izb zapewnia tłumaczenia lub streszczenia istotnych decyzji w języku angielskim lub francuskim, oraz przyjmuje te zmiany z zadowoleniem. COSAC wyraża podziękowania Parlamentowi Europejskiemu za jego pracę związaną z tłumaczeniem uzasadnionych opinii na 21 języków urzędowych UE.

3.5. Zdaniem COSAC korzystne jest zamieszczanie przez znaczną większość parlamentów/izb uzasadnionych opinii w bazie IPEX w ciągu jednego lub dwóch dni od ich przyjęcia. COSAC wzywa wszystkie parlamenty/izby do kierowania się tym przykładem najlepszej praktyki.

3.6. COSAC z zadowoleniem przyjmuje szerokie korzystanie z dodatkowych sieci parlamentarnych jako źródeł informacji, takich jak ECPRD, oraz dodatkowych źródeł, takich jak strona internetowa COSAC, a także uznaje wszystkie próby wymiany informacji pomiędzy parlamentami za konstruktywne i pomocne we wzmacnianiu kontroli parlamentarnej nad sprawami UE.