Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the of the Committees on... > Meetings of the of the EU Affairs... > XV SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

XV SPOTKANIE

13-14.09.2012, TALLIN

 

W spotkaniu uczestniczyli pos. Adam Kępiński (RP), członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP .

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Wymiana poglądów na temat porządku obrad XLVIII konferencji COSAC (14-16 kwietnia 2012, Nikozja).
  2. Dyskusja na temat sytuacji gospodarczej i polityki fiskalnej. 

wersja pdf

Meeting of the Delegations of the Committees on European Affairs 
of the National Parliaments of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland

Tallinn, 13-14 September 2012

Meeting Conclusions*

The representatives of the Committees on European Affairs of the national Parliaments of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, who met in Tallinn on 13-14 September 2012 to exchange views on European Union policy issues of common interest, have arrived at the following conclusions:

Energy – Security of Supply

– Recognize that the energy sector is to be considered as a key market in Single Market policies, because of its strategic role providing an essential influence to the other sectors of the economy;

– Stress the support for developed energy infrastructure that facilitates supply diversity and supports internal market;

– Emphasize the necessity to strengthen energy security by creating interconnections as well as strengthen fair competition base for EU producers in relation to third countries;

– Acknowledge that in order for the energy market to be effective and secure supply it is necessary to establish common rules for imports from the EU and third countries;

Single Market

– Welcome the Commission’s efforts to make the Single Market function to its full potential;

– Emphasize that the key to better functioning of the Single Market lies in the enhanced mobility of consumers, workers and enterprises. To that end a swift adoption of the amendments to the directive on recognition of professional qualifications as well as better implementation of the services directive are paramount;

– Acknowledge the growth potential of digital economy. Hence, development of infrastructure, evolvement of intellectual property rights regulations, and adoption of the regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions are needed;

– Acknowledge that the prerequisite for a functioning Single Market is more efficient trans-European infrastructure and better connections between EU regions. Therefore it is important that the aims of the new EU infrastructure fund (the Connecting Europe Facility) are to support the development and integration of the internal market, taking into account both macro-regional priorities and the needs of small and peripheral states and to be a suitable funding model for converging regions.

Europe 2020 Strategy - Recovery from the Economic Crisis

– Stress the need to further develop the principles of the European Semester and the Euro Plus Pact and to strengthen the policy coordination framework, in order to eliminate the threat to the stability of the EMU from unsustainable policies;

– Find it necessary to implement a new procedure for the excess budget deficit and excess imbalance as provided in the new reformed stability and growth pact and a new directive on the budgetary policy framework, and pay more attention to macroeconomic imbalances that give an early indication of economic and budgetary problems in Member States;

– Acknowledge that the strength and reliability of the single financial market of the EU is of the utmost importance in the development of a stable economic environment promoting growth and ensuring the effective investment of deposits and other financial assets throughout the European Union.

 


wersja pdf

Spotkanie delegacji komisji do spraw europejskich
parlamentów narodowych Estonii, Litwy, Łotwy i Polski


Tallin, 13-14 września 2012 r.

Konkluzje ze spotkania

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, którzy spotkali się w Tallinie w dn. 13-14 września 2012 r. celem wymiany poglądów na temat kwestii dotyczących polityki Unii Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, doszli do następujących konkluzji:

Energia – bezpieczeństwo dostaw

– Uznają, że sektor energetyczny ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jednolitego rynku, z uwagi na jego strategiczną rolę i wpływ na inne sektory gospodarki;

– Podkreślają znaczenie wsparcia dla rozwiniętej infrastruktury energetycznej ułatwiającej dywersyfikację dostaw i wspierającej rynek wewnętrzny;

– Podkreślają potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez stworzenie połączeń międzysystemowych oraz zasad uczciwej konkurencji dla producentów unijnych w odniesieniu do państw trzecich;

– Uznają, że aby rynek energii działał skutecznie i mógł zabezpieczyć dostawy, konieczne jest ustalenie wspólnych zasad importu z UE i państw pozaunijnych;

Jednolity rynek

– Z zadowoleniem przyjmują starania Komisji zmierzające do rozwinięcia pełnego potencjału jednolitego rynku;

– Podkreślają, że kluczem do lepszego funkcjonowania jednolitego rynku jest zwiększona mobilność konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma szybkie przyjęcie zmian do dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz lepsze wdrożenie dyrektywy usługowej;

– Uznają potencjał gospodarki cyfrowej dla wzrostu gospodarczego, co rodzi potrzebę rozwoju infrastruktury, wypracowania nowych przepisów w zakresie praw własności intelektualnej oraz przyjęcia rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych;

– Uznają, że niezbędnym warunkiem dla funkcjonowania jednolitego rynku jest sprawniejsza infrastruktura transeuropejska oraz lepsze połączenia między regionami UE. Dlatego istotne jest, by cele nowego funduszu infrastrukturalnego UE (instrumentu „Łącząc Europę”, ang. Connecting Europe) wspierały rozwój i integrację rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem zarówno priorytetów makroregionalnych, jak i priorytetów oraz potrzeb małych i peryferyjnych państw oraz stanowiły odpowiedni model finansowania dla regionów konwergencji.

Strategia „Europa 2020” – wyjście z kryzysu gospodarczego

– Podkreślają potrzebę dalszych prac nad zasadami semestru europejskiego i paktu Euro Plus oraz potrzebę wzmocnienia ram koordynacji polityki w celu wyeliminowania zagrożenia dla stabilności UGW ze strony niezrównoważonych polityk;

– Uważają za konieczne wdrożenie nowej procedury nadmiernego deficytu budżetowego i nadmiernej nierównowagi zgodnie z przepisami nowego zreformowanego paktu stabilności i wzrostu oraz nowej dyrektywy w sprawie ram polityki budżetowej, a także zwrócenie większej uwagi na zaburzenia równowagi makroekonomicznej, które są wczesną oznaką problemów gospodarczych i budżetowych w państwach członkowskich;

– Uznają, że siła i niezawodność jednolitego rynku finansowego UE mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju stabilnego środowiska gospodarczego, wspierającego wzrost
i zapewniającego efektywne inwestowanie depozytów i innych aktywów finansowych na obszarze całej Unii Europejskiej.


*Tekst przyjęty w jęz. ang.  

wróć do góry