Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > COSAC meetings > XLVIII COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

XLVIII COSAC

14-16.10.2012, NIKOZJA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Anna Fotyga (PiS) - wiceprzewodnicząca Komisji, Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Andrzej Sztorc (PSL) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji i przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 15 października 2012

  1. Otwarcie sesji i sprawy proceduralne.
  2. Stan realizacji priorytetów cypryjskiej Prezydencji w Radzie UE.
  3. Od słów do czynów: urzeczywistnienie postulatu "więcej Europy" . 
  4. Energia - bezpieczeństwo dostaw.

Wtorek, 16 października 2012

  1. Strategia Europa 2020 - wyjście z kryzysu gospodarczego.
  2. Zarządzanie jednolitym rynkiem.
  3. Przyjęcie uwag dla instytucji UE i konkluzji XLVII COSAC.

DOKUMENTY

 


wersja pdf

UWAGI XLVIII KONFERENCJI COSAC

Nikozja, 14-16 października 2012 r.

(Dz. Urz. UE 2013 C 97, s. 1)

1. Pokojowa Nagroda Nobla

1.1. COSAC z zadowoleniem przyjmuje przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej w uznaniu jej istotnego wkładu w działania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji, praw człowieka i solidarności. COSAC uważa to wyróżnienie za wielki zaszczyt dla rodziny europejskiej, ale również za wyzwanie dla Unii Europejskiej, jakim jest utrzymanie i dalsze promowanie wartości demokracji, pokoju i praw człowieka na całym świecie.

2.Od słów do czynów: realizacja idei „Więcej Europy”

2.1. COSAC uznaje potrzebę ulepszenia i wzmocnienia istniejącej unii gospodarczej i walutowej oraz popiera wzmocnienie architektury UGW, co umożliwi zapobieganie kryzysom, zarządzanie nimi i ich rozwiązywanie.

2.2. W świetle obecnych wydarzeń w Unii Europejskiej, COSAC ocenia, że wzmocnienie UGW zapoczątkuje nowy etap w procesie integracji europejskiej.

2.3. COSAC uważa, że wzmacnianie architektury UGW poprzez unię fiskalną i bankową powinno przebiegać z poszanowaniem zasad demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności. COSAC podkreśla, że Parlament Europejski i parlamenty narodowe powinny odegrać w tym względzie kluczową rolę; COSAC zaleca, aby Parlament Europejski i parlamenty narodowe były w pełni konsultowane w kwestiach związanych z przyszłym kształtem UGW oraz w pełni zaangażowane w budowę UGW w celu wzmocnienia demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności.

3.Energia

3.1. COSAC docenia starania Unii Europejskiej zmierzające do zapewnienia stałych dostaw energii po konkurencyjnych cenach z myślą o optymalnym funkcjonowaniu gospodarki europejskiej oraz dobrobycie jej obywateli, podejmowane w sposób wspierający realizację długoterminowych celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

3.2. Ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE poprzez rozwój i modernizację jej infrastruktury energetycznej umożliwi szybki i skuteczny przesył elektryczności, gazu i innych form energii na terenie całej Europy, gwarantując tym samym stałe i konkurencyjne dostawy energii dla mieszkańców Europy i umożliwiając wszystkim państwom członkowskim UE czerpanie korzyści z wewnętrznego rynku energii. Dlatego COSAC z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, który ma na celu położenie fundamentów pod realizację celów określonych w strategii „Europa 2020” oraz długoterminowych celów Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju.

3.3. COSAC odnotowuje, że wszystkie parlamenty narodowe, które poddały kontroli wspomniany powyżej projekt, poparły (17) lub częściowo poparły (8) jego cele. Niektóre parlamenty wyraziły jednak pewne obawy dotyczące różnych jego aspektów, co odnotowano w osiemnastym sprawozdaniu półrocznym COSAC. Analiza kontroli parlamentarnej powyższego projektu, udokumentowana w tym sprawozdaniu, wykazuje, że na wczesnym etapie procesu legislacyjnego na poziomie europejskim poszczególne obawy wyrażone przez parlamenty narodowe mogą się znacznie między sobą różnić.

3.4. W związku z powyższym COSAC wzywa Radę i Parlament Europejski do uwzględnienia uwag wyrażonych przez parlamenty narodowe i jak najszybszego uchwalenia wspomnianego projektu, aby ułatwić terminową modernizację infrastruktury energetycznej Europy.

4.Zarządzanie jednolitym rynkiem

4.1. COSAC uznaje znaczenie jednolitego rynku jako narzędzia promocji integracji europejskiej oraz siły napędzającej zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy dla obywateli Europy. COSAC uważa jednak, że potencjał jednolitego rynku wciąż nie jest w pełni wykorzystany, co wynika w dużej mierze z trudności z wdrażaniem i egzekwowaniem zasad jednolitego rynku.

4.2. COSAC z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej w sprawie lepszego zarządzania jednolitym rynkiem, służący z jednej strony określeniu kluczowych obszarów wykazujących potencjał wzrostu i podjęciu szybkich działań wspierających taki wzrost, a z drugiej strony przedstawieniu środków, które usprawniają sposób tworzenia, wdrażania, stosowania i egzekwowania zasad jednolitego rynku.

4.3. COSAC wzywa Komisję Europejską do podjęcia ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi dla realizacji celów określonych we wspomnianym komunikacie oraz do wzięcia udziału w owocnej debacie dotyczącej sposobów dalszego doskonalenia jednolitego rynku z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorców z Unii Europejskiej.

4.4. COSAC z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji Europejskiej do sporządzenia, w ramach przeprowadzanej przez siebie w 2013 r. rocznej analizy wzrostu gospodarczego, pierwszego sprawozdania na temat integracji jednolitego rynku oraz realizacji celów komunikatu w sprawie lepszego zarządzania jednolitym rynkiem, które będzie stanowić przydatne narzędzie rejestrowania osiągniętych postępów. COSAC wzywa do podjęcia dalszych kroków w celu regularnego kontrolowania wdrażania zasad jednolitego rynku - na podobnej zasadzie jak w przypadku semestru europejskiego - i uznaje znaczenie badania jednolitego rynku w celu dokonania oceny wpływu obowiązujących przepisów na jednolity rynek.

5.Strategia „Europa 2020” – wyjście z kryzysu gospodarczego

5.1. COSAC ponownie stwierdza potrzebę podjęcia wspólnych działań w celu skutecznego zwalczania kryzysu gospodarczego i społecznego, ożywienia gospodarczego oraz zrównoważonego i powszechnego wzrostu w Unii. COSAC podkreśla zatem kluczową rolę strategii „Europa 2020” dla osiągnięcia tych celów.

5.2. COSAC docenia wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz promowania właściwych działań i środków wspierających rozwój, zatrudnienie i lepsze zarządzanie gospodarcze zgodnie z celami strategii „Europa 2020” oraz z pełnym poszanowaniem zasady solidarności. Ponadto COSAC podkreśla konieczność realizacji tych celów przez państwa członkowskie.

5.3. Utrzymujący się kryzys gospodarczy uwidacznia potrzebę określenia przez państwa członkowskie celów w obszarach, w których konieczne jest dokonanie postępów, aby móc lepiej śledzić wyniki w każdym sektorze oraz podejmować w odpowiednich przypadkach działania korygujące. W związku z tym COSAC zachęca parlamenty narodowe do wzmożenia wysiłków na rzecz monitorowania postępów w realizacji celów strategii „Europa 2020”, w szczególności poprzez kontrolę wdrażania zaleceń skierowanych do poszczególnych państw członkowskich w ramach semestru europejskiego oraz ich krajowych programów reform.

6.Dialog polityczny

6.1. COSAC uznaje znaczenie dialogu politycznego jako narzędzia wzmacniającego współpracę między instytucjami europejskimi a parlamentami narodowymi. COSAC dostrzega znaczny postęp w dziedzinie dialogu politycznego, uważa jednak, że dialog ten można jeszcze bardziej usprawnić.

6.2. W związku z powyższym, COSAC z zadowoleniem przyjmuje jednoznaczne zobowiązanie Komisji do dalszego wzmacniania dialogu politycznego z parlamentami narodowymi zawarte w jej odpowiedzi na Uwagi XLVII Konferencji COSAC.

6.3. COSAC wzywa Komisję Europejską do dalszego wzmocnienia współpracy z parlamentami narodowymi poprzez terminowe przesyłanie bardziej merytorycznych odpowiedzi, o co apelowało wiele parlamentów. COSAC z zadowoleniem przyjmuje sugestię, aby roczne sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczące relacji z parlamentami narodowymi wyraźniej odzwierciedlały wpływ opinii lub innych uwag parlamentów narodowych na ostateczne brzmienie danego projektu. Ponadto COSAC wzywa do wzmożonej współpracy nad projektami, w związku z którymi przedstawiono znaczną liczbę uzasadnionych opinii.

6.4. COSAC zauważa, że po raz pierwszy od wejścia w życie Traktatu z Lizbony doszło do uruchomienia mechanizmu „żółtej kartki” w wyniku złożenia przez wystarczającą liczbę parlamentów narodowych lub ich izb uzasadnionych opinii w odniesieniu do projektu Rozporządzenia w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. COSAC przyjmuje do wiadomości, że Komisja Europejska wycofała projekt. COSAC wzywa Komisję Europejską do przedstawienia indywidualnych odpowiedzi na złożone uzasadnione opinie i wyjaśnienia, dlaczego jej zdaniem nie doszło do naruszenia zasady pomocniczości.

6.5. COSAC dostrzega wartość częstych kontaktów między parlamentami narodowymi a Komisją w związku z konkretnymi projektami i dziękuje Komisji za działania podejmowane przez nią w tym zakresie. COSAC wzywa Komisję do dalszego wzmacniania dialogu politycznego poprzez składanie częstszych wizyt w parlamentach narodowych i stosowanie zindywidualizowanego podejścia do potrzeb każdego parlamentu (każdej izby).

6.6. COSAC docenia wartość dialogu międzyparlamentarnego oraz dyskusji z komisarzami podczas konferencji COSAC i wzywa Komisję, aby nadal przykładała dużą wagę do uczestnictwa w konferencjach COSAC, umożliwiając tym samym kontynuację dotychczasowych owocnych dyskusji.

 


wersja pdf

 

KONKLUZJE XLVIII KONFERENCJI COSAC

Nikozja, 14-16 października 2012 r. 

1. Raport półroczny

COSAC z zadowoleniem przyjmuje 18. raport półroczny przygotowany przez Sekretariat COSAC i składa Sekretariatowi serdecznie podziękowania za znakomitą pracę. Raport zawiera wyczerpujące i użyteczne informacje na temat związków między instytucjami europejskimi a parlamentami narodowymi, roli parlamentów w odniesieniu do Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu oraz zaangażowania parlamentów w ocenę projektów unijnych aktów prawnych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej oraz komunikatu KE w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem.

2.Pomocniczość i proporcjonalność

2.1. COSAC odnotowuje, że prawie wszystkie parlamenty narodowe uwzględniają zasadę proporcjonalności w ocenie projektów aktów prawnych UE, mimo iż w wielu przypadkach nie jest ona traktowana na równi z zasadą pomocniczości w świetle Traktatu z Lizbony. Chociaż parlamenty narodowe różnią się w ocenie, czy proporcjonalność jest nieodłącznym elementem zasady pomocniczości, większość parlamentów narodowych jest zdania, że kontrola pomocniczości nie jest wystarczająco skuteczna, jeżeli jednocześnie nie bada się, czy dany projekt jest zgodny z zasadą proporcjonalności.

2.2. COSAC wyraża szczególne zainteresowanie szeregiem projektów przedstawionych przez parlamenty narodowe, w których podkreślono konieczność bardziej jednolitej/spójnej interpretacji naruszenia zasady pomocniczości oraz bardziej szczegółowego wyjaśnienia metodologii przeprowadzania kontroli pomocniczości. Mając na uwadze różne podejście poszczególnych parlamentów do stosowania kryteriów zasady pomocniczości w praktyce, COSAC zachęca parlamenty do wymiany informacji dotyczących praktyk stosowanych przez nie w tym zakresie, w celu zwiększenia skuteczności kontroli pomocniczości poprzez lepsze zrozumienie procedur stosowanych przez poszczególne parlamenty narodowe. Nieznaczna większość parlamentów narodowych (20-17) opowiada się ponadto za formalnym zapisaniem lub ustaleniem konkretnych wytycznych dotyczących zakresu i treści uzasadnionych opinii.

3.Dialog polityczny

3.1. COSAC uznaje wagę dialogu politycznego jako narzędzia służącego do budowania zaufania między obywatelami a Unią oraz z zadowoleniem przyjmuje sugestię parlamentów narodowych, aby ten dialog wzmocnić. W związku z tym COSAC zachęca parlamenty narodowe do podejmowania dalszych starań w celu wzmocnienia współpracy w ramach dialogu politycznego zgodnie z propozycjami zawartymi w 18. sprawozdaniu półrocznym.

3.2. COSAC popiera zacieśnienie współpracy między parlamentami narodowymi w celu dyskutowania nad projektami, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania, i w odniesieniu do których sporządzono dużą liczbę uzasadnionych opinii, mimo iż określony w Traktacie z Lizbony próg niezbędny do ich ponownego rozpatrzenia przez Komisję nie został przekroczony.

4.Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej a rola parlamentów

4.1. COSAC odnotowuje postanowienia artykułu 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, podkreślając wagę wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w obszarze zarządzania gospodarczego i podkreśla, że dotyczy to wszystkich parlamentów UE.

4.2. COSAC zainicjował dialog i wymianę poglądów na temat sposobu, w jaki można zoptymalizować tę współpracę, zastanawiając się, jaką formę powinna przyjąć taka wzmocniona współpraca. Wyraził tym samym pogląd, że dialog ten należy kontynuować w przyszłości.

 

wróć do góry