Home

 

logo be

AAA Print

V SPOTKANIE

28-29.01.2013 WARSZAWA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Waldy Dzikowski (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, pos. Tomasz Makowski (RP), wiceprzewodniczący Komisji, pos. Julia Pitera (PO) - przewodnicząca Komisji Administracji i Cyfryzacji, pos. Sławomir Kowalski (PO) - przewodniczący Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej, pos. Tomasz Głogowski (PO) - przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej, pos. Piotr Naimski (PiS) - przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, sen. Janusz Sepioł (PO) – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, sen. Andrzej Matusiewicz (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, sen. Jadwiga Rotnicka (PO) – członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) – członek Komisji.

 

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej 2014-2020 z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej +.
 2. Wyzwania stojące przed administracją rządową i samorządową państw Grupy Wyszehradzkiej + , w kontekście europejskiego kryzysu finansowego.

DOKUMENTY


wersja pdf

JOINT STATEMENT*

Representatives of the Committees on Public Administration and Regional Policy of the Parliaments of the Visegrad Group Countries, as well as the relevant Committees of the Croatian Parliament

Regarding the EU Multi-annual Financial Framework 2014-2020 and the EU cohesion policy

 • express their disappointment with the continuing lack of agreement on the Multiannual Financial Framework despite the European Council’s commitment to close the negotiations by the end of 2012;
 • declare their believe that the EU budget must be big enough to enable the EU to face the future challenges;
 • believe that the cohesion policy plays a vital role in implementing the EU agenda for growth and jobs and, consequently, it should be allocated an adequately large budget;
 • point out the need to ensure appropriate conditions of implementing the cohesion policy, including in particular maintaining the eligibility of non-recoverable VAT;
 • underline that it is necessary to reduce the burdens which any mechanisms relating to conditions and conditionalities impose on the beneficiary states, i.a. by introducing a ceiling for sanctions following from the introduction of a given conditionality and restricting the use of conditionality to commitments only (and not payments);
 • emphasise that it is necessary to close negotiations in February in order to adopt legislative acts and, on their basis, programming documents for the funds and instruments to be implemented;the overlap of the EU financial crisis and the Eurozone debt crisis could also adversely affect EU’s credibility;
 • believe that the Common Strategic Framework and the Europe 2020 strategy at the EU level, as well as national, regional and local strategies should be the main documents to be used by the Member States for preparing, on a partnership basis, partnership agreements, and then operational programmes;
 • additionally, support the strengthening of the strategic dimension of EU funds by adopting the Common Strategic Framework (CSF) covering, apart from the 3 cohesion policy funds (European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund), also the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund;
 • support the main principles which are to constitute the basis of future programmes financed from those 5 funds, called European Structural and Investment Funds, i.e. territorial approach to development and result orientation;
 • call on their governments to use, to the greatest extent possible, various instruments supporting territorial development;such instruments are going to increase the involvement and accountability of regional and local authorities as well as local communities in programming and funds management;
 • believe that future cohesion policy programmes should present a strategy for achieving specific goals with respect to the development of a specific region or thematic area;the 2014-2020 programming period should see much more emphasis on the results of the financed activities, not just focus on the pace of absorption;
 • wish to emphasise that they find it equally important to support on the one hand innovation, research and development, which enable their states to modernise their economic structures, and on the other hand basic transportation, energy and environmental infrastructure, which is still underdeveloped in those countries and which is a necessity in a modern, innovative state;
 • appreciate the cooperation of the governments of the Visegrad Group states so far and their efficiency in securing the interests of our states; hope that such cooperation will be continued during the oncoming months of negotiations over the 2014-2020 MFF and the cohesion policy legislative package;

Regarding the challenges faced by the central and local public administration in the context of the European financial crisis

 • note that the economic and financial crisis exposed the need to change the priorities of individual challenges faced by public administration and look for ways to reduce the cost of its operations, while at the same time striving to improve the quality of its services;
 • underline that the financial crisis has created the need to reflect on the models of state and public administration and of providing public services, and the need to use new technologies and foster the activity of non-governmental organisations;
 • believe that during the financial crisis, when the financial possibilities are limited, the local and regional public administration plays a particular role, as it forms the basis of building the citizens' trust in the state and involving them in the decision-making process concerning public matters;
 • stress the importance of reforming public administration structures in order to establish a proper division of powers, consistently apply the principle of subsidiarity and improve the use of local government institutions, which should implement the majority of basic tasks;
 • believe that greater cooperation between central and local government administration is necessary in order to optimise the operations of public administration;
 • underline the importance of using new technologies in public administration, which means the development of e-public services and securing easier access to public administration;
 • note that fostering the development of information society is one of the greatest challenges faced by public administration, as it requires taking measures aimed at unlocking public resources, building digital competence in the general public and transparency of public action;
 • are in favour of strengthening cooperation between Central European states in exchanging good practices and knowledge on computerisation of public administration, in the belief that it is indispensable for the implementation of the Digital Agenda for Europe;

Regarding the meetings of the committees on public administration and regional policy within the framework of the parliamentary dimension of the Visegrad Group

 • believe that meetings of the parliamentary committees on public administration and regional policy of Visegrad Group states should take on the form of regular V4 parliamentary meetings, such as summits of speakers of parliaments and meetings of the committees on European affairs; since May 2012, similarly to the summits of speakers of parliaments, such meetings have been included in the schedule of the Group’s subsequent presidencies;
 • authorise the hosts of the meeting to forward this Joint Statement to the attention of:
  • the President of the European Parliament;
  • speakers of V4+Slovenian and Croatian parliaments;;
  • the Prime Minister, the President and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland, who are currently presiding over the V4;
  • chairs of the European Affairs Committees of the Chamber of Deputies and the Senate of the Czech parliament, who are going to host the next meeting of those committees in the V4 format.

wersja pdf

STANOWISKO WSPÓLNE

Przedstawiciele Komisji Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz właściwych Komisji Parlamentu Chorwacji

w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE 2014-2020 i unijnej polityki spójności

 • wyrażają rozczarowanie z powodu przeciągającego się braku porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych, mimo zobowiązania Rady Europejskiej do zakończenia negocjacji przed końcem 2012 roku;
 • wyrażają przekonanie, że budżet UE musi być dostatecznie duży, aby Unia mogła stawić czoła przyszłym wyzwaniom;
 • uważają, że polityka spójności pełni kluczową rolę w realizacji unijnej agendy na rzecz wzrostu i zatrudnienia, stąd też powinna ona dysponować odpowiednio dużym budżetem;
 • wskazują na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków wdrażania polityki spójności, w tym w szczególności utrzymania kwalifikowalności nieodzyskiwalnego VAT-u;
 • podkreślają konieczność zmniejszenia obciążeń nakładanych przez mechanizmy warunkowości na państwa-beneficjentów, m.in. poprzez wprowadzenie pułapu sankcji wynikających z wprowadzenia danej warunkowości oraz ograniczenia zastosowania warunkowości tylko do zobowiązań (z wykluczeniem płatności);
 • podkreślają, że zamknięcie negocjacji w lutym jest warunkiem koniecznym do przyjęcia aktów legislacyjnych, a na ich podstawie dokumentów programowych dla wdrażanych funduszy i instrumentów; nałożenie się kryzysu finansów UE na kryzys zadłużeniowy w strefie euro mogłoby także przynieść negatywne skutki dla wiarygodności UE;
 • uważają, że Wspólne Ramy Strategiczne i strategia Europa 2020 na poziomie europejskim oraz strategie krajowe, regionalne i lokalne powinny być głównymi dokumentami, na podstawie których, zgodnie z zasadami partnerstwa, państwa członkowskie przygotują najpierw umowy partnerstwa, a następnie programy operacyjne;
 • popierają przy tym wzmocnienie strategicznego wymiaru funduszy europejskich przez przyjęcie Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) obejmujących oprócz 3 funduszy polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności), również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
 • popierają główne zasady, na jakich mają się opierać przyszłe programy finansowane przez te 5 funduszy, zwanych Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi, czyli terytorialne podejście do rozwoju i zorientowanie na rezultaty;
 • apelują do rządów swoich państw o wykorzystanie w możliwie jak najszerszym stopniu różnych instrumentów wspierających rozwój terytorialny; dzięki nim zwiększy się zaangażowanie i odpowiedzialność władz regionalnych, lokalnych oraz społeczności lokalnych w programowanie i zarządzanie środkami;
 • uważają, iż przyszłe programy polityki spójności powinny przedstawiać strategię osiągnięcia konkretnych celów, jeśli chodzi o rozwój danego regionu, czy obszaru tematycznego; w okresie programowania 2014-2020 powinno się położyć znacznie większy nacisk na rezultaty finansowanych działań, a nie tylko na tempo absorpcji;
 • pragną podkreślić, że uznają za jednakowo ważne wspierane innowacyjności, badań i rozwoju, dzięki którym ich państwa unowocześnią swoje struktury gospodarcze, jak i podstawowej infrastruktury transportowej, energetycznej, czy środowiskowej, której nadal w tych państwach brakuje, a bez której trudno jest sobie wyobrazić nowoczesne, innowacyjne państwo;
 • przyjmują z uznaniem dotychczasową współpracę rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i ich skuteczność w zabezpieczaniu interesów naszych państw; mają nadzieję, że będzie ona kontynuowana podczas kolejnych miesięcy negocjacji WRF 2014-2020 i pakietu legislacyjnego dla polityki spójności

w sprawie wyzwań stojących przed administracją rządową i samorządową w kontekście europejskiego kryzysu finansowego

 • zwracają uwagę, że kryzys ekonomiczny i finansowy uświadomił konieczność zmian hierarchii ważności poszczególnych wyzwań stojących przed administracją publiczną oraz szukania sposobów redukcji kosztów jej funkcjonowania, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy jakości jej usług;
 • podkreślają, iż kryzys finansowy rodzi konieczność refleksji nad modelem państwa i administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych, jak też potrzebę wykorzystywania nowych technologii oraz wspierania działalności organizacji pozarządowych;
 • uważają, że w okresie kryzysu finansowego, kiedy możliwości finansowe są ograniczone, szczególną rolę odgrywa administracja publiczna na szczeblu lokalnym i regionalnym; stanowi ona bowiem podstawę budowania zaufania obywateli do państwa, a także włączania ich w proces decydowania o sprawach publicznych;
 • podkreślają wagę reformy struktur administracji publicznej w kierunku właściwego podziału kompetencji, konsekwentnego stosowania zasady pomocniczości, lepszego wykorzystania instytucji samorządu terytorialnego, który powinien realizować większość zadań podstawowych;
 • uważają za konieczne zwiększenie współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową w celu optymalizacji działań administracji publicznej;
 • podkreślają wagę wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej, co oznacza rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzanie ułatwień w dostępie do administracji publicznej;
 • zwracają uwagę, że jednym z największych wyzwań administracji publicznej jest kwestia wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego; wiąże się to z koniecznością podjęcia działań na rzecz otwarcia zasobów publicznych, budowania kompetencji cyfrowych w społeczeństwie oraz transparentności działań publicznych;
 • opowiadają się za zwiększeniem współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej w zakresie wymiany dobrych praktyk i wiedzy na temat informatyzacji administracji publicznej; uważają, że jest ona niezbędna dla realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej;

w sprawie spotkań komisji administracji publicznej i polityki regionalnej w ramach parlamentarnego wymiaru Grupy Wyszehradzkiej

 • uważają, że spotkania komisji administracji publicznej i polityki regionalnej parlamentów państw wyszehradzkich powinny należeć - obok szczytów przewodniczących parlamentów oraz spotkań komisji europejskich - do regularnych spotkań parlamentarnych V4; od maja 2012 r., w ślad za szczytami przewodniczących parlamentów, zostały one włączone w rytm kolejnych prezydencji Grupy;
 • upoważniają gospodarzy spotkania do przekazania niniejszego Stanowiska Wspólnego do wiadomości:
  • przewodniczącego Parlamentu Europejskiego;
  • przewodniczących parlamentów V4+SI&HR;
  • premiera rządu, prezydenta oraz ministra spraw zagranicznych RP, przewodniczących obecnie V4;
  • przewodniczących Komisji Europejskich Izby Deputowanych i Senatu Parlamentu Czech, gospodarzy najbliższego spotkania tych komisji w formacie V4.

 

wróć do góry


 Tekst stanowiska wspólnego opracowany i przyjęty w jęz. ang.