Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Visegrád Group > Meetings of the European Affairs... > XVII SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

XVII SPOTKANIE

8-10.09.2013, GDAŃSK

SKŁAD DELEGACJI

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Alicja Olechowska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji, pos. Marek Łapiński (PO) - członek Komisji, pos. Jarosław Sellin (PiS) - członek Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Stanisław Gorczyca (PO) - członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Mocne i słabe strony Partnerstwa Wschodniego w przeddzień szczytu w Wilnie.
  2. Polityka regionalna w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020.
  3. Strefa wolnego handlu UE-USA (TTIP). Skutki gospodarcze, finansowe, społeczne.
  4. Jak wykorzystać wybory do Parlamentu Europejskiego aby przybliżyć UE obywatelom?

DOKUMENTY


pdf

CONCLUSIONS*

of the

Meeting of the European Affairs Committees of the V4 Parliaments with the participation of representatives of the Georgian European Integration Committee

Gdańsk, 8-10 September 2013

 

Representatives of the European Affairs Committees of the V4 Parliaments:

With regard to the Eastern Partnership
- recall the main goal of the Eastern Partnership, which is to bring the Eastern European countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) closer to the European Union through political association, economic integration and increased mobility, thus reinforcing the stability and prosperity on the European continent. The next stage of the process should be the perspective of membership of these countries in the EU;

- note that the Eastern Partnership has proved to be an efficient tool helping the Eastern partners to reform their states in order to achieve deep and lasting democracy;

- emphasise the need to ensure adequate funding of the Eastern Partnership under the Multiannual Financial Framework 2014-2020, taking into account the “more for more” principle, which will also be applied within the framework of the new European Neighbourhood Instrument;

- express their support for the ambitious plan of signing an association agreement with Ukraine, including an agreement on a deep and comprehensive free trade area, during the November summit of the Eastern Partnership in Vilnius. They also emphasise their support for initialling analogous agreements with Armenia, Georgia and Moldova at the Eastern Partnership summit in Vilnius. They express their support for intensifying negotiations on the association agreement with Azerbaijan;

- welcome with appreciation the progress of the visa liberalisation process and express their hope for a prompt introduction of a visa-free regime with Moldova and then, consistently, with other Partnership countries;

- emphasise the need for further development of the Dialogue on Modernisation with Belarus; - encourage the European Commission and the European External Action Service to take ambitious actions for the achievement of the Eastern Partnership goals and to further develop the programmes related to people-to-people contacts and youth exchange. They particularly emphasise the need for opening the “Erasmus +” and “Creative Europe” programmes for participants from the Eastern Partnership states.

With regard to the project of creating the EU-US free trade area
- welcome with appreciation the initiative of preparing the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Such agreement may contribute to increased trade between the EU Member States and the United States;

- expect that once the European Union and the United States find a way to unify technical and regulatory standards which restrict access to their respective markets, a process will start to adapt the production of other participants of the international trade system to the same standards;

- believe that signing an agreement in the context of the world crisis will provide a significant pro-growth stimulus and may contribute to improving the competitiveness of the transatlantic area and help create new jobs;

- encourage EU entrepreneurs to join the work of the European Commission related to preparing that agreement by participating in the consultations aimed at defining the priorities in such areas as: exchange of goods, services and investment, public procurement, regulations, protection of intellectual property rights etc.

With regard to the regional policy in the context of the Multiannual Financial Framework 2014-2020
Bearing in mind the consequences of the current economic and financial crisis as well as the political consensus that enabled the adoption of the Multiannual Financial Framework for 2014-2020:

- believe that budget cuts should not be used as an excuse for limiting the EU's existing regional policy, which has ensured a significant stream of investment to Member States' regions and is an important tool for anti-crisis measures;

- underline the need for a better use of EU funds in order to achieve social, economic and territorial cohesion of European regions and achieve the objectives of intelligent, sustainable and socially inclusive development;

- indicate the need for greater support for the regional policy in less developed states and regions.

With regard to the 2014 elections to the European Parliament
Bearing in mind the growing influence of the European Parliament on the EU legislation and thereby on the lives of its citizens and recognising the importance of the upcoming EP elections:

- express their support for all measures aimed at increasing citizens’ involvement in the elections to the European Parliament and increasing voter turnout. Therefore they postulate that throughout the election campaign EU citizens should be informed, as broadly as possible, of the powers and role of EU institutions, in particular the European Parliament;

- underline a necessity to promote the European citizens' initiative as a tool of citizens’ active participation in the EU decision making process and an important step towards European civil society.


pdf

KONKLUZJE

spotkania komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem przedstawicieli gruzińskiej Komisji ds. Integracji Europejskiej

Gdańsk, 8-10 września 2013 r.

 

Przedstawiciele komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej:

Odnosząc się do Partnerstwa Wschodniego
- przypominają główny cel Partnerstwa Wschodniego jakim jest przybliżenie państw Europy Wschodniej (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) do Unii Europejskiej poprzez ich polityczne stowarzyszenie, integrację gospodarczą i zwiększoną mobilność, i tym samym wzmocnienie stabilności i dobrobytu na kontynencie europejskim. Następnym etapem tego procesu powinna być perspektywa członkostwa tych państw w Unii Europejskiej;

- stwierdzają, że Partnerstwo Wschodnie okazało się skutecznym narzędziem pomagającym wschodnim partnerom w reformowaniu państwa w celu osiągnięcia głębokiej i trwałej demokracji;

- podkreślają konieczność zapewnienia odpowiedniego finansowania Partnerstwa Wschodniego w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zasady „więcej za więcej”, która będzie także stosowana w ramach nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;

- wyrażają poparcie dla ambitnego planu podpisania podczas listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, w tym umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu. Podkreślają także poparcie dla parafowania na szczycie PW w Wilnie analogicznych umów z Armenią, Gruzją i Mołdawią. Wyrażają poparcie dla intensyfikacji negocjacji umowy stowarzyszeniowej z Azerbejdżanem;

- doceniają postępy procesu liberalizacji wizowej i wyrażają nadzieję na szybkie wprowadzenie ruchu bezwizowego z Mołdawią a następnie konsekwentnie z pozostałymi państwami partnerskimi;

- podkreślają potrzebę dalszego rozwijania Dialogu na Rzecz Modernizacji Białorusi;

- zachęcają Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do ambitnego wdrażania celów Partnerstwa Wschodniego oraz do dalszego rozwijania programów związanych ze sferą kontaktów międzyludzkich i wymianą młodzieży. Podkreślają zwłaszcza potrzebę otwarcia programów „Erasmus +” i „Kreatywna Europa” na uczestników z państw Partnerstwa Wschodniego.


Odnosząc się do projektu utworzenia strefy wolnego handlu UE-USA
- doceniają inicjatywę przygotowywania Transatlantyckiego Partnerstwa w Inwestycjach i Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). Umowa ta może przyczynić się do wzrostu wymiany gospodarczej między krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi;

- spodziewają się, że znalezienie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone sposobu na ujednolicenie norm technicznych i regulacyjnych ograniczających dostęp do ich rynku, uruchomi proces dostosowania do tych norm standardów produkcji pozostałych uczestników międzynarodowego systemu handlowego;

- uważają, że podpisanie umowy w warunkach kryzysu światowego przyniesie znaczący impuls prorozwojowy i może przyczynić się do poprawy konkurencyjności obszaru transatlantyckiego oraz pomóc w utworzeniu nowych miejsc pracy;

- zachęcają unijnych przedsiębiorców do włączenia się w prace Komisji Europejskiej związane z przygotowywaniem umowy poprzez udział w konsultacjach, których celem jest określenie priorytetów w takich obszarach jak: wymiana towarowa, usługi i inwestycje, zamówienia publiczne, regulacje, ochrona praw własności intelektualnej i in.


Odnosząc się do polityki regionalnej w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020
Mając na uwadze skutki trwającego kryzysu ekonomiczno-finansowego i polityczny konsensus umożliwiający ustanowienie Wieloletnich Ram Finansowych na lata2014-2020:

- stoją na stanowisku, że cięcia budżetowe nie powinny stanowić pretekstu dla ograniczenia dotychczasowej polityki regionalnej UE, zapewniającej znaczący strumień inwestycji dla regionów w państwach członkowskich i będącej istotnym narzędziem działań antykryzysowych;

- podkreślają konieczność lepszego wykorzystania unijnych funduszy dla osiągania spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej europejskich regionów oraz realizacji celów rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i zapewniającego włączenie społeczne;

- wskazują na potrzebę większego wsparcia polityki regionalnej krajów i regionów słabiej rozwiniętych


Odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Mając na uwadze rosnący wpływ Parlamentu Europejskiego na prawodawstwo Unii Europejskiej, a tym samym na życie jej obywateli oraz doceniając wagę zbliżających się wyborów do PE:

- wyrażają poparcie dla wszelkich działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania obywateli wyborami do Parlamentu Europejskiego i zwiększenia frekwencji w tych wyborach. W tym celu postulują, aby podczas kampanii w jak najszerszym zakresie informować obywateli UE o kompetencjach i roli instytucji Unii Europejskiej, w tym w szczególności Parlamentu Europejskiego;

- podkreślają potrzebę promowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia które służy aktywnemu uczestnictwu obywateli w europejskim procesie decyzyjnym i jest ważnym krokiem w kierunku europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.


Tekst konkluzji opracowany i przyjęty w jęz. ang.