Home

 

logo be

AAA Print

EU Data Protection Reform24.04.2014

I. WPROWADZENIE
II. DOKUMENTY
III. PROCES LEGISLACYJNY
IV. STRONY INTERNETOWE


I. WPROWADZENIE

4 listopada 2010 Komisja Europejska, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opublikowała komunikat pt. „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" (pkt 4), w którym określiła swoje podejście do zagadnienia modernizacji unijnego systemu prawnego w tym zakresie. Biorąc pod uwagę wyzwania wynikające z globalizacji i nowych technologii oraz potrzebę zagwarantowania swobodnego obiegu danych osobowych, zapowiedziała przedstawienie odpowiednich regulacji w tej materii.

6 lipca 2011 Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której poparł podejście Komisji do reformy ochrony danych (pkt 7), podobne stanowisko wyraziła również Rada w swoich konkluzjach z 24 lutego 2011.

25 stycznia 2012 Komisja przedstawiła komunikat (pkt 1) zawierający opis najważniejszych elementów reformy ochrony danych, na którą składałoby się przyjęcie dwóch nowych aktów prawnych: ogólnego rozporządzenia (pkt 3) o ochronie danych (zastępującego dyrektywę 95/46/WE) oraz dyrektywy (zastępującej decyzję ramową 2008/977/WSiSW) określającej przepisy o ochronie danych osobowych przetwarzanych do celów zwalczania przestępczości (pkt 2).

7 października 2013 Rada przeprowadziła pogłębioną dyskusję, która ma być podstawą do prowadzenia dalszych prac na szczeblu eksperckim w celu wdrożenia mechanizmu „punktu kompleksowej obsługi" przedstawionego w propozycji KE.

II. DOKUMENTY:

Komisja Europejska:

 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Ochrona prywatności w połączonym świecie – europejskie ramy ochrony danych w XXI wieku, COM(2012) 9
 2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych, COM(2012) 10
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), COM(2012) 11
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej", COM(2010) 609

  Parlament Europejski:

 5. Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 16.01.2013
 6. Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych, 20.12.2012
 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

  Rada:

 8. Press release - 3260th Council meeting - Justice and Home Affairs, Luxembourg, 7-8.10.2013, str. 7.

  Inne instytucje

 9. European Data Protection Supervisor letter to the Council of Ministers regarding progress on the data protection reform package, 14.02.2014
 10. Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the proposed data protection reform package, 01.10.2012
 11. Streszczenie opinii EIOD z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie pakietu dotyczącego reform w zakresie ochrony danych, Dz. Urz. UE 2012 C 192/05, s. 7.

  III. PROCES LEGISLACYJNY

IV. STRONY INTERNETOWE

Unia Europejska

Ochrona danych osobowych - strona KE

EU Data Protection Reform – strona Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych

Polska

Reforma unijnych przepisów – strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych