Home

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Eurogroup 14.08.2014

Eurogrupa jest nieformalnym forum uzgodnień ministrów właściwych do spraw gospodarczych i finansowych państw strefy euro. Jej podstawę traktatową stanowi art. 137 TfUE oraz „Protokół [nr 14] w sprawie Eurogrupy" (wcześniej rezolucja Rady Europejskiej, 13 grudnia 1997, - por. poniżej pkt 4).

Podczas spotkań Eurogrupy ministrowie omawiają zagadnienia związane z koordynacją polityk gospodarczych państw strefy euro. Do udziału w posiedzeniach zapraszani są wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w przeddzień posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Ministrowie państw członkowskich Eurogrupy wybierają jej przewodniczącego na okres dwóch i pół roku większością głosów tych państw.

Eurogrupa spotyka się także w formacie szczytów strefy euro (art. 12 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej [TSKZ]). Są to spotkania szefów państw lub rządów strefy euro, z udziałem KE oraz EBC i ewentualnie państw spoza strefy euro, które ratyfikowały TSKZ (zaproszeni mogą zostać również przewodniczący PE i przewodniczący Eurogrupy). Obradami kieruje przewodniczący szczytu wybierany zwykłą większością głosów przez szefów państw lub rządów strefy euro. Funkcję tę sprawuje obecnie H. Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej.


Eurozone Portal - strona Eurogrupy

 Dokumenty podstawowe:

  1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TUE i TfUE), Dz. Urz. UE 2012 C 326 (art. 137 TfUE)
  2. Protokół (nr 14) w sprawie Eurogrupy, Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 283
  3. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ)
  4. Presidency Conclusions, Luxembourg European Council, 12-13 December 1997, Resolution of the European Council on economic policy co-ordination in stage 3 of EMU and on Treaty articles 109 and 109b – załącznik I

    Inne:

  5. Rules for the organisation of the proceedings of the Euro Summits, 14 marca 2013
  6. Documents - rejestr dokumentów przyjmowanych przez Eurogrupę
  7. Work programme for the Eurogroup for the second half of 2014