Home

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Parliamentary committees meetingsVII kadencja


Wspólne spotkania komisji (JCM)

2014

 • 19 marca 2014, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji na temat "Priorytety na przyszłość w obszarze wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych"
  - Opracowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz wzmocnienie współpracy policyjnej - jaka przyszłość czeka Europol?
  - Opracowanie unijnej polityki azylowej i imigracyjnej - jak poradzić sobie z obecnym kryzysem w krajach śródziemnomorskich?
  - Prawa podstawowe obywateli UE w epoce cyfrowej - wzmocnienie ochrony danych i ochrona obywateli UE przed masową inwigilacją elektroniczną,
  - Rozwijanie obszaru wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w ramach Traktatu z Lizbony,
  - Spojrzenie na Prokuraturę Europejską i instrumenty współpracy sądowej w sprawach karnych.
  Informacje w języku angielskim

2013

 • 17 grudnia 2013, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji na temat "Wewnętrzny rynek energii UE w XXI wieku"
  - Europejska polityka energetyczna – wyzwania, osiągnięcia, perspektywy,
  - Europejska polityka energetyczna na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.
  Informacje w języku angielskim

 2011

 • 9-11.10.2011, Bruksela
  Wspólne spotkanie komisji na temat "Jednolity rynek: stan na dziś i wyzwania na przyszłość"
  - Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku: stan na dziś i wyzwania na przyszłość,
  - Przyszłość polityki dotyczącej jednolitego rynku, z uwzględnieniem inicjatywy dziewięciu państw na rzecz europejskiego wzrostu,
  - Zarządzanie jednolitym rynkiem: przywództwo, partnerstwo i wzmocnienie,
  - Jednolity rynek cyfrowy.
  Informacje o spotkaniu

 

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2015

 • 10 listopada 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Migracja przez Bałkany Zachodnie, wojny zastępcze w sąsiedztwie UE oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie"
  - Wymiana poglądów na temat migracji przez Bałkany Zachodnie,
  - Wymiana poglądów z Fernando Gentilinim, specjalnym przedstawicielem UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,
  - Wysłuchanie publiczne i wymiana poglądów na temat wojen zastępczych w sąsiedztwie UE (polityka zagraniczna Iranu, Arabii Saudyjskiej i Rosji: skutki polityczne i wpływ na bezpieczeństwo w strefach konfliktu).
  Informacje w języku angielskim
 • 13 października 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Niezrealizowane Milenijne Cele Rozwoju i wdrożenie nowo uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju"
  - Ocena poziomu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju,
  - Wdrożenie nowo uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  Informacje w języku angielskim
 • 13 października 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), z uwzględnieniem odcinków transgranicznych"
  - Wdrażanie projektów TEN-T,
  - Finansowanie TEN-T.
  Informacje w języku angielskim
 • 23 września 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Sytuacja w regionie Morza Śródziemnego oraz konieczność kompleksowego podejścia do migracji"
  - Rola agencji z zakresu sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach podejścia „hot spot",
  - Radzenie sobie z problemem migracji na poziomie krajowym i lokalnym.
  Informacje w języku angielskim
 • 17 czerwca 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Agresywne planowanie podatkowe i demokratyczna kontrola: rola parlamentów"
  - Uwagi wstępne przewodniczącego Alaina Lamassoure'a,
  - Przemówienia wstępne Heinza Zourka, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej oraz Pascala Saint-Amans, Dyrektora Centrum Polityki Podatkowej i Administracji OECD,
  - Wymiana poglądów z członkami parlamentów narodowych UE,
  - Uwagi końcowe współsprawozdawców Elisy Ferreiry i Michaela Theurera,
  - Uwagi końcowe przewodniczącego Alaina Lamassoure'a.
  Informacje w języku angielskim
 • 28-29 maja 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Demokratyczny nadzór nad służbami wywiadowczymi w Unii Europejskiej"
  - Następstwa nadzoru nad wywiadem w szybko zmieniającym się świecie,
  - Przyszłe wyzwania dla organów nadzoru - zmieniający się charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa i szybki rozwój technologiczny,
  - Promowanie współpracy i wymiany najlepszych praktyk między organami nadzoru wywiadu w UE,
  - Rola krajowych komisji śledczych i komisji nadzorczych w zglobalizowanym świecie.
  Informacje w języku angielskim
 • 5 maja 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
  Perspektywy czerwcowej Rady Europejskiej w sprawie obronności"
  - Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
  - Perspektywy czerwcowej Rady Europejskiej w sprawie obronności,
  - Wysłuchanie ekspertów na temat stanu bezpieczeństwa w Libii.
  Informacje w języku angielskim
 • 30 marca 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Od COP 21 w Paryżu do 2050: mapa drogowa ku innowacyjnej, niskowęglowej Europie efektywnie korzystającej z zasobów"
  - „Przymierze paryskie" dla COP 21 - wyzwania, interesy i rola europejskiej dyplomacji klimatycznej,
  - Po COP 21 w Paryżu: ku innowacyjnej, niskoemisyjnej Europie efektywnie korzystającej z zasobów.
  Informacje w języku angielskim
 • 5 marca 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt poprzez edukację"
  - Znaczenie eliminowania nierówności między płciami w edukacji i szkoleniach,
  - Wyzwania dla równego dostępu do nieprzerwanego, wysokiej jakości kształcenia,
  - W kierunku wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki edukacji w Unii Europejskiej.
  Informacje w języku angielskim
 • 26 lutego 2015, Bruksela
  Warsztaty na temat "Działalność transgraniczna w UE - ułatwianie życia obywatelom"
  - Mniej formalności dla mobilnych obywateli,
  - Rodziny transgraniczne i rodziny przekraczające granice,
  - Problemy dla biznesu i obywateli.
  Informacje w języku angielskim
 • 23-24 lutego 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Pakiet dotyczący inteligentnych granic: europejskie wyzwania, krajowe doświadczenia, dalsze działania"
  - Potrzeba inteligentnych granic,
  - testy koncepcji inteligentnych granic,
  - Cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów granic i związane z tym wyzwania,
  - Dostęp do informacji o wdrażaniu prawa,
  - Dalsze działania.
  Informacje w języku angielskim

2014

 • 1-2 grudnia 2014, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Program działań
  zewnętrznych UE. Bałkany Zachodnie"
  - Wymiana poglądów z Johannesem Hahnem, komisarzem ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych,
  - Wymiana poglądów z Federicą Mogherini, Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej / Wysoką Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
  - Wymiana poglądów na temat dokumentu roboczego PE w sprawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego dytyczacego WPZiB,
  - Wymiana poglądów z ministrami spraw zagranicznych państw Bałkanów Zachodnich na temat sprawozdań z postępów w procesie rozszerzenia.
  Informacje w języku angielskim
 • 5 marca 2014, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Zapobieganie przemocy wobec kobiet: wyzwanie dla wszystkich"
  - Doświadczenia i prawodawstwo na poziomie krajowym/regionalnym,
  - Jakie działania strategiczne należy podjąć na poziomie europejskim – pomysły na przyszłość.
  Informacje w języku angielskim

2013

 • 27 listopada 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wyzwania związane z implementacją przyszłej polityki spójności: w kierunku inwestycji produkcyjnych na rzecz wzrostu gospodarczego i spójności poprzez lepsze współdziałanie na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym w celu realizacji strategii Europa 2020"
  - Przyszła polityka spójności - zmodernizowana, ukierunkowana na wyniki polityka na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE,
  - Implementacja nowej polityki w państwach członkowskich: jakie wyzwania?
  Informacje w języku angielskim
 • 14 listopada 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Dążenie do lepszego wydatkowania zasobów – modele parlamentarnej kontroli wydatków, spotkanie zorganizowane przez Komisję Kontroli Budżetowej PE"
  - Modele kontroli wydatków w UE,
  - Najlepsze praktyki w odniesieniu do zasad dotyczących środków finansowych objętych zarządzaniem dzielonym.
  Informacje w języku angielskim
 • 5 listopada 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszłość europejskiej obrony: przygotowania do grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, spotkanie zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych i Podkomisję Bezpieczeństwa i Obrony PE"
  Informacje w języku angielskim
 • 25 września 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wdrożenie ram strategicznych i planu działania UE dotyczących praw człowieka i demokracji"
  - Ramy strategiczne i plan działania UE dotyczące praw człowieka i demokracji
  - Wewnętrzna / zewnętrzna spójność polityk UE dotyczących praw człowieka
  Informacje w języku angielskim
 • 17 września 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Semestr europejski na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: implementacja priorytetów na 2013 rok"
  Informacje w języku angielskim
 • 10 lipca 2013, Bruksela
  Warsztaty na temat "Projekt wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: spojrzenie w przyszłość"
  - Projekt wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży a sądy,
  - Zwiększanie pewności prawnej i atrakcyjności proponowanego rozwiązania.
  Informacje w języku angielskim
 • 20 czerwca 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Program sztokholmski: stan prac w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych"
  - Współpraca policyjna - wspieranie działań Europolu i zacieśnianie jego współpracy z krajowymi organami ścigania pod właściwym nadzorem parlamentarnym,
  - Współpraca sądowa w sprawach karnych - Rozwijanie obszaru sprawiedliwości w sprawach karnych w ramach Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Eurojustu i Prokuratury Europejskiej,
  - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych,
  - Narzędzia skutecznego rozwoju europejskiej kultury sądowej.
  Informacje w języku angielskim
 • 19 czerwca 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Poprawa równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie"
  Informacje w języku angielskim
 • 7 maja 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Rola i doświadczenia parlamentów narodowych w walce z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy"
  Informacje w języku angielskim
 • 6-7 maja 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszłość europejskiej obrony: perspektywa NATO - Zrozumieć politykę w państwach islamskich: wymiana poglądów"
  - Zarządzanie w okresie przejściowym: budowa nowych instytucji po wyborach,
  - Od dyktatury do państw demokratycznych: obywatelstwo, polaryzacja i równowaga władz,
  - Wyzwania gospodarcze: rozwój, współpraca i kryzys.
  Informacje w języku angielskim
 • 23 kwietnia 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji - Spójność polityki na rzecz rozwoju i koordynacji darczyńców
  - Spójność polityki na rzecz rozwoju w UE,
  - W kierunku lepszej koordynacji polityk rozwojowych w Unii Europejskiej.
  Informacje w języku angielskim
 • 26 marca 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji - Równe i skuteczne stosowanie prawa ochrony srodowiska UE: dlaczego się tak nie dzieje?
  - Akty prawne dotyczące wód i odpadów,
  - Akty prawne dotyczące ochrony środowiska.
  Informacje w języku angielskim
 • 7 marca 2013, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji - Międzynarodowy dzień kobiet: odpowiedź kobiet na kryzys
  - Kryzys finansowy i gospodarczy oraz jego wpływ na sytuację kobiet: „mądre kobiety" – najlepsze praktyki wypracowane przez kobiety czynne zawodowo,
  - Przezwyciężanie kryzysu – Doświadczenia i najlepsze praktyki parlamentów narodowych,
  - Jak UE może wspomagać państwa członkowskie w umacnianiu społecznych i ekonomicznych praw kobiet w czasach kryzysu?
  Informacje w języku angielskim

2012

 • 27 listopada 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
  - Funkcjonowanie wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży w Unii Europejskiej,
  - Analiza głównych elementów fakultatywnych zasad proponowanych w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży.
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Polityka spójności 2014-2020: w kierunku wspólnych ram strategicznych oraz kontraktów partnerskich"
  - Budowanie partnerstwa na rzecz silnej wieloletniej umowy strategicznej - główne zasady programowania i realizacji przyszłej polityki spójności.
  Informacje w języku angielskim
 • 9-10 października 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE "
  - Reformy przepisów o ochronie danych w UE - budowanie zaufania w świecie cyfrowym i globalnym,
  - Zharmonizowane i wzmocnione prawa i zasady dotyczące ochrony danych i zasady wzajemnych powiązań,
  - Wyzwania dotyczące ochrony danych i ich egzekwowania,
  - Administratorzy danych i przetwarzający w sektorze prywatnym i na rynku zatrudnienia,
  - Wdrażanie prawa o ochronie danych. Zapewnienie spójności i skuteczności,
  - Udostępnianie danych przez policję i dostęp do prywatnych baz danych,
  - Ochrona danych w kontekście globalnym.
  Informacje w języku angielskim
 • 25 czerwca 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Reforma wspólnej polityki rolnej"
  Informacje w języku angielskim
 • 21 marca 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przed szczytem Rio+20"
  - Ramy instytucjonalne na rzecz zrównoważonego rozwoju - zielona gospodarka w kontekście zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa.
  Informacje w języku angielskim
 • 8 marca 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Równa płaca za równą pracę"
  - Segregacja na rynku pracy jako czynnik nierówności,
  - Niwelowanie różnic w wynagrodzeniach - doświadczenia i najlepsze praktyki z parlamentów narodowych,
  - W jaki sposób UE może wspierać państwa członkowskie w walce z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn?
  Informacje w języku angielskim
 • 27-28 lutego 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Semestr europejski dla koordynacji polityki gospodarczej"
  Informacje w języku angielskim
 • 28 lutego 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Reforma wspólnej polityki rybołóstwa - stanowisko parlamentów narodowych"
  - Reforma rozporządzenia podstawowego dotyczącego wspólnej polityki rybołówstwa,
  - Wspólna organizacja rynku oraz organizacje producentów w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa,
  - Perspektywy nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
  Informacje w jezyku angielskim

 

Spotkania przewodniczących komisji

2015

 • 19 października 2015, Luksemburg
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych
  - "W kierunku społecznego potrójnego A": włączenie wymiaru społecznego do wszystkich polityk Unii Europejskiej,
  - Grupy robocze (wspólne wartości społeczne, dalsza socjalizacja europejskiego semestru),
  - Sesja plenarna: przedstawienie wniosków grup roboczych i debata.
  Informacje w języku angielskim
 • 19-20 kwietnia 2015, Ryga
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarczych i cyfrowych
  - "Big Data" i chmura obliczeniowa - zasoby dla gospodarki cyfrowej,
  - Bezpieczeństwo i ochrona prywatności w przestrzeni cyfrowej,
  - Edukacja i zatrudnienie w gospodarce cyfrowej.
  Informacje w języku angielskim
 • 22-23 lutego 2015, Ryga
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych
  - Promowanie włączenia najsłabszych grup do rynku pracy,
  - Przedsiębiorczość społeczna - narzędzie do osiągnięcia celów społecznych,
  - Inicjatywa w sprawie gwarancji dla młodzieży - pierwszy rok realizacji.
  Informacje w języku angielskim

2014

 • 20-21 listopada 2014, Rzym
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. zatrudnienia, badań i innowacji
  - Europejska droga do stabilnego, wysokiej jakości zatrudnienia,
  - Możliwości związane z cyfryzacją,
  - Badania: bodziec dla wzrostu?
  - Miasta jako siła napędowa innowacji.
  Informacje w języku angielskim
 • 26-27 października 2014, Rzym
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa, rozwoju przemysłu oraz MŚP
  - Europejska droga do żywności wysokiej jakości: ochrona gruntów, rolnictwo ekologiczne i ochrona tradycyjnych produktów,
  - Umiędzynarodowienie MŚP,
  - Ożywienie przemysłu i MŚP: jak osiągnąć cel 20%-ego udziału przemysłu w wytwarzaniu PKB do 2020 roku?
  Informacje w języku angielskim
 • 13-14 października 2014, Rzym
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. praw podstawowych
  - Wzmocnienie praw podstawowych dla zapobiegania wykluczeniu,
  - Ochrona danych i nowe prawa w erze cyfrowej,
  - W kierunku prawdziwej europejskiej polityki imigracyjnej i azylowej,
  - Nowe narzędzia zwalczania dyskryminacji.
  Informacje w języku angielskim
 • 16-17 marca 2014, Ateny
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. produkcji, handlu i gospodarki morskiej
  - "Niebieski wzrost": budując "niebieską" gospodarkę,
  - Łącząc Europę – polityka transportowa UE: narzędzie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
  - MŚP: ułatwianie dostępu do finansowania.
  Informacje w języku angielskim
 • 16-17 lutego 2014, Ateny Spotkanie przewodniczących komisji ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
  - Europejska polityka imigracyjna: globalne podejście,
  - Zwiększanie świadomości w zakresie brutalnego ekstremizmu,
  - Przegląd programu sztokholmskiego i dalsze działania.
  Informacje w języku angielskim

2013

 • 27-28 listopada 2013, Wilno
  Spotkanie przewodniczących komisji do spraw zagranicznych oraz Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji na temat " Parlamenty na rzecz demokracji: w kierunku bardziej ambitnej współpracy globalnej"
  - Partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej: w kierunku bardziej ambitnej współpracy,
  - Demokracje w okresie transformacji : doświadczenia, które można wykorzystać.
  Informacje w języku angielskim
 • 24-25 listopada 2013, Wilno
  Spotkanie przewodniczących komisji do spraw ochrony środowiska, administracji państwowej i władz lokalnych na temat "Strategie makroregionalne: rozwój i perspektywy"
  - Znaczenie strategii makroregionalnych w UE,
  - Wymiar środowiskowy strategii makroregionalnych,
  - Wkład instytucji UE w rozwój strategii makroregionalnych.
  Informacje w języku angielskim
 • 10-11 listopada 2013, Wilno
  Spotkanie przewodniczących komisji do spraw społecznych i pracy na temat "Wspieranie zatrudnienia na rzecz wdrożenia strategii Europa 2020"
  - Implementacja i rozwój wytycznych UE w sprawie polityki zatrudnienia,
  - Zatrudnienie młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia,
  - Promowanie zatrudnienia młodzieży.
  Informacje w języku angielskim
 • 26-27 września 2013, Wilno
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. edukacji, nauki i kultury oraz komisji ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego na temat "Zjednoczeni w różnorodności: polityczne i społeczne aspekty rozwoju języków i kultur w UE"
  - Automatyczne tłumaczenie języków europejskich: problemy, wyzwania, perspektywy,
  - Digitalizacja języka jako część dziedzictwa kulturowego.
  Informacje w języku angielskim
 • 21-22 lipca 2013, Wilno
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa na temat "Reforma wspólnej polityki rolnej"
  - Wspólna polityka rolna po 2013 roku,
  - Małe gospodarstwa rolne: obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość.
  Informacje w języku angielskim
 • 16-17 czerwca 2013, Dublin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. komunikacji, edukacji i transportu
  - Łączenie obywateli i społeczności Europy w erze cyfrowej,
  - Nowe podejście do edukacji w erze cyfrowej,
  - Inteligentny ruch - postęp w zakresie inteligentnych systemów transportowych,
  - Agenda cyfrowa w kierunku 2020.
  Informacje w języku angielskim
 • 12-13 maja 2013, Dublin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. środowiska naturalnego i energii
  - Zrównoważona produkcja energii w UE,
  - Ochrona środowiska naturalnego na rzecz zrównoważonej przyszłości,
  - Realizacja celów dotyczących zmian klimatu.
  Informacje w języku angielskim
 • 28-29 kwietnia 2013, Dublin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. zatrudnienia, przedsiębiorczości, innowacji i spraw społecznych
  - Bezrobocie wśród młodzieży – wyzwanie dla UE,
  - Wykorzystanie potencjału europejskich MŚP i wspieranie „przedsiębiorczej" Europy,
  - Przedsiębiorczość poprzez innowacje.
  Informacje w języku angielskim
 • 10-11 marca 2013, Dublin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa i rybołóstwa
  - Wspólna polityka rolna – informacja o obecnym stanie negocjacji,
  - Młodzi rolnicy,
  - Reforma wspólnej polityki rybołówstwa - informacja o obecnym stanie negocjacji.
  Informacje w języku angielskim
 • 24-25 lutego 2013, Dublin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. finansów
  - Przyszły rozwój unii gospodarczej i walutowej,
  - Wspieranie wzrostu i reform – ramy finansowe UE do roku 2020,
  - Zarządzanie gospodarcze w UE i rola parlamentów.
  Informacje w języku angielskim

2012

 • 16-17 grudnia 2012, Nikozja
  Konferencja przewodniczących komisji do spraw społecznych
  - Priorytety UE i prezydencji Cypru w Radzie UE w zakresie spraw społecznych,
  - Rozwój a potrzeba oszczędności: ochrona i promowanie spójności społecznej,
  - Wspieranie większego włączenia społecznego: zatrudnienie młodzieży, aktywne starzenie się i solidarność między pokoleniami.
  Informacje w języku angielskim
 • 2-3 grudnia 2012, Nikozja
  Konferencja przewodniczących komisji do spraw praw człowieka
  - Karta Praw Podstawowych UE,
  - Konieczność pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego,
  - Ochrona praw człowieka w czasach kryzysu - kryzys gospodarczy i zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  Informacje w języku angielskim
 • 25-26 listopada 2012, Nikozja
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. finansów
  - Wieloletnie ramy finansowe UE 2014 - 2020: stan prac,
  - Dwanaście dźwigni dla rozwoju jednolitego rynku - zmiany w zamówieniach publicznych,
  - Europejski semestr i parlamenty narodowe.
  Informacje w języku angielskim
 • 11-12 listopada 2012, Nikozja
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa
  WPR do 2020 r.
  - Priorytety prezydencji Cypru,
  - Wspólna Polityka Rolna 2014 -2020.
  Zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo
  - Zmiana klimatu - wyzwania dla rolnictwa,
  - UE Rolnictwo – wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.
  Wspólna polityka rybołówstwa
  - Reforma wspólnej polityki rybołówstwa: wyzwania dla Europy,
  - Wspólna polityka rybołówstwa - społeczno-ekonomiczne aspekty reformy.
  Informacje w języku angielskim
 • 23-24 września 2012, Nikozja
  Konferencja przewodniczących komisji sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
  - Budowa europejskiej polityki azylowej: ustanowienie wspólnego europejskiego systemu azylowego do 2012 - stan prac,
  - Budowa otwartego społeczeństwa poprzez integrację legalnie przebywających obywateli państw trzecich: wyzwania i najlepsze praktyki,
  - Reforma ochrony danych w UE: ochrona prawa do prywatności w epoce cyfrowej poprzez nowoczesne zasady ochrony danych.
  Informacje w języku angielskim
 • 7-8 czerwca 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa i środowiska naturalnego
  Reforma WPR - z punktu widzenia rolnika,
  Reforma WPR - w perspektywie globalnej i środowiskowej.
  Informacje w języku angielskim
 • 14-15 maja 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. środowiska naturalnego oraz komisji do spraw zagranicznych
  Droga do zielonego wzrostu i zrównoważonego rozwoju,
  - Rio +20 - Plan działań na rzecz zrównoważonej przyszłości,
  - 7 unijny program działań w zakresie środowiska - ekologiczna Europa.
  Informacje w języku angielskim
 • 16-17 kwietnia 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i eksportu oraz komisji ds. zatrudnienia
  - Rynek wewnętrzny i wzrost gospodarczy w Europie,
  - Europejski model dobrobytu i pracownicy migrujący,
  - Transpozycja i stosowanie prawa UE.
  Informacje w języku angielskim
 • 26-27 marca 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. klimatu i transportu
  - Efektywność energetyczna w produkcji i budynkach,
  - Efektywność energetyczna w transporcie.
  Informacje w języku angielskim
 • 19-20 marca 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów i podatków
  - Podatek od transakcji finansowych,
  - Instrumenty do minimalizowania ryzyka w przypadku kryzysów gospodarczych,
  - Nowy Pakt Fiskalny dla wzmocnienia dyscypliny budżetowej w UE,
  - Wstępna dyskusja i debata nad kontrolą parlamentarną Paktu Fiskalnego na rzecz wzmocnienia dyscypliny budżetowej w UE.
  Informacje w języku angielskim
 • 11-12 marca 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. zagranicznych (COFACC)
  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
  - NATO i UE,
  - Bieżąca polityka zagraniczna podczas duńskiej prezydencji w Radzie UE.
  Informacje w języku angielskim

 

Inne spotkania

2014

 • 18 lutego 2014, Bruksela
  Forum parlamentarne "Parlamenty Unii Europejskiej w globalnym zarządzaniu"
  - Inauguracyjna sesja plenarna: wystąpienia M. A. Martíneza i O. Karasa, wiceprzewodniczących PE odpowiedzialnych za stosunki z parlamentami narodowymi oraz przemówienie A. B. Johnssona, Sekretarza Generalnego Unii Międzyparlamentarnej – "Parlamenty i demokracja w epoce globalnej polityki krajowej",
  - Parlamenty europejskie w organizacjach wielonarodowych i forach międzynarodowych: z tylnych ław do pierwszych rzędów?,
  - Łącząc parlamentarzystów: globalne inicjatywy parlamentarne.
  Informacje w języku angielskim

wróć do góry

 

Spotkania komisji parlamentarnych