Home

 

logo be

AAA Print

Kontrola zasady pomocniczości w 2007

 1. COM(2007) 650 - spotkanie przewodniczących COSAC, Lublana, 18 lutego 2008

  Raport Sekretariatu COSAC (dotyczył wyników kontroli przeprowadzonej zgodnie z mechanizmem przewidzianym w Traktacie z Lizbony):
  • w kontroli uczestniczyły 32 parlamenty/izby,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasad pomocniczości i proporcjonalności.

  [Źródło: Report on the results of the Test on the subsidiarity check mechanism of the Lisbon Treaty coordinated by COSAC on the Commission proposal for a Framework Decision on Combating Terrorism, February 2008; Annex to the report]

 2. Spotkanie przewodniczących COSAC, Lizbona, 9-10 lipca 2007 – COM(2007) 650

  Decyzja o poddaniu kontroli następującego projektu:
  • Projekt decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania terroryzmu, COM(2007) 650.

  [Źródło: Strona internetowa z informacjami nt. spotkania przewodniczących COSAC, 9-10 lipca 2007]

 3. Wyniki kontroli w parlamentach państw członkowskich UE prezentowane w bazie IPEX

Kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności w Sejmie RP

COM(2007) 650 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, Warszawa, 18 stycznia 2008

Komisja uznała projekt za zgodny z zasadą pomocniczości – opinia nr 6.

[Źródło: Baza „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE)”]

Aide-mémoire

Projekty stanowiące przedmiot kontroli i towarzyszące im dokumenty Komisji Europejskiej

 • Wniosek: Decyzja ramowa Rady zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu, COM(2007) 650, 6.11.2007.
  • Commission staff working document. Accompanying document to the proposal for a Council Framework Decision amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism - Impact Assessment, SEC(2007) 1424, 6.11.2007. [tekst dokumentu niedostępny w języku polskim]
  • Commission staff working document. Accompanying document to the proposal for a Council Framework Decision amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism - Summary of the Impact Assessment, SEC(2007) 1425, 6.11.2007. [tekst dokumentu niedostępny w języku polskim]