Home

 

logo be

AAA Print

Kontrola zasady pomocniczości w 2008

 1. COM(2008) 818 – XLI spotkanie COSAC, Paryż, 10-12 maja 2009

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyło 31 parlamentów/izb,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasad pomocniczości i proporcjonalności,
  • część parlamentów/izb wskazała, że Komisja Europejska nie przedstawiła wystarczającego uzasadnienia do projektu,
  • parlamenty poinformowały, że kontrola przeprowadzana podczas przerwy świątecznej w pracach parlamentów powoduje problemy z dotrzymaniem 8-tygodniowego terminu,
  • zwrócono uwagę, że coraz większa liczba parlamentów rozszerza zakres kontroli o zasadę proporcjonalności, podstawę prawną i konkretne postanowienia propozycji.

  [Źródło: Report on the Results of the Subsidiarity Check on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Standards of Quality and Safety of Human Organs Intended for Transplantation, 10-12 May 2009; Annex to the Report on the Results of the Subsidiarity Check; Contribution and Conclusions of the XLI COSAC]

 2. COM(2008) 426 – XL spotkanie COSAC, Paryż, 3-4 listopada 2008

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyły 32 parlamenty/izby,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasad pomocniczości i proporcjonalności,
  • część parlamentów/izb wskazała, że Komisja Europejska nie przedstawiła wystarczającego uzasadnienia do projektu,
  • wiele parlamentów zgłosiło trudności związane z dotrzymaniem 8-tygodniowego terminu, który przypadł na czas przerwy wakacyjnej. Zdaniem COSAC, w takich przypadkach należy rozważyć możliwość przesunięcia terminu.

  [Źródło: Report on the Results of the Subsidiarity Check on the Proposal for a Council Directive on Implementing the Principle of Equal Treatment between Persons Irrespective of Religion or Belief, Disability, Age or Sexual Orientation, 3-4 November 2008; Annex to the Report on the Results of the Subsidiarity Check; Konkluzje XL COSAC, Paryż, 3-4 listopada 2008]

 3. COM(2008) 818 - spotkanie przewodniczących COSAC, Paryż, 7 lipca 2008

  Decyzja o przeprowadzeniu drugiej kontroli w odniesieniu do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów, COM(2008) 818 (zamiast projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obowiązującego prawa, właściwości sądowej i uznawania decyzji i środków administracyjnych w odniesieniu do dziedziczenia i testamentów, który nie został przyjęty w 2008 roku).

  [Źródło: Aide-mémoire for the subsidiarity check under the provisions of the Treaty of Lisbon on the Commission proposal for the Directive of the European Parliament and the Council on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation, 8.12.2008 oraz Interim Update on COSAC subsidiarity checks, 2.07.2008]

 4. Spotkanie przewodniczących COSAC, Lublanie, 17-18 lutego 2008

  Podjęto decyzję, by w 2008 roku przeprowadzić kontrolę pomocniczości w odniesieniu do:
  • Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obowiązującego prawa, właściwości sądowej i uznawania decyzji i środków administracyjnych w odniesieniu do dziedziczenia i testamentów (2008/JLS/122),
  • Projektu dyrektywy wdrażającej zasady równego traktowania poza strefą zatrudnienia (2008/EMPL/017), później projekt dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, COM(2008) 426.

  [Źródło: Strona internetowa z informacjami nt. spotkania przewodniczących COSAC, 17-18 lutego 2008]

 5. Wyniki kontroli w parlamentach państw członkowskich UE prezentowane w bazie IPEX

Kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności w Sejmie RP

 1. COM(2008) 818 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, Warszawa, 23 stycznia 2009
  Komisja uznała projekt za zgodny z zasadą pomocniczości – opinia nr 30.

  [Źródło: Baza „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE)”]

 2. COM(2008) 426 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, Warszawa, 24 lipca 2008
  Komisja uznała projekt za zgodny z zasadą pomocniczości – opinia nr 21.

  [Źródło: Baza „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE)”]

Aide-mémoires

Projekty stanowiące przedmiot kontroli i towarzyszące im dokumenty Komisji Europejskiej