Home

 

logo be

AAA Print

Kontrola zasady pomocniczości w 2009

 1. COM(2009) 154 – XLIII spotkanie COSAC, Madryt, 31 maja - 1 czerwca 2010

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyło 36 parlamentów /izb,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasady pomocniczości,
  • część parlamentów/izb zgłosiła zastrzeżenia w zakresie przestrzegania zasady proporcjonalności, pewnych postanowień materialnych oraz wskazanej podstawy prawnej,
  • 10 parlamentów/izb konsultowało się z organizacjami pozarządowymi, grupami interesu, ekspertami zewnętrznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami,
  • odnotowano niewystarczające wykorzystanie przez parlamenty/izby bazy IPEX dla wymiany informacji.

  [Źródło: Report on the Results of the Subsidiarity Check on the Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instrumentsin matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, Madrid, 31 May - 1 June 2010; Annex to the Report on the Results of the Subsidiarity Check; Note on the subsidiarity check on the Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, Madrid, 4-5 February 2010]

 2. COM(2009) 338 – XLII spotkanie COSAC, Sztokholm, 5-6 października 2009

  Raport Sekretariatu COSAC:
  • w kontroli uczestniczyły 32 parlamenty /izby,
  • większość nie dopatrzyła się naruszenia zasad pomocniczości i proporcjonalności,
  • część parlamentów/izb wskazała, że Komisja Europejska nie przedstawiła wystarczającego uzasadnienia do projektu,
  • parlamenty poinformowały, że kontrola przeprowadzana podczas przerwy wakacyjnej w pracach parlamentów powoduje problemy z dotrzymaniem 8-tygodniowego terminu.

  [Źródło: Report on the Results of the Subsidiarity Check on the Proposal for a Council Framework Decision on the Right to Interpretation and to Translation in Criminal Proceedings, Stockholm, 5-6 October 2009; Annex to the Report on the Results of the Subsidiarity Check]

 3. Spotkanie przewodniczących COSAC, Praga, 10 lutego 2009

  Przewodniczący podjęli decyzję, by w 2009 roku przeprowadzić kontrolę pomocniczości w odniesieniu do:
  • Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obowiązującego prawa, właściwości sądowej i uznawania decyzji i środków administracyjnych w odniesieniu do dziedziczenia i testamentów (2008/JLS/122); później projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, COM(2009) 154;
  • Projektu decyzji ramowej w sprawie praw procesowych w postępowaniu karnym (2009/JLS/047), później projekt decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, COM(2009) 338.

  [Źródło: Strona internetowa z informacjami nt. spotkania przewodniczących COSAC, 10 lutego 2009]

 4. Wyniki kontroli w parlamentach państw członkowskich UE prezentowane w bazie IPEX

Kontrola zasad pomocniczości i proporcjonalności w Sejmie RP

 1. COM(2009) 154 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, Warszawa, 11 grudnia 2009
  Komisja uznała projekt za zgodny z zasadą pomocniczości – opinia nr 55.

  [Źródło: Baza „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE)”]

 2. COM(2009) 338 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, Warszawa, 28 sierpnia 2009
  Komisja uznała projekt za zgodny z zasadą pomocniczości – opinia nr 45 .

  [Źródło: Baza „Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (SUE)”]

Aide-mémoires

Projekty stanowiące przedmiot kontroli i towarzyszące im dokumenty Komisji Europejskiej