Home > Bibliographies > Europa wolnych narodów. Idea...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Europe of Free Nations. Idea of an Integrated Continent in Polish 19th Century Thought (as of 8.05.2008)

Plansze z wystawy

Wybrane publikacje dotyczące autorów prezentowanych na wystawie *

  Stefan Buszczyński

 1. Upadek Europy, Kraków 1895. **
  Książka dostępna w bibliotece cyfrowej
  Fragmenty dostępne w opracowaniu: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, wybór P.O. Loew, Wrocław 2004, s. 80.
 2. Zbiorowe wydanie pism, t. I-II, Kraków 1895. **

 3. OPRACOWANIA
 4. Daszyk K.K.: Idea Europy wolnych i zjednoczonych narodów w polskiej myśli politycznej XIX wieku [w:] Europa unii i federacji: idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych (red. K. Ślusarek), Kraków 2004, s. 231-258.
 5. Daszyk K.K.: Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Kraków 2001. **
 6. Kalwaryjski H.: Stefan Buszczyński, Zapomniany autor projektu St. Zj. Europy, „Kurier Literacko-Naukowy”, 4.11.1929. **
 7. Marczak T.: Stefan Buszczyński i jego wizja Europy [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku, Toruń 2004. **
  Opracowanie dostępne w Internecie
 8. Rany Europy. Fakta statystyczne z objaśnieniami etnograficznymi i dziejowymi, „Warta – tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu” 1884/85, nr 539 (’84) i 545-561 (’85). **
 9. Stefan Buszczyński i jego testament. Przyczynek do dziejów naszych, Kraków 1892. **
 10. August Cieszkowski

 11. Ojcze-Nasz, Paryż 1848.
  Książka dostępna w bibliotece cyfrowej, a poszczególne tomy z późniejszych wydań (1899-1922) – także w BS
 12. Prolegomena do historyozofii (przełożył syn Autora), Poznań 1908.
 13. Prolegomena zur Historiosophie, Berlin 1838.
 14. Słowa wieszcze Polaka wyrzeczone roku 1846: pamiątka pierwszego Zjazdu Słowiańskiego w Pradze czeskiej, Praga 1848. **
  Książka dostępna w bibliotece cyfrowej

 15. OPRACOWANIA
 16. August Cieszkowski – Wielkopolanin i Europejczyk: materiały pokonferencyjne (red. B. Goryńska-Bittner i Z. Kaczmarek), Poznań 1996. **
 17. Bartula P.: August Cieszkowski – między socjalizmem a liberalizmem, „Arka” 1993, nr 44/45, s. 145.
 18. Bartula P.: Jako w niebie tak i na ziemi: August Cieszkowski redivivus, Kraków 2006. **
 19. Chrzanowski I.: Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego, Kraków 1918. **
 20. Duch wielki, serce złote: August Cieszkowski – jego intelektualna i materialna spuścizna, zespół red. Andrzej Kurowski (przewodn.), Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński ; [aut. Barbara Goryńska-Bittner et al.], Swarzędz 2004. **
 21. Hellwig J.: Cieszkowski, Warszawa 1979. **
 22. Jakubowski M.N.: Czyn, przyszłość, naród : poglądy filozoficzne Augusta Cieszkowskiego, Warszawa, Poznań 1989. **
 23. Spacer aleją filozofów : August Cieszkowski i jego intelektualna spuścizna (red. J. Banaszak, W. Trzeciakowski), Bydgoszcz 2004. **
 24. Spychalski G.: Myśl społeczno-gospodarcza Augusta Cieszkowskiego, Łódź 2001. **
 25. Walicki A.: Mickiewicz a Cieszkowski, 1967. **
 26. Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 116.
 27. Adam Jerzy Czartoryski

 28. O systemie politycznym, którego winna trzymać się Rosja, 1803 [w:] Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809 (opr. J. Skowronek), Warszawa 1986.
 29. Essai sur la diplomatie, Paris 1830.
 30. Czartoryski A.J.: Mémoires du prince Adam Czartoryski et correspondance avec l’Empereur Alexandre Ier, Paris 1887.
 31. Pamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencya jego z cesarzem Aleksandrem I, Kraków 1904-1905.
 32. Książę Adam Jerzy Czartoryski. Szkic o dyplomacji, Paryż-Toruń 2004.

 33. OPRACOWANIA
 34. Dziewanowski M.K.: Książę wielkich nadziei. Biografia księcia Adama J. Czartoryskiego, Wrocław 1998, s. 135. **
 35. Kukiel M.: Czartoryski a jedność Europy, Lublin 2008.
 36. Kukiel M.: Czartoryski and European unity 1770-1861, Princeton 1955.
 37. Nowak A.: Europa narodów – wizja księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 3, s.179.
 38. Pilawski B.: Adam Czartoryski – projekt Ligi Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1950, nr 2, s. 49-68.
 39. Skowronek J.: Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.
 40. Maxymillien de Bethune de Sully: Mémoires de... Nouvelle édition, revue corrigée et argumentée, Londres 1778.
 41. Zygmunt Edwin Gordaszewski

 42. Fédération générale des États libres, dédiée aux amis du peuple, Paris 1848.
 43. Powszechna federacja wolnych państw [w:] Loew P.O.: Polskie wizje Europy, Wrocław 2004, s. 70.
 44. Józef Maria Hoene-Wroński

 45. Adresse aux nations slaves, Paris 1847. **
 46. Création absolue de l'humanité, Paris 1818. **
 47. Federacja ogólna państw (1818) [w:] Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego, Warszawa 1923, s. 37.
 48. Metapolityka, Warszawa 1923.
 49. Odezwa do narodów słowiańskich względem przeznaczeń świata, Lipsk 1848. **
 50. Ogólna federacja państw (1818) [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 (oprac. A. Walicki), Warszawa 1977, s. 125.

 51. OPRACOWANIA
 52. Option Europa: deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts (red. W. Borodziej i in.), Göttingen 2005.
 53. Sikora A.: Hoene-Wroński, Warszawa 1995. **
 54. Wojciech Jastrzębowski

 55. Konstytucja dla Europy, Warszawa 1831. **
 56. Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy (1831) (oprac. F. Ramotowska), Warszawa-Łódź 1985. **
 57. Kazimierz Kelles-Krauz

 58. Niepodległość Polski w programie socjalistycznym [w:] K. Kelles-Krauz, Naród i historia. Wybór pism (oprac. S. Ciesielski), Warszawa 1989. **
 59. Pisma wybrane, Warszawa 1962.
 60. Hugo Kołłątaj

 61. Wybór pism (ułożył i wstępem oraz objaśnieniami opatrzył Stanisław Rymar), Kraków 1912.
 62. Wybór pism politycznych (oprac. B. Leśnodorski), Wrocław 1951.

 63. OPRACOWANIA
 64. Leśnodorski B.: U źródeł myśli politycznej Hugona Kołłątaja, Wrocław 1950.
 65. Ostrowski A.: Hugo Kołłątaj. Ojciec demokracji polskiej, Warszawa 1946.
 66. Tokarz W.: Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, Kraków 1905.
 67. Karol Libelt

 68. Filozofia i krytyka, t. 1-4, Poznań 1845-1850 **, wyd. 2 t. 1-6, Poznań 1874-1875.
 69. Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny, System umnictwa [fragmenty]. O panteizmie w filozofii (opr. A. Walicki), Warszawa 1967.

 70. OPRACOWANIA
 71. Moraczewski J.: Opis pierwszego Zjazdu Słowiańskiego, Poznań 1848. **
  Książka dostępna w bibliotece cyfrowej
 72. Walicki A.: Próba syntezy: Karol Libelt «filozofia słowiańska» [w:] Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970. **
 73. Walicki A.: Karol Libelt [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, Warszawa 1973.
 74. Bolesław Limanowski

 75. Dwaj znakomici komuniści, Tomasz Morus i Tomasz Campanella, i ich systematy, Utopija i Państwo Słoneczne: studyjum socyjologiczne, Lwów 1873. **
 76. Naród i państwo [w:] Socjalizm jako konieczny objaw dziejowego rozwoju. Wybór pism, Warszawa 1969. **
 77. Naród i państwo. Studyum socyologiczne, Kraków 1906.
 78. Adam Mickiewicz

 79. Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, Paryż 1832. **
  Książka dostępna w bibliotece cyfrowej
 80. O dążeniu ludów Europy, „Pielgrzym Polski”, 24.04.1833. **
  Artykuł dostępny w bibliotece cyfrowej

 81. OPRACOWANIA
 82. Bachórz, J.: „Narody wymagają stanowczych kroków”. O Mickiewiczowskiej idei Europy, „Ethos” 1991, nr 1/2, s. 41.
 83. Ruszkowski J.: Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata: studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 1996. **
 84. Walicki A.: Mickiewicz a Cieszkowski, 1967. **
 85. Stanisław Staszic

 86. Ród ludzki. Poema dydaktyczne [w:] Dzieła Stanisława Staszica, t. 7-9, Warszawa 1819/1820.
 87. Ród ludzki [w:] Pisma filozoficzne i społeczne, t. 2, Kraków 1954, s. 301.
 88. Uwagi do rodu ludzkiego [w:] Pisma filozoficzne i społeczne, t. 2, Kraków 1954, s. 219, 222, 223.
 89. Myśli o równowadze politycznej w Europie [w:] Dzieła Stanisława Staszica, t. 4, Warszawa 1816. **
 90. Myśli o równowadze politycznej w Europie [w:] Pisma filozoficzne i społeczne, t. 2, Kraków 1954, s. 321.
 91. Stanisław Worcell

 92. O stosunkach polsko-węgierskich, Warszawa 1938.
 93. La Pologne et la Hongrie, Varsovie 1920.
 94. Polska a Węgry, Warszawa 1920.

 95. OPRACOWANIA
 96. Limanowski B.: Stanisław Worcell: życiorys, Kraków 1910.
 97. Pomorska H.: Stanisław Worcell, Warszawa 1951. **
 98. Inne publikacje

 99. Bender R.: Polskie korzenie jednoczącej się Europy, Włocławek 2000.
 100. Borzym A., Sadowski J.: Polscy ojcowie Europy, Warszawa 2007.
 101. Chodorowski J.: Rodowód ideowy Unii Europejskiej, Krzeszowice 2005.
 102. Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych (praca zbiorowa pod red. K. Ślusarka), Kraków 2004.
 103. Europas Platz in Polen: polnische Europa-Konzeptionen vom Mittelalter bis zum EU-Beitritt (red. C. Kraft, K. Steffen), Osnabrück 2007.
 104. Horolets A.: Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków 2006.
 105. Idea Europy (red. H. Machińska), Warszawa 2004.
 106. Kłoczowski J.: Polska - Europa. Od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej, Gdańsk 2002.
 107. Kuderowicz Z.: Polska filozofia pokoju. Historia idei pokoju w kulturze polskiej do 1939 roku, Białystok 1992.
 108. Leonard M.: Sposób na Europę: pomiędzy federalizmem a Europą narodów, Warszawa 2000.
 109. Łastawski K.: Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
 110. Machaj Ł., Maciejewski M.: Ku europejskiej jedności. Polscy orędownicy zjednoczenia kontynentu (XVIII-XX w.), Warszawa 2008.
 111. Maciejewski M.: Federacja europejska w polskich koncepcjach od Stanisława Leszczyńskiego do Rowmunda Piłsudskiego, „Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2005, nr 1, s. 139.
 112. Maciejewski M.: Polskie idee jedności europejskiej, Zarys problematyki [w:] Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji (red. G. Rdzanek, E. Stadtmüller), Wrocław 2004.
 113. Marszałek A.: Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996.
 114. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995.
 115. Option Europa: deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts (red. W. Borodziej i in.), Göttingen 2005 .
 116. Polska – Unia Europejska (red. nauk. K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2003.
 117. Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1959-2008.
 118. Ślusarczyk J.: Idea pokoju w europejskiej i polskiej myśli politycznej do 1939 roku: kompendium, Warszawa 1995.
 119. Wandycz P.S.: Zjednoczona Europa: teoria i praktyka, Londyn 1965.
 120. Wensierski P.: Zarys europejskich koncepcji współpracy integracyjnej, Koszalin 2007.
 121. Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2001-2005.
 122. Wizje Europy. Materiały dyskusyjne (wybór i oprac. Z. Lachowski, A.D. Rotfeld; red. nauk. A.D. Rotfeld), Warszawa 1989.

*Bibliografia dotycząca wystawy prezentowanej w Sejmie w dniach 10-21 maja 2008 r.

**Pozycje niedostępne w Bibliotece Sejmowej

wróć do góry