Home > Archival bibliographies > Lisbon Treaty > Traktat z Lizbony - Wybrane publikacje

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Traktat z Lizbony - Wybrane publikacje (aktualizowana do lutego 2010)

PUBLIKACJE DRUKOWANE DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

Książki

 1. Barcik J., Wentkowska A.: Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008.
 2. Barcz J.: Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa 2008.
 3. Barcz J.: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące UE. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008.
 4. Barcz J.: Unia Europejska na rozstajach: Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej (Wydanie 2), Warszawa 2010.
 5. Chruściak R.: Ratyfikacja Traktatu z Lizbony : spory polityczne i prawne, Warszawa 2010.
 6. Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku : nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony (pod red. J. Barcza i B. Janusz-Pawletta), Warszawa 2009.
 7. Poncins É.: Le Traité de Lisbonne en 27 clés, Paris 2008.*
 8. Sarkozy N.: Un traité pour l'Europe. La réforme des institutions européennes, Paris 2008.*
 9. Sauron J.: Comprendre le Traité de Lisbonne. Texte consolidé intégrale des traités, explications et commentaires, Paris 2007. *
 10. Siritzky D., Priollaud F.-X.: Agrandir Le traité de Lisbonne. Texte et commentaires, article par article, des nouveaux traités européens (TUE-TFUE), Paris 2008. *
 11. Sozański J.: Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim), Warszawa 2010.
 12. Staniszkis J.: Antropologia władzy: między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Warszawa 2009.
 13. Traktat z Lizbony główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, (red. nauk. J. Barcz), Warszawa 2008.
 14. Traktat z Lizbony; Traktat o Unii Europejskiej; Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: (wersje skonsolidowane) wraz z załącznikami, protokołami, deklaracjami i tablicami ekwiwalencyjnymi (wprow. i oprac. J. Barcz), Warszawa 2009.
 15. Traktat z Lizbony: ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej (wybór i wprow. R. Bujalski, P. Błędzki), Warszawa 2008.
 16. Wessels W., Bopp F.: The Institutional Architecture of CFSP after the Lisbon Treaty: Constitutional breakthrough or challenges ahead?, Brussels 2008 .*
 17. Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony (oprac. A. Łazowski, A. Łabędzka), Warszawa 2010.
 18. Ziller J.: Il nuovo Trattato europeo, Il Mulino 2007.*
 19. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 20. Barcz J.: Na drodze do Traktatu reformującego UE – główne problemy proceduralne i instytucjonalne, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 9.
 21. Barcz J.: Zasadnicze zmiany instytucjonalne, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 7.
 22. Barkowski S.: Traktat z Lizbony a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 2.
 23. Gancarz G.: Zmiany dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zawarte w Traktacie z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 24. Górnicz E.: Geneza Traktatu z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 25. Górnicz E.: Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w kontekście zmian Traktatu z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE”, grudzień 2009, s. 4-28.
 26. Grzelak A.: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 122.
 27. Harazim A.: Traktat z Lizbony - negocjacje i przygotowanie ostatecznego tekstu, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 1, s. 7.
 28. Herma C.: Konferencja Międzyrządowa w sprawie Traktatu z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 29. Herma C.: Reforma systemu aktów prawa pochodnego UE w Traktacie z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 5, s. 22.
 30. Irlandczycy odrzucają Traktat z Lizbony, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 3.
 31. Jatczak M.: Proces negocjacji Traktatu z Lizbony – jaka metoda reformy traktatowej na przyszłość?, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 32. Kaliszuk M.: Sport - nowa dziedzina objęta w Traktacie z Lizbony kompetencjami Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 3, s. 6.
 33. Kosikowski C.: Polityka pieniężna i finanse UE w świetle Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 6, s. 4.
 34. Kowalik-Bańczyk K., Szwarc-Kuczer M.: Traktat z Lizbony – reforma czy jej pozory?, „Studia Prawnicze” 2008, nr 1.
 35. Kranz J.: Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 45.
 36. Kreczmańska A.: Perspektywy rozwiązania kryzysu reformy instytucjonalnej UE, „Biuletyn PISM” 2008, nr 56 (524).
 37. Kreczmańska A.: Strategia rozwiązania kryzysu wokół traktatu lizbońskiego, „Biuletyn PISM” 2008, nr 63 (531).
 38. Kubin T.: Głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, t. 8, nr 4 (44).
 39. Lea R., Grant Ch.: For and against the new EU treaty, „Przegląd Środkowoeuropejski” 2007, nr 46.
 40. Miszczak K.: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 105.
 41. Muszyński M.: Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1, s. 55.
 42. Nowak-Far A.: Rynek wewnętrzny i polityki Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 89.
 43. Pilecka M.: Irlandzka lekcja do odrobienia, czyli przyczyny odrzucenia Traktatu z Lizbony świetle wyników badań opinii publicznej, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 44. Pudło A.: Drugie izby parlamentów państw członkowskich w postanowieniach Traktatu z Lizbony, „Przegląd Legislacyjny” 2009, nr 1-2, s. 60.
 45. Rakowski P.: Traktat lizboński a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 1.
 46. Riedel R.: Negatywny wynik irlandzkiego referendum w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego - przyczyny i konsekwencje, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 6.
 47. Riedel R.: Zielone światło dla Traktatu z Lizbony, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 5, s. 6.
 48. Sanetra W.: Prawo pracy po Traktacie z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 2, s. 4.
 49. Skotnicka-Illasiewicz E.: Społeczna wizja Unii Europejskiej w Polsce w kontekście reformy traktatowej, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 50. Smyk K., Górnicz E.: Perspektywa redukcji składu Komisji Europejskiej – kontekst prawny, polityczny, tryb i konsekwencje, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 51. Smyk K.: Reforma systemu prezydencji w Traktacie z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 52. Sosnowski Ł.: Bezpośrednie i pośrednie skutki finansowe Traktatu z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 53. Sosnowski Ł.: Nowy podział mandatów do Parlamentu Europejskiego, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 54. Sroczyńska H.: Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące Unii Gospodarczej i Walutowej i ich znaczenie, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 55. Szczodrowski J.: Osobowość prawna Unii Europejskiej i jej wykonywanie w stosunkach zewnętrznych w świetle zapisów Traktatu z Lizbony, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 56. Szwarc-Kuczer M.: Harmonizacja znamion przestępstw i kar w Traktacie z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 5, s. 10.
 57. Świeboda P.: System instytucjonalny Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony - konsekwencje i wyzwania, „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, nr 20.
 58. Wyrozumska A.: Karta Praw Podstawowych - polskie obiekcje, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 59.
 59. Wyrozumska A.: Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2, s. 25.
 60. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 61. Alvarez-Cuadrado F.: Growth outside the stable path: Lessons from the European reconstruction, „European Economic Review” 2008, Vol. 52, Iss. 3, s. 568.
 62. Annesley C.: Lisbon and social Europe: towards a European 'adult worker model' welfare system, „Journal of European Social Policy” 2007, Vol. 17, s. 205.
 63. Barrett G.: Analysis and reflection – The king is dead, long live the king: The recasting by the Treaty of Lisbon of the provisions of the Constitutional Treaty concerning national parliaments, „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 1, s. 66.
 64. Bermann G. A.: The Lisbon Treaty: The Irish ‘No’.: National Parliaments and Subsidiarity, „European Constitutional Law Review” 2008, Vol. 4, Iss. 3, s. 453.
 65. Brunsden J.: Extension of majority voting heralds new era for JHA policy, „Europolitics”, No. 3401, 26.10.2007, s. 8.
 66. Cahill M.: Ireland's Constitutional Amendability and Europe's Constitutional Ambition: the Lisbon Referendum in Context - Part I/II, „German Law Journal”, Vol. 9, No. 10, October 2008.
 67. Craig D.: The Treaty of Lisbon: Process, architecture and substance, „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 2, s. 137.
 68. Cuesta Lopez V.: The Lisbon Treaty’s Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for Participatory Democracy, ”European Public Law” 2010, Vol. 16, Iss. 1, s. 123–138.
 69. Demesmay C., Marchetti A.: Le traité de Lisbonne en discussion: quels fondements pour l'Europe ?, „Note de l'Ifri”, n°60, octobre 2009.
 70. Dougan M.: The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts, „Common Market Law Review” 2008, Vol. 45, Iss. 3, s. 617.
 71. Finke D.: Domestic Politics and European Treaty Reform: Understanding the Dynamics of Governmental Position-Taking, „European Union Politics” 2009, Vol. 10, No. 4, s. 482-506.
 72. Giuliani J.-D.: There’s a brave new Europe to be glimpsed in the Reform Treaty, „Europe's World”, October 2007.
  Artykuł dostępny w Internecie
 73. Giuliani J.-D.: Understanding the European Council in Lisbon and the Reform Treaty, „European issues”, No. 76, October 2007.
  Artykuł dostępny w Internecie
 74. Gros-Verheyde N.: Defence policy is enshrined in new treaty, „Europolitics”, No. 3398, 23.10.2007, s. 14.
 75. Gros-Verheyde N.: New treaty strengthens EU’s judicial system, „Europolitics”, No. 3402, 29.10. 2007, s. 10.
 76. Hoffmann H.: Legislation, Delegation and Implementation under the Treaty of Lisbon: Typology meets Reality, „European Law Journal” 2009, Vol. 15, Iss. 4, s. 482.
 77. Jacqué J. P.: Le traité de Lisbonne. Une vue cavalière, „Revue Trimestrielle de Droit Europeen” 2008, Iss 3, s. 439.
 78. Jukka S.: 'European constitutional settlement', an ever-closer union, and the Treaty of Lisbon: Democracy or relevance? „European Law Review” 2008, Vol. 33, Iss. 5, s. 619.
 79. Karlsruhe has spoken: “Yes” to the Lisbon Treaty, but…, „Common Market Law Review”, 2009, Vol. 46, s. 1023.
 80. Kiiver P.: The Treaty of Lisbon, the National Parliaments and the Principle of Subsidiarity, „Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2008, Vol. 15, s. 77.
 81. Kingston S.: Analysis and Reflections - Ireland's options after the Lisbon Referendum: Strategies, implications and competing visions of Europe, „European Law Review” 2009, Vol. 34, Iss. 3, s. 455.
 82. Koen L.: De Rome à Lisbonne, la constitution européenne en marche ? „Cahiers de Droit Europeen” 2009, Vol. 44, Iss. 3-4, s. 229.
 83. Ladenburger C.: Police and Criminal Law in the Treaty of Lisbon, „European Constitutional Law Review” 2008, Vol. 4, Iss. 01, s. 20.
 84. Lamassoure A.: Le traité simplifié et la relance de l'Europe, „Défense nationale et sécurité collective”, août-septembre 2007.
 85. Lasiński-Sulecki K., Morawski W.: Late publication of EC law in languages of new Member States and its effects: Obligations on individuals following the Court’s judgment in Skoma–Lux, „Common Market Law Review” 2008, Vol. 45, Iss. 3, s. 705.
 86. Lenaerts K.: Doctrine - De Rome à Lisbonne, la constitution européenne en marche?, „Cahiers de Droit Europeen” 2009, Vol. 44, Iss. 3-4, s. 229.
 87. Louis J.-V.: The Lisbon Treaty: The Irish ‘No’.: National Parliaments and the Principle of Subsidiarity – Legal Options and Practical Limits, „European Constitutional Law Review”, 2008, Vol. 4, Iss. 3, s. 429.
 88. Micossi S.: Fresh Opportunities from the Treaty of Lisbon, „CEPS Commentaries”, 14 December 2009.
 89. Missiroli A., Emmanouilidis J.: Implementing Lisbon: the EU Presidency's other (rotating) half, „EPC Policy Brief”, 10.12.2009.
 90. Moussis N.: Le traité de Lisbonne, quels objectifs stratégiques pour l’Union européenne?, „Revue du Marché Commun et l’Union Européenne” 2008, No 516.
 91. Papier H. J.: The Lisbon Treaty: The Irish ‘No’.: Europe's New Realism: The Treaty of Lisbon, „European Constitutional Law Review” 2008, Vol. 4, Iss. 3, s. 421.
 92. Pech L.: The referendum in Ireland to ratify the European Treaties: obligatory or tradition, „European Issues ”, No. 115, 27 October 2008.
 93. Roel M., Beetsma W.J., Debrun X.: The new stability and growth pact: A first assessment, „European Economic Review” 2007, Vol. 51, Iss. 2, s. 453.
 94. Roux J.: Le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité du Traité de Lisbonne : bis repetita? A propos de la décision no 2007-560 DC du 20 décembre 2007, „Revue Trimestrielle de Droit Europeen” 2008, Iss. 1, s. 5.
 95. Sampol C.: Adoption of new treaty appears imminent, „Europolitics”, No. 3395, 18.10.2007, s. 1.
 96. Sampol C.: EU adopts new ‘Lisbon Treaty’, „Europolitics”, No. 3397, 22.10.2007, s. 1.
 97. Sampol C.: New treaty clearly defines the division of competences, „Europolitics”, No. 3402, 29.10.2007, s. 9.
 98. Treaty of Lisbon here is what changes! Special edition the European Affairs Daily, „Europolitics”, No. 3407, 07.11.2007.
 99. Quinlan S.: The Lisbon Treaty Referendum 2008, „Irish Political Studies” 2009, Vol. 24, Iss. 1, s. 107.
 100. Raepenbusch S. Van: La réforme institutionnelle du traité de Lisbonne: l'émergence juridique de l'Union européenne, „Cahiers de Droit Europeen” 2008, Vol. 43, Iss. 5-6, s. 573.
 101. Van Waeyenberge A., Pecho P.: L'arrêt Unibet et le Traité de Lisbonne - un pari sur l'avenir de la protection juridictionnelle effective, „Cahiers de Droit Europeen” 2008, Vol. 44, Iss. 1-2, s. 123.
 102. Whitman J.: The Lisbon Treaty and the Foreign, Security and Defence Policy:Reforms, Implementation and the Consequences of (non) Ratification, „European Foreign Affairs Review” 2009, Vol. 14, Iss. 1.
 103. Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon vom 30. Juni 2009, "Zeitschrift für europarechtliche Studien" 2009, Heft 4.
 104. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 105. Angenendt S., Parkes R.: EU-Migrationspolitik nach Lissabon und Stockholm, SWP – Aktuell 71, Dezember 2009.
 106. Angelet B., Vrailas I.: European Defence in the Wake of the Lisbon Treaty, „Egmont Paper”, No. 21, May 2008.
 107. Barcz J., Świeboda P.: Co dalej z Traktatem z Lizbony? Uwarunkowania strategii dla Polski, „demosEuropa”, lipiec 2008.
 108. Becker P.: Kontrollierte Dynamik. EU-Kompetenzordnung im Vertrag von Lissabon und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, „SWP-Studie” 2009/31, Dezember 2009.
 109. Becker P., Maurer A.: Deutsche Integrationsbremsen Folgen und Gefahren des Karlsruher Urteils für Deutschland und die EU, „SWP-Aktuell”, Nr. 41, Juli 2009.
 110. Benedetti S di.: Un nuovo trattato per l’Europa: la fine dell’impasse, „Documenti IAI”, September 2007-January 2008.
 111. Best E.: The Lisbon Treaty: A qualified advance for EU – decision making and governance, EIPASCOPE, 2008/1.
 112. Biscop S., Algieri F.(eds.): The Lisbon Treaty and ESDP: transformation and integration, „Egmont Paper”, No. 24, June 2008.
 113. Bothe M.: The Judgement of the German Constitutional Court on the Lisbon Treaty, „Documenti IAI” 2009.
 114. Brady H., Barysch K.: The CER guide to the Reform Treaty, „Center for European Reform briefing note”, October 2007.
 115. Bribosia H.: Réviser les traités européens : plaidoyer en faveur de la suppression du veto, décembre 2009.
 116. Burca G. de : The EU on the Road from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty, „Jean Monnet Working Paper” 2008, No. 03/08.
 117. Buskjær Christensen M., Manners I.: The Irish Opt Outs from the Lisbon Treaty? Lessons of the Danish Experience, Dansk Institut for Internationale Studier brief (DIIS), December 2008.
 118. Carrera S., Geyer F.: The Reform Treaty & Justice and Home Affairs - Implications for the common Area of Freedom, Security and Justice, „CEPS Policy Briefs”, August 2007, No. 141.
 119. Cash B., McConalogue J. i in.: The Lisbon Report: An analysis of the Lisbon Treaty with specific amendments and briefings for the House of Lords, April 2008.
 120. Chopin T.: Après Lisbonne, quel projet politique pour l'Europe ?, Fondation Robert Schuman Questions d’Europe, n˚ 147, 19 octobre 2009.
 121. Chopin T., Lefebvre M.: Après le traité de Lisbonne : l'Union européenne a-t-elle enfin un numéro de téléphone ?, Fondation Robert Schuman Questions d’Europe, n˚ 151, 30 novembre 2009.
 122. Christensen B., Manners I.: The Irish Opt Outs from the Lisbon Treaty? Lessons of the Danish Experience by Mette, Dansk Institut for Internationale Studier brief (DIIS), December 2008.
 123. Crum B.: The EU Constitutional Process A Failure of Political Representation? „Recon Online Working Paper” June 2008.
 124. Dellavalle S.: Constitutionalism Beyond the Constitution: The Treaty of Lisbon in the Light of Post-National Public Law, „Jean Monnet Working Paper” 2009, No. 3.
 125. Democracy in the EU and the role of the European Parliament (ed. G. Bonvicini), „IAI Quaderni English Series”, March 2009, No. 14.
 126. Donnelly B.: Constitutionalisation without a constitution, „Federal Trust Policy Commentary”, January 2008.
 127. Donnelly B.: The Reform Treaty: its impact on the EU institutions, „Federal Trust Policy Commentary”, December 2007.
 128. Donnelly B.: The Reform Treaty: Small Step or Giant Leap?, „Federal Trust Policy Commentary”, October 2007.  
 129. Duke S.: The European Commission: Inside and Out – ‘Administering EU Foreign Policy after Lisbon: The case of the EEAS’, Edinburgh, 15-16 May 2008.
 130. The EU Reform Treaty: work in progress, House of Lords European Union Committee, 35th Report of Session 2006-2007, 01.11.2007.
 131. „EU-27 WATCH”, September 2008, No. 7.
 132. Gaëtane R.-N.: Le Traité de Lisbonne: relance d'un traité ou Traité de la relance ?, Notre Europe, 13.11.2007.
 133. Gros D.: Plan B, „CEPS Commentaries”, 16 June 2008.
 134. Gros D., Kurpas S.: What next? How to save the Treaty of Lisbon, „CEPS Policy Briefs”, No. 163, 19 June 2008.
 135. Grosse T. G.: Hybrydowy Ustrój Unii Europejskiej. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, „Analizy natolińskie” 2008, nr 3.
 136. Haenel H.: Sénat session ordinaire de 2008-2009 Rapport d’information fait au nom de la commission des Affaires européennes (1) sur les conséquences institutionnelles de la non-entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 14.01.2009, n° 168.
 137. Haenel H: Sénat session ordinaire de 2007-2008 Annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007.Rapport d’information fait au nom de la délégation pour l’Union européenne (1) sur le Traité de Lisbonne, 8.11.2007, n° 76.
 138. Hagemann S.: The EU Reform Treaty: easier signed than ratified?, „EPC Policy brief”, July 2007.
 139. Hagemann S.: Ratifying the Lisbon Treaty: what happens now?, „EPC Commentary”, 13.12.2007.
 140. Höreth M., Sonnicksen J.: Making and Breaking Promises. The European Union under the Treaty of Lisbon, „ZEI Discussion Paper”, 2008, C 181.
 141. Hughes K.: Shaping Lisbon’s legacy: the EU’s very discreet debate on who will make foreign policy, Friends of Europe – Les Amis de l’Europe, June 2008.
 142. Implementing the Lisbon Treaty, „House of Commons Standard Notes”, 8.02.2010.
 143. Jaka rola Parlamentu w wyborze Komisji?, „Instytut Spraw Publicznych”, 16 lutego 2010.
 144. Kaczyński P., M., Kurpasa S., ó Broin P.: Ratyfikacja Traktatu lizbońskiego: Irlandia nie jest jedynym problemem, European Policy Institute Network (EPIN), No. 18, September 2008.
 145. Kaczyński P. M. Schout A.: Capital Brussels: What kind of political actor will the Lisbon EU be?, „CEPS Commentaries”, 26 February 2010.
 146. Karpenstein U., Neidhardt S.: Bericht über die mündliche Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zur Vereinbarkeit des Vertrags von Lissabon mit dem Grundgesetz am 11. und 12.Februar 2009*, „WHI Paper” 2009, No. 4.
 147. Keulen M. van: Bringing the Treaty Back Home: The Netherlands and the Lisbon Treaty, „CESP Commentary”, March 2008.
 148. Koczor M., Formuszewicz R.: Nowa Komisja Europejska – zmiany organizacyjne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, „Biuletyn”, No. 20 (96), 2010.02.05.
 149. Král D.: Multi – speed Europe and the Lisbon Treaty - threat or opportunity? Institute for European Policy (EUROPEUM), November 2008.
 150. Kreczmańska A.: Nowe stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii oraz przewodniczącego Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, „Biuletyn”, grudzień 2009, nr 76 (608).
 151. Kurpas S.: The Treaty of Lisbon – How much ‘Constitution’ is left? An Overview of the Main Changes , „CEPS Policy Briefs”, 11 December 2007.
 152. Kurpas S., Crum B., Schoutheete P., Keller J., Dehousse F., Andoura S., Missiroli A., Hagemann S., Bribosia H.: The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, „Special CEPS Reports”, 15 November 2007.
 153. The Lisbon Treaty 10 easy-to-read fact sheets, Fondation Robert Schuman, December 2007.
 154. Ladzik J.: The EU's Member States and European Defence ESDP in the Lisbon Treaty, April 2008.
 155. Lieb J., Maurer A. Ondarza N.: Der Vertrag von Lissabon Kurzkommentar, „SWP Diskussionspapier”, April 2008.
 156. The Lisbon Treaty: procedural implications Standing Order 19 Private notice questions Guidance on motions and questions, Procedure Committee, House of Lords 2nd Report of Session 2009–102, February 2010.
 157. The Lisbon Treaty and National Constitutions. Europeanisation and Democratic Implications, (C. Closa ed.), Arena Report No 3/09, September 2009.
 158. Louis J.-V.: Ombres et lumières du Traité simplifié, „Les mardis d’Eur-Ifri”, 24.07.2007.
 159. Major C.: Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU nach Lissabon: Neue Möglichkeiten, aber kein grundlegender Wandel, „SWP-Aktuell” 2010/7, Januar 2010.
 160. Maurer A.: Le sauvetage du traité constitutionnel: retour sur un dossier prioritaire de la présidence allemande, „Note du Cerfa”, n° 46, septembre 2007.
 161. Micossi S.: Fresh Opportunities from the Treaty of Lisbon, „CEPS Commentaries”, 14 December 2009.
 162. Miller V.: EU Reform: a new treaty or an old constitution?, „House of Commons Research Paper” 2007, No. 64.
 163. Miller V.: The Lisbon Treaty: Choosing a President of the European Council, Standard Notes, SN/IA/5220, 12.11.09.
 164. Miller V.: The Treaty of Lisbon after the Second Irish Referendum, House of Commons Research Paper 09/75, 8 October 2009.
 165. Missiroli A., Emmanouilidis J.: Implementing Lisbon: the EU Presidency's other (rotating) half, 10.12.2009.
 166. Morawiec R., Szymański A.: Możliwe konsekwencje odrzucenia Traktatu Lizbońskiego dla rozszerzania UE, 2008.07.08.
 167. Niemann A., Schröder S.A.L., Tunick M.C. (eds.): Recovering from the Constitutional Failure. An Analysis of the EU Reflection Period, „ZEI Discussion Paper” 2008, C 182.
 168. Nies S.: Traité de Lisbonne: de l'obstacle irlandais à l'obstacle tchèque?, „ Actuelles de l'Ifri”, 17.04.2009.
 169. O’Brennan J.: Ireland and the Lisbon Treaty: Quo Vadis?, „CEPS Policy Briefs”, No. 176, 23 October 2008.
 170. Pallares M.: Le Traité Réformateur : les changements par rapport au Traité Constitutionnel, Notre Europe, 13.11.2007.
 171. Palmer J.: Perspectives for the European Union after the Lisbon European Council, „Federal Trust Policy Commentary”, October 2007.
 172. Parkes R.: The UK and ratification of the Reform Treaty, „EU – Consent Working Paper”, February 2008.
 173. Pech L.: Le référendum en Irlande pour ratifier les traités européens : obligatoire ou coutumier?, „Questions d'Europe”, n° 115, 27 octobre 2008.
 174. Pernice I., Mayer F.C.: Der Vertrag von Lissabon vor dem Bundesverfassungsgericht – Schriftsätze für den deutschen Bundestag und Materialien, „WHI Paper” 2009, Nr. 5.
 175. Pernice I.: Salvaging the Constitution for Europe – a Reform Treaty for the EU, „WHI Paper”, No. 4, September 2007.
 176. Post Lisbon Treaty Referendum Research Findings, report by Millward Brown IMS for Department of Foreign Affairs of Ireland, September 2008.
 177. Przewodnik po Traktacie z Lizbony, publikacja Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej, Luksemburg 2009.
 178. The Reform Treaty. The British Approach to the European Union Intergovernmental Conference, Foreign & Commonwealth Office, July 2007.
 179. Regions hope to wield new powers with Lisbon Treaty, „EurActiv”, 10 February 2010.
 180. Riley A.: The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, „CEPS Policy Briefs”, 24 September 2007.
 181. Shaw J.: The Treaty of Lisbon and Citizenship, „European Policy Brief”, June 2008.
 182. Subsidiarity check conducted by national parliaments under the Treaty of Lisbon, Biuro Analiz Sejmowych, 2010.
 183. Subsidiarity, National Parliaments and the Lisbon Treaty Thirty–third Report of Session 2007– 08 Report, together with formal minutes, oral and written evidence, House of Commons European Scrutiny Committee, 8 October 2008.
 184. Świeboda P.: Integracja w stylu fusion. UE po Traktacie z Lizbony, „demosEuropa”, czerwiec 2008.
 185. Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej – analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski. Materiały z konferencji ekspertów (red. J. Barcz), 11.07.2007.
 186. Traktat z Lizbony a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komunikat prasowy nr 104/09, Luksemburg 30.11.2009 r.
 187. Traktat z Lizbony. Kompendium wiedzy, „Polski Kalendarz Europejski” 2008, nr 116/2008.
 188. The Treaty of Lisbon: an impact assessment, House of Lords European Union Committee 10th Report of Session 2007–08, Vol. I, 13.03.2008.
 189. Wojna B.: Mandat konferencji międzyrządowej - główne uzgodnienia, „Biuletyn PISM” 2007, nr 29.
 190. Der Vertrag von Lissabon. Informationspaket, Konrad Adenauer Stiftung, Dezember 2007.
 191. PUBLIKACJE NT. WYROKU FEDERALNEGO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NIEMIEC

 192. Komunikat prasowy Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nt. wyroku w sprawie Traktatu z Lizbony (w jęz. niemieckim, w jęz. angielskim)
 193. Allemagne: Traité de Lisbonne – Contrôle de constitutionnalité avant la ratification – Compatibilité de la loi allemande de ratification avec l'ordre constitutionnel allemand, „Reflets” 2009, n° 2 (publikacja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich).
 194. Becker P., Maurer A.: Deutsche Integrationsbremsen Folgen und Gefahren des Karlsruher Urteils für Deutschland und die EU, „SWP-Aktuell”, Nr. 41, Juli 2009.
 195. Barcz J.: Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 9, s. 13.
 196. Barrière A.-L., Roussel B.: Le traité de Lisbonne, étape ultime de l’intégration européenne ? Le jugement du 30 juin 2009 de la Cour constitutionnelle allemande, „Note du Cerfa”, septembre 2009, n° 66.
 197. Bothe M.: The Judgement of the German Constitutional Court on the Lisbon Treaty, „Documenti IAI” 2009.
 198. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon und seine Folgen für den europäischen Einigungsprozess. Expertengespräch Am 7. September 2009 In Paris. Les consequences du jugement de la Cour Constitutionnelle Federale Allemande sur le processus d’unification europeenne. Discussion entre experts, 7 septembre 2009, Paris, KAS Publikation, Deutsch-Französischer Dialog, Heft Nr. 1, Paris, Dezember 2009.
 199. Doukas D.: The verdict of the German Federal Constitutional Court of the Lisbon Treaty : Not guilty, but don’t do it again!, „European Law Review”, December 2009.
 200. Formuszewicz R.: Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w kwestii ratyfikacji traktatu lizbońskiego, „Biuletyn PISM” 2009, nr 48 (580).
 201. Grosser A.: The Federal Constitutional Court’s Lisbon Case: Germany’s ‘Sonderweg’: An Outsider’s Perspective, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1263-1266.
 202. Haenel H.: Rapport sur l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne (Cour de Karlsruhe) au sujet de la loi d'approbation du traité de Lisbonne, 26.11.2009, n° 119.
 203. Halberstam D., Möllers C.: The German Constitutional Court says ‘Ja zu Deutschland!’, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1241-1258.
 204. Karlsruhe has spoken: “Yes” to the Lisbon Treaty, but…, „Common Market Law Review”, 2009, Vol. 46, s. 1023.
 205. Karpenstein U., Neidhardt S.: Bericht über die mündliche Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zur Vereinbarkeit des Vertrags von Lissabon mit dem Grundgesetz am 11. und 12.Februar 2009*, „WHI Paper”, No. 4, 2009.
 206. Kiiver P.: German Participation in EU Decision-Making after the Lisbon Case: A Comparative View on Domestic Parliamentary Clearance Procedures, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1287-1296.
 207. Leibfried S., Elderen K. van: „And they shall Beat their Swords into Plowshares” – The Dutch Genesis of a European Icon and the German Fate of the Treaty of Lisbon, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1297-1308.
 208. Mayer F.C.: Rashomon in Karlsruhe, WHI Paper, No. 7, 2009.
 209. Niedobitek M.: The Lisbon Case of 30 June 2009 – A Comment from the European Law Perspective, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1267-1276.
 210. Pernice I., Mayer F.C.: Der Vertrag von Lissabon vor dem Bundesverfassungsgericht – Schriftsätze für den deutschen Bundestag und Materialien, „WHI Paper” 2009, Nr. 5.
 211. Ruling of the German Constitutional Court on the Lisbon Reform Treaty, Foundation for European Progressive Studies, 11.07.2009.
 212. Schönberger C.: Lisbon in Karlsruhe: Maastricht’s Epigones At Sea, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1201-1218.
 213. Schorkopf F.: The European Union as An Association of Sovereign States: Karlsruhe’s Ruling on the Treaty of Lisbon, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1219-1240.
 214. Thym D.: In the name of sovereign statehood: A critical introduction to the Lisbon judgment of the German constitutional court, „Common Market Law Review” 2009, Vol. 46, No. 6, s. 1795-1822.
 215. Tomuschat C.: The Ruling of the German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1259-1262.
 216. Wohlfahrt C.: The Lisbon Case: A Critical Summary, „German Law Journal” 2009, Nr. 8, Special Section: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case, s. 1277-1286.
 217. Ziller J.: The German Constitutional Court’s Friendliness towards European Law: On the Judgment of Bundesverfassungsgericht over the Ratification of the Treaty of Lisbon, „European Public Law” 2010, Vol. 16, Iss. 1, s. 53–73.

* Pozycje niedostępne w Bibliotece Sejmowej

wróć do góry

http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps85.pdf