Home > Bibliographies > EU documents: pubication, access,...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

EU documents: publication, access, languages (as at 22.08.2016)

WYBRANE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Traktaty

 1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016 C 202 (art. 11, 55 TUE oraz art. 15, 24, 297, 342, 358 TfUE).
 2. Deklaracja odnosząca się do artykułu 55 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej [nr 16], dołączona do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, Dz. Urz. UE 2010 C 83.
 3. Legislacja (oraz wersje ujednolicone, nie mające mocy prawnej)

  ROZPORZĄDZENIE REGULUJĄCE DOSTĘP DO DOKUMENTÓW UE

 4. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01, t. 3, s. 331
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, COM(2011) 137 wersja ostateczna.
  Informacje nt. procesu legislacyjnego z bazy EUR-Lex
 6. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, COM(2008) 229 wersja ostateczna.
  Informacje nt. procesu legislacyjnego z bazy EUR-Lex
 7. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ROZPORZĄDZENIA 1049/2011

 8. Parlament Europejski
 9. Komisja Europejska
 10. Rada Unii Europejskiej
 11. INNE AKTY PRAWNE

 12. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/811 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (EBC/2015/16), Dz. Urz. UE 2015 L 128, s. 27.
 13. Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE, Dz. Urz. UE 2015 L 72, s. 53.
 14. Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego, Dz. Urz. UE 2013 L 320, s. 1.
 15. Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji (2011/833/WE), Dz. Urz. UE 2011 L 330, s. 39.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, Dz. Urz. UE 2011 L 55, s. 13.
 17. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz. Urz. UE 2010 L 343, s. 5.
 18. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska [Konwencja z Aarhus], Dz. Urz. UE 2005 L 124, s. 4.
 19. Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument numer C(2004) 1664). Tekst mający znaczenie dla EOG, (2004/452/WE), wersja ujednolicona z 20.04.2012 (tekst przyjęty decyzji w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 16, t. 2, s. 56)
 20. Decyzja Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotycząca wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (2004/605/WE), Dz. Urz. UE 2004 L 272, s. 13.
 21. Decision of the Administrative Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions of 26 March 2004 on the adoption of rules for implementing Regulation (EC) No 1049/2001 on public access to documents (2004/321/EC), OJ 2004 L 102, s. 81.
 22. Decyzja Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (2004/508/WE), Dz. Urz. UE 2004 L 210, s. 1.
 23. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (ECB/2004/3), wersja ujednolicona z 18.06.2011 (tekst przyjęty decyzji w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01, t. 5, s. 51).
 24. Decision of the European Economic and Social Committee of 1 July 2003 on public access to European Economic and Social Committee documents (2003/603/EC), OJ 2003 L 205, s. 19.
 25. Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE, wersja ujednolicona z 17.02.2012 (tekst przyjęty dyrektywy w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 15, t. 7, s. 466).
 26. Committee of the Regions Decision No 64/2003 of 11 February 2003 on public access to Committee of the Regions documents, OJ 2003 L 160, s. 96.
 27. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 15, t. 7, s. 375.
 28. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych. Tekst mający znaczenie dla EOG, wersja ujednolicona z 07.07.2010 (tekst przyjęty rozporządzenia w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01, t. 4, s. 40).
 29. Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 1999 r. odnosząca się do procedur, w ramach których urzędnicy i pracownicy Komisji Europejskiej mogą uzyskiwać dostęp do informacji niejawnych będących w posiadaniu Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 423), (1999/218/WE), Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01, t. 3, s. 71.
 30. Code of conduct concerning public access to Council and Commission documents, (93/730/EC), OJ 1993 L 340, s. 41.
 31. Decyzja Komisji z dnia 3 marca 1989 r. ustanawiająca szczegółowe zasady dotyczące ujawnienia dokumentów objętych tajemnicą zawodową lub handlową (89/196/EWG, Euratom, EWWiS), wersja ujednolicona z 30.11.1990 (tekst przyjęty decyzji opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 17, t. 1, s. 99).
 32. Commission Decision No 359/83/ECSC of 8 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Coal and Steel Community, OJ 1983 L 43, s. 14.
 33. Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczące udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, wersja ujednolicona z 26.03.2015 (tekst przyjęty rozporządzenia w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 16, t. 1, s. 3).
 34. Rozporządzenie (Euratom) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 12, t. 1, s. 3.
 35. Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wersja ujednolicona z 01.01.2007 (tekst przyjęty rozporządzenia w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 1, t. 1, s. 3).
  Wersja ujednolicona rozporządzenia nr 1 (01.01.2007)
 36. AKTY USTANAWIAJĄCE WYBRANE INSTYTUCJE I ORGANY (regulujące dostęp do ich dokumentów)

 37. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, Dz. Urz. UE 2016 L 135, s. 53.
 38. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, wersja ujednolicona z 23.05.2014 (tekst przyjęty rozporządzenia opublikowano w Dz. Urz. UE 2010 L 331, s. 84).
 39. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE, wersja ujednolicona z 23.05.2014 (tekst przyjęty rozporządzenia opublikowano w Dz. Urz. UE 2010 L 331, s. 48).
 40. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, wersja ujednolicona rozporządzenia z 19.08.2014 (tekst przyjęty rozporządzenia opublikowano w Dz. Urz. UE 2010 L 331, s. 12).
 41. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego , Dz. Urz. UE 2010 L 331, s. 1.
 42. Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2009/496/WE, Euratom), wersja ujednolicona z 12.07.2012 (tekst przyjęty decyzji opublikowano w Dz. Urz. 2009 L 168, s. 41).
 43. Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, (2004/752/WE, Euratom), wersja ujednolicona z 10.11.2004 (tekst przyjęty decyzji w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE 2004 L 333, s. 7).
 44. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wersja ujednolicona z 01.10.2003 (tekst przyjęty rozporządzenia w języku polskim opublikowano w Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, rozdz. 01, t. 1, s. 304).
 45. Inne dokumenty

 46. Rada: Sprawozdanie na temat dostępu do przepisów, Dz. Urz. UE 2015 C 97, s. 2
 47. Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zasad dostępu do dokumentów, Dz. Urz. UE 2011 C 243, s. 16.
 48. Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego. Decyzja prezydium z dnia 28 listopada 2001 r., wersja zmieniona przez Prezydium w dniu 22 czerwca 2011 roku, Dz. Urz. UE 2011 C 216, s. 19.
 49. Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2011/5), Dz. Urz. UE 2011 C 176, s. 3.
 50. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie konieczności poprawy ram prawnych dotyczących dostępu do dokumentów po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, rozporządzenie WE nr 1049/2001, P7_TA(2009)0116.
 51. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001), P6_TA(2009)0022.
 52. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Wprowadzenie wspólnego systemu informacji o środowisku (SEIS), COM(2008) 46 wersja ostateczna.
 53. Zielona księga: Publiczny dostęp do dokumentów instytucji Wspólnoty Europejskiej. Przegląd, COM(2007) 185 wersja ostateczna.
 54. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do dokumentów instytucjiP6_TA(2006)0122.
 55. Zielona Księga – Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości, COM(2006) 194 wersja ostateczna.
 56. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 - Przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich, COM(2006) 173 wersja ostateczna.
 57. Obwieszczenie Komisji dotyczące zasad dostępu do akt Komisji w sprawach na mocy art. 81 i 82 Traktatu WE, art. 53, 54 i 57 Porozumienia EOG oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Dz. Urz. UE 2005 C 325, s. 7.
 58. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz komitetu Regionów - Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, COM(2005) 596 wersja ostateczna.
 59. Konkluzje Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. dotyczące oficjalnego użycia dodatkowych języków w Radzie i ewentualnie innych instytucjach i organach Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2005 C 148, s. 1.
 60. Decyzja nr 12/2005 Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Trybunału Obrachunkowego, Dz. Urz. UE 2009 C 67, s. 1.
 61. Raport opisujący zmiany stosowanych w Unii Europejskiej procedur i praktyk dotyczących kontroli parlamentarnej, przedstawiony na XXXII Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej, Haga, 22-23 listopada 2004 - II Raport COSAC.
 62. Committee of Regions Bureau decision 128/2003 on public access to Committee of the Regions documents via the Electronic Document Register, CdR 3276/2003.
 63. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, Dz. Urz. UE wyd. spe. 2004, rozdz. 01, t. 3, s. 418.
 64. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego, Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, s. 39.
 65. Resolution on the use of the official languages in the institutions of the European Union, OJ 1995 C 43, s. 91.
 66. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, Dz. Urz. UE 2004 wyd. spec., rozdz. 01, t. 1, s. 348
 67. Communication to the Council, the Parliament and the Economic and Social Committee: Public Access to the Institutions’ documents, COM(1993) 191.
 68. WYBRANE PUBLIKACJE DRUKOWANE
  DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SEJMOWEJ

  Książki

 69. Adamski D.: Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 70. Bröhmer J.: Transparenz als Verfassungsprinzip: Grundgesetz und Europäische Union, Tübingen 2004.
 71. Feik R.: Zugang zu EU-Dokumenten: Demokratie durch Transparenz, Wien 2002.
 72. Increasing transparency in the European Union? (red. V. Deckmyn), Maastricht 2002.
 73. Kranenborg H., Voermans W.: Access to information in the European Union. A comparative analysis of EC and member state legislation, Groningen 2005.
 74. La transparence dans l'Union européenne: mythe ou principe juridique? (red. J. Rideau), Paris 1999.
 75. Łazowski A.: Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie [w:] Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze 2007, Warszawa 2007.
 76. Michałowska-Gorywoda K.: Rodzaje i charakter aktów uchwalanych w UE, [w:] Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 77. Michałowska-Gorywoda K.: Służby lingwistyczne w procesie decyzyjnym w UE, [w:] Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 78. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M.: Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 2003.
 79. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej 2006 (red. R. Bujalski), Sopot 2006.
 80. Sobotta Ch.: Transparenz in den Rechtssetzungsverfahren der Europäischen Union: Stand und Perspektiven des Gemeinschaftsrechts unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechtes auf Zugang zu Informationen, Baden-Baden 2001.
 81. Synowiec E., Jędrzejowski I.: System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska (red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec), Warszawa 2004.
 82. Szwarc M.: Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich [w:] Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze 2007, Warszawa 2007.
 83. Artykuły z polskich czasopism specjalistycznych

 84. Błędzki P.: Praktyczne problemy związane z publikacją prawa wspólnotowego w Polsce, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, s. 53.
 85. Czyżewska D.: Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej, „Stosunki międzynarodowe” 2009, t. 38, s. 139.
 86. Florianowicz-Błachut P., Kulikowska M., Wilk A., Wróbel P.: Skutki nieopublikowania w języku polskim aktów prawnych Unii Europejskiej w okresie po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnot Europejskich, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 1, s. 17.
 87. Grabowska M.: Wstęp do źródeł informacji Unii Europejskiej, „Przegląd Rządowy” 1999, nr 6 (96), s. 130.
 88. Jasińska D., Jasiński F.: Dostęp do dokumentów publicznych Unii Europejskiej w świetle prawa Unii Europejskiej, „Służba Cywilna” 2002, nr 4, s. 89.
 89. Kowalik-Bańczyk K.: Prawo dostępu do dokumentów instytucji wspólnotowych w Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2004, nr 1.
 90. Lasiński-Sulecki K, Morawski W.: Skutki braku oficjalnej publikacji rozporządzenia wspólnotowego w języku polskim, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 2, s. 43.
 91. Michałowska-Gorywoda K.: Służby lingwistyczne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2001, nr 3, s. 81.
 92. Ogonowska A.: Narzędzia informacyjne utworzone na mocy unijnych regulacji o dostępie do dokumentów-analiza i ocena wartości informacyjnej (część 2), „Studia Europejskie” 2006, nr 4, s. 85.
 93. Ogonowska A.: Narzędzia informacyjne utworzone na mocy unijnych regulacji o dostępie do dokumentów-analiza i ocena wartości informacyjnej (część 1), „Studia Europejskie” 2006, nr 3, s. 127.
 94. Ogonowska A.: Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku, „Studia Europejskie” 2001, nr 3, s. 63.
 95. Ogonowska A.: Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 1 (Lata 1958–1992), „Studia Europejskie” 2008, nr 4, s. 1.
 96. Ogonowska A.: Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 2 (Lata 1993–2007), „Studia Europejskie” 2009, nr 1, s. 121.
 97. Ogonowska A.: Prawo Wspólnot Europejskich dotyczące dostępu do informacji, „Przegląd Rządowy” 1999, nr 6, s. 125.
 98. Ogonowska A.: Wybrane informacje Unii Europejskiej w WWW, „Przegląd Rządowy” 1999, nr 6 (96), s. 148.
 99. Publikacja aktów prawnych w państwach członkowskich UE, „Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce” 2008, nr 7-8.
 100. Sacharuk A.: Materiały drukowane Unii Europejskiej, „Przegląd Rządowy” 1999, nr 6 (96), s. 138.
 101. Stachurska K.: Polityka informacyjna Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczno-Społeczne” 2003, t. 3/4, s. 175. *
 102. Szwarc M.: Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej rzeczywiście wpłynie na wzmocnienie statusu prawa do wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich, „Przegląd Prawa Europejskiego”, 2003, nr 3.
 103. Szwarc M.: Zasady wglądu do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11, s. 63.
 104. Wasilewski A.: Prawo dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 11.
 105. Wasilewski A.: Orzecznictwo wspólnotowe w sprawach publicznego dostępu do dokumentów, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 12.
 106. Wierczyński G.: Konsekwencje braku urzędowego ogłoszenia aktów prawa wspólnotowego w języku polskim, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, s. 51.
 107. Artykuły z zagranicznych czasopism specjalistycznych

 108. Acces aux documents des institutions - Exception en cas d’atteinte a des intérets commerciaux, „Journal de droit européen”, mars 2010. *
 109. Aziz M.: Mainstreaming the Duty of Clarity and Transparency as part of Good Administrative Practice in the EU, „European Law Journal” 2004, nr 10, s. 282.
 110. Bavasso A.: Electronic communications: A new paradigm for European regulation, „Common Market Law Review” 2004, nr 41, s. 87.
 111. Bjurulf B., Elgström O.: Negotiating Transparency: The Role of Institutions, „JCMS: Journal of Common Market Studies” 2004, Vol. 42, nr 2, s. 249.
 112. Bobek M.: The binding force of Babel: The enforcement of EC law unpublished in the languages of the new member states, „European Law Reporter” 2007, No. 3, s. 110.*
 113. Curtin D.: Citizens' Fundamental Right of Access to EU Information: An Evolving Digital Passepartout, „Common Market Law Review” 2000, nr 37, s. 7.
 114. Dannwolf T., König T., Luetgert B.: Quantifying European Legislative Research: Using CELEX and PreLex in EU Legislative Studies, „European Union Politics” 2006, vol. 7, s. 553.
 115. Driessen B.: Public access to EU Institution Documents: An Introduction, “Global Trade and Customs Journal” 2008, No 3, s. 329.
 116. Frost A.: Restoring Faith in Government: Transparency Reform in the United States and the European Union, „European Public Law”, 2003, nr 9, s. 87.
 117. Harden I.: Citizenship and Information, „European Public Law” 2001, nr 7, s. 165.
 118. Heliskoski J., Leino P.: Darkness at the break of noon: The case law on Regulation No. 1049/2001 on access to documents, „Common Market Law Review” 2006, nr 43, s. 735.
 119. Héritier A.: Composite democracy in Europe: the role of transparency and access to information, „Journal of European Public Policy” 2003, Vol. 10, nr 5, s. 814. *
 120. Heusse M.P.: Le multilinguisme ou le defi caché de l’Union Européenne, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 1999, nr 426, s. 202.
 121. Kranenborg H.R.: Is it Time to Revise the European Regulation on Public Access to Documents?, „European Public Law” 2006, nr 12, s. 251.
 122. Leeuw de M.E.: The Regulation on public access to European Parliament, Council and Commission documents in the European Union: are citizens better off?, „European Law Review” 2003, vol. 28, nr 3., June, s. 324.
 123. Leeuw de M., Prechal S.: Dimensions of transparency: The building blocks for a new legal principle?, „Review of European Administrative Law” 2007, Vol. 0, No. 1, s. 51.
 124. Moussis N.: Pour rapprocher les citoyens de l’Union: une politique commune de l’information, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 2004, nr 481, s. 500.
 125. Peers S.: The New Regulation on Access to Documents: A Critical Analysis, „The Yearbook of European Law 2002” 2003, nr 21, s. 385.
 126. Roberts A.: Multilateral Institutions and the Right to Information: Experience in the European Union, „European Public Law” 2002, nr 8, s. 255.
 127. Sabatakakis E.: Vers une politique linguistique européenne? A propos de la communication de la Commission sur multilinguisme et de la stratégie de Lisbonne, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 2009, No 530.
 128. Schneider G.: Who is afraid of cumulative research? Improwving data on EU politics, „European Union Politics” 2002, nr 3, s. 481. *
 129. Thomson I., Mather J.: A Guide to the Documentation of the European Union, „JCMS: Journal of Common Market Studies” 1999, Vol. 37, nr 1, s. 187.
 130. Vanhamme J.: L'équivalence des langues dans le marché intérieur: l'apport de la Cour dejustice, „Cahiers de Droit Europeen” 2008, Vol. 43, iss. 3-4, s. 359.
 131. WYBRANE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

  ARENA

 132. Gornitzka A., Sverdrup U.: Who are the experts? The informational basis of EU decision-making, ARENA Working Paper Series 2008, No 14.
 133. Centre for European Policy Studies

 134. Obholzer L., Reh C.: How to Negotiate under Co-decision in the EU: Reforming Trilogues and First-Reading Agreements, CEPS Policy Brief 2012, No. 270.
 135. Obholzer L.: A Call to Members of the European Parliament: Take transparency seriously and enact the ‘legislative footprint’, CEPS Policy Brief 2011, No. 256.
 136. European Institute of Public Administration (EIPA)

 137. Augustyn M., Monda C.: Transparency and access to documents in the EU. Ten years on from the adoption of Regulation 1049/2001, EIPAscope 2011, special iss. 1, s. 17
 138. Édes B. W.: The role of public administration in providing information, information offices and citizens information services[w:] An efficient, transparent Government and the Rights of Citizens to Information, „Working Papers” 2000.
 139. Venables T.: Comments by ECAS on the Commission’s Draft Regulation on public access to documents [w:] An efficient, transparent Government and the Rights of Citizens to Information, „Working Papers” 2000.
 140. Verhoeven A.: The right to information: A fundamental right [w:] An efficient, transparent Government and the Rights of Citizens to Information, „Working Papers” 2000.
 141. European Integration online Papers

 142. Davis R. W.: Public access to community documents: a fundamental human right?, „EIoP” 1999, vol. 3, nr 8.
 143. Öberg U.: Public Access to Documents after the entry into force of the Amsterdam Treaty: Much Ado About Nothing?, 1998, vol. 2, No. 8.
 144. The Federal Trust

 145. Laming R.: Openness and secrecy in the EU institutions: lessons from the EU sugar regime, „European Policy Brief” 2006, June, Iss. 28.
 146. INFORUM

 147. Dureo M.: Public access to European documents, Inforum 2003
 148. International Journal of Special Libraries

 149. Keery N.: The challenge of openness as European Union information goes electronic, INSPEL 1998, No. 2.
 150. Institut für Höhere Studien (Institute for Advanced Studies)

 151. Moser C.: How open is open as posible? Three different approaches to transparency and openness in regulating access to EU documents, „Political Science Series” 2001, No. 80.

  Libraries of the House of Commons and House of Lords and the Parliamentary Office of Science and Technology

 152. Access to EU Documents. Report with evidence, 15th Report of Session 2008-09, 18 June 2009, HL Paper 108.
 153. Vaughne M., Clark E.: The European Union: a guide to terminology, procedures and sources, House of Commons Background Paper, 8.12.2014
 154. LLRX.com – The Online Power of Law

 155. Raisch M. J.: European Union Law: An integrated guide to electronic and print research, 2003.
 156. Parlament Europejski

 157. Labayle H.: Openness, transparency and access to documents and information in the European Union, 15 November 2013
 158. Lehmann W.: Transparency and access to information. Note, March 2004.
 159. Vuijlsteke A.: Access to documents after Lisbon, „Library Briefing. Library of the European Parliament", 11 November 2011.  
 160. Serwer Europejskiego Banku Centralnego

 161. Anthanassiou P.: The application of multilingualism in the European Union context, „Legal Working Papers” 2006, No. 2.
 162. Tilburg University, Faculty of Law

 163. Bijsterveld S.: Transparency in the European Union: a crutial link in shaping the new social contract between the citizen and the EU, 2004.

* Pozycje niedostępne w Bibliotece Sejmowej

wróć do góry