PRINT
31 marca 2018
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
21 i 22 marca 2018 - Sejm przeprowadził debatę nad informacją przedstawioną przez Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza nt. zadań polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku (stenogram pkt 10, stenogram pkt 10).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 189-193. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 32 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące m.in., ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja; granice i polityka wizowa); jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 14 dokumentów KE (4 komunikaty, 9 sprawozdań i 1 decyzja Komisji) dotyczących m.in. realizacji unijnego planu działań dla organów celnych w latach 2013–2017 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej; przyszłości rolnictwa i produkcji żywności; oceny śródokresowej wdrażania instrumentu „Łącząc Europę" (CEF),
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów prawnych dotyczących m.in. uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii; stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XIII (Transport) do Porozumienia EOG; rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie między Unią Europejską a członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku,
 • rozpatrzyła informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat "Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej. Ocena perspektywy przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich. Polskie zaangażowanie w proces rozszerzenia UE" (prezentował podsekretarz stanu w MSZ Bartosz Cichocki) (pos. nr 189),
 • rozpatrzyła informację nt. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się 19 marca 2018 (prezentowali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki) (pos. nr 190),
 • rozpatrzyła wniosek prezydium komisji o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej (pos. nr 192).

OPINIE PRZYJĘTE PRZEZ SUE

COM(2018) 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE

Komisja do Spraw UE

 • 22.03.2018, pos. 191 – opinia nr 30
 • 27.03.2018 – przesłanie w ramach dialogu politycznego opinii (w której m.in. zakwestionowano zgodność projektu z zasadą pomocniczości)  do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej

***

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych

zapoznała się z informacją komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich, Günthera Oettingera, na temat planów dotyczących przyszłych wieloletnich ram finansowych oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2018 rok (pos. nr 193).

***

W marcu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 189-191 dostarczone przez sekretariat komisji.

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

 W marcu 2018 skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [2386],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw [2376].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w marcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.04.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2017) 676 27.03.2018

-

-
COM(2017) 753 03.04.2018 13.03.2018/
16.03/2018
Rada Federalna
(Austria)
14.03.2018/
-
Izba Poselska
(Czechy)
COM(2017) 790 09.03.2018  - -
COM(2017) 791 09.03.2018  - -
COM(2017) 792 05.03.2018  -  -
COM(2017) 793 16.04.2018  - -
COM(2017) 794  16.04.2018  - -
COM(2017) 795 23.03.2018 - / 22.03.2018 Riksdag
(Szwecja)
COM(2017) 796 29.03.2018  - -
COM(2017) 797 06.03.2018  - -
 COM(2017) 824  16.03.2018  -  -
 COM(2018) 20  20.03.2018  -  -
 COM(2018) 21  19.03.2018  -  -
COM(2018) 33 19.03.2018 - -
COM(2018) 51 03.04.2018 28.03.2018/
03.04.2018
Izba Poselska
(Czechy)*
22.03.2018/
28.03.2018
-
Bundestag
(Niemcy)
COM(2018) 92 11.05.2018 - -
COM(2018) 93 16.05.2018 - -
COM(2018) 94 17.05.2018 - -
COM(2018) 96 03.04.2018 - -
COM(2018) 99 11.05.2018 - -
COM(2018) 110 11.05.2018 - -
COM(2018) 113 14.05.2018 - -
COM(2018) 127 11.05.2018 - -
COM(2018) 131 21.05.2018 - -
COM(2018) 137 15.05.2018 - -
COM(2018) 147 17.05.2018 - -
COM(2018) 148 17.05.2018 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W marcu 2018 badaniu pomocniczości podlegało 27 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 05.04.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 4 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
* Uzasadniona opinia czeskiej Izby Poselskiej została zgłoszona w kwietniu, dlatego nie ujęto jej w podsumowaniu za marzec.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

1-2 marca 2018, Budapeszt, Spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

 • Doświadczenia węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w wymiarze parlamentarnym
 • Wzmocnienie współpracy administracji parlamentów Grupy Wyszehradzkiej
 • Konferencja przewodniczących oraz delegacji komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej „V4 dla wartości – wzmocnienie współpracy parlamentarnej w Unii Europejskiej”
 • Podpisanie konkluzji ze spotkania

8 marca 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) na temat „Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt w mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych: klucz do przyszłości”

 • Kobiety kształtujące media
 • Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt poprzez włączenie cyfrowe
 • Wzmacnianie organizacji kobiecych: postęp w zakresie równości w erze cyfrowej
 • Uwagi końcowe

18-19 marca 2018, Sofia, Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu

 • Uwagi wstępne współprzewodniczących
 • Wymiana poglądów i przyjęcie regulaminu Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu
 • Dotychczasowa i przyszła współpraca Europolu z państwami Bałkanów Zachodnich
 • Wymiana poglądów nt. projektu wieloletniego programowania Europolu 2019-2021 z Robem Wainwrightem, dyrektorem wykonawczym Europolu
 • Wymiana poglądów z Priitem Pärkna, przewodniczącym zarządu Europolu
 • Nadzór Europejskiego Inspektora Ochrony Danych nad Europolem: działania w 2017 i bieżące prace
 • Zwalczanie nielegalnych treści w internecie i optymalizacja bezpieczeństwa cybernetycznego: Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu i unijna jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie
 • Wkład Europolu w walkę z terroryzmem i zapobieganie przestępczości zorganizowanej
 • Konkluzje i zamknięcie posiedzenia przez współprzewodniczących
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Europejska inicjatywa obywatelska; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Rejestr służący przejrzystości; Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018); Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu RP

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.04.2018)

Konsultacje obywatelskie
(inicjatywa prezydenta Macrona)


BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.04.2018)

 • Brack N., Costa O.: Democracy in parliament vs. democracy through parliament? Defining the rules of the game in the European Parliament, The Journal of Legislative Studies, 16.03.2018.
 • Brack N., Costa O.: Introduction: the European Parliament at a crossroads, The Journal of Legislative Studies, 21.03.2018.
 • Hughes J. M.:"Sleeping Beauty" Unleashed: Harmonizing a Consolidated European Security and Defense Union, „ZEI Discussion Paper" 2017, C 248.
 • Lord Ch.: The European Parliament: a working parliament without a public?, The Journal of Legislative Studies, 16.03.2018.
 • Westlake M.: Conclusions: the European Parliament – coming of age, The Journal of Legislative Studies, 22.03.2018.
 • Mikołajczyk B: Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV, „Europejski Przegląd Sądowy" nr 3/2018.
 • Synnøve S., Hermansen L.: (Self-)selection and expertise among decision-makers in the European Parliament, The Journal of Legislative Studies, 16.03.2018.

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

EU LEGAL ACTS. CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS (eds. M. Cremona, C. Kilpatrick), Oxford 2018

Publikacja stanowi zbiór esejów skupionych na dwóch wątkach: obszernej analizie aktów prawnych UE oraz procesach prowadzących do powstania norm nie stanowiących prawa sensu stricto. Z jednej strony przedstawiono zmiany w unijnym systemie polegające na modyfikacji kategorii aktów prawnych i procedur ich uchwalania, wprowadzone Traktatem z Lizbony, a z drugiej - akty powstające „na marginesie”, tworzące normy lecz nie stanowiące aktów prawa UE, takie jak traktaty między państwami członkowskimi, otwarta metoda koordynacji, umowy zbiorowe, soft law czy procesy decyzyjne poza normalnymi procedurami legislacyjnymi.

W rozdziale pierwszym podsumowano  debatę nad hierarchią aktów prawnych UE w ramach prac nad Traktatem konstytucyjnym i Traktatem z Lizbony, wskazując na złożoność przyjętego systemu. Rozdział drugi opisuje rozdźwięk między przepisami a praktyką ich stosowania w trzech aspektach: wyboru podstawy prawnej aktu UE, równowagi między przejrzystością procesu decyzyjnego a jego efektywnością oraz udziału poszczególnych instytucji UE w procesie decyzyjnym.

Kolejne eseje poświęcono aktom „niestandardowym”, odwołując się do przykładu aktów przyjmowanych w ramach działań stanowiących odpowiedź na kryzys finansowy, umów zbiorowych między partnerami społecznymi oraz umów zawieranych między państwami członkowskimi poza porządkiem prawnym Unii. W ostatnim rozdziale natomiast omówiono praktykę stosowania art. 218 TfUE, określającego procedurę zawierania umów międzynarodowych przez UE. Proces negocjowania tych umów stanowi, zdaniem Autorów, przykład wykraczania procesu decyzyjnego poza ramy traktatowe.

Eseje pierwotnie były prezentowane w ramach Academy of European Law we Florencji w 2014.

***

PROBLEMY PRAWNE I WYZWANIA UNII EUROPEJSKIEJ (red. Ł. Pisarczyk), Warszawa 2018

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się w dniach 3-4 kwietnia 2017 roku. Wystąpienia przedstawicieli różnych dziedzin prawa umożliwiły wielopłaszczyznowe i przekrojowe przedstawienie wyzwań, przed którymi stoi dziś Unia.

Wśród omówionych problemów znalazły się zarówno zagadnienia ogólne i ustrojowe („Europa a granice władzy ustrojodawczej”, „Refleksje nt. rozwoju prawa UE”), zasada praworządności („Europejski standard rule of law”) czy deficyt demokracji, jak również bardziej szczegółowe kwestie z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, rodzinnego, ochrony środowiska, socjalnego itp. Ich uzupełnieniem jest zapis dyskusji, która odbyła się podczas kolejnych sesji konferencji.

Konferencja ma być głosem w dyskusji na temat przyczyn obecnego kryzysu Unii, a interdyscyplinarne ujęcie może,  zdaniem organizatorów, ułatwić poszukiwanie rozwiązań nie tylko w obszarze unijnej legislacji, ale także w odniesieniu do przyszłości idei integracji europejskiej.

***

WNIOSEK KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE WSZCZĘCIA W STOSUNKU DO POLSKI PROCEDURY ART. 7 TUE: RAMY PRAWNO-POLITYCZNE (red. J. Barcz, A. Zawidzka Łojek), Warszawa 2018

Celem książki jest objaśnienie podstawowych zagadnień związanych z procedurą ochrony praworządności, w kontekście wniosku Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2017 o wszczęcie w stosunku do Polski procedury określonej w art. 7 ust. 1 TUE.

Książka składa się z pięciu artykułów. W pierwszym nakreślono polityczne tło stanowiska Komisji i przedstawiono jej działania w sprawie naruszenia praworządności w świetle bieżących wyzwań stojących przed Polską jako państwem członkowskim UE. W drugim artykule omówiono treść pojęcia praworządności oraz jego ochronę w prawie Unii. Następnie przeanalizowano aspekty proceduralne postępowań wobec Polski opartych na art. 7 TUE i art. 258 TfUE. W kolejnym artykule omówiono główne zarzuty KE w stosunku do Polski przedstawione w ramach procedury z art. 7 TUE. Książkę kończy podsumowanie, w którym odniesiono się do krytycznych opinii formułowanych w debacie publicznej na temat uruchomienia przez KE procedur określonych w art. 7 TUE i 258 TfUE.

Publikacja obejmuje też załącznik z podstawowymi postanowieniami TUE i TfUE oraz dokumentami związanymi z procedurą art. 7 TUE.

Publikacja powstała w oparciu o dyskusję przeprowadzoną podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.