PRINT
31 maja 2018
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
10 maja 2018 – Sejm RP przeprowadził drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej (sprawozdanie Komisji do Spraw UE, druki nr 2427 i 2484); w związku ze zgłoszeniem poprawek, projekt został ponownie skierowany do Komisji do Spraw UE (stenogram pkt  46).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 200-205. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 86 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 15 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in., opodatkowania osób prawnych (COM(2018) 147), podatku od usług cyfrowych (COM(2018) 148), Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (COM(2018) 252),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 23 dokumenty KE (8 komunikatów, 10 sprawozdań, 1 wspólny komunikat, 2 wspólne sprawozdania, 1 zalecenie i 1 dokument otwierający debatę), dotyczące m.in., pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (COM(2017) 291), semestru europejskiego 2018 (COM(2018) 120), unii bezpieczeństwa (COM(2018) 211),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Konkurecyjności oraz Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 21 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in., Protokołu 31 do Porozumienia EOG (COM(2018) 204), Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (COM(2018) 230), dostępu do ochrony socjalnej (COM(2018) 132),
 • rozpatrzyła, w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej, informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (wg stanu na 24.02.2018), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 200),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej, druk nr 2427 (pos. nr 201),
 • rozpatrzyła informację o posiedzeniach Rady ds. Zagranicznych (w formatach: ministrów do spraw rozwoju i ministrów do spraw handlu) planowanych na 22 maja 2018 (prezentowali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj (pos. nr 202 i 204),
 • rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej, druki nr 2427 i 2484 (pos. nr 205).


OPINIA PRZYJĘTA PRZEZ SUE (DIALOG POLITYCZNY)

COM(2018) 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Prac

Komisja do Spraw UE

 • 08.05.2018, pos. 201 – opinia nr 33
 • 14.05.2018 – przesłanie opinii w ramach dialogu politycznego do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej

***

W maju 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 200-204 dostarczone przez sekretariat komisji.

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W maju 2018
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa [2505],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw [2549],
  • Rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych [2556],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [2410],
  • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera [2461],
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [2286],
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [2225].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w maju
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.06.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2018) 92 11.05.2018 - -
COM(2018) 93 16.05.2018 - -
COM(2018) 94 17.05.2018 - -
COM(2018) 96 24.05.2018 - -
COM(2018) 99 11.05.2018 - -
COM(2018) 110 11.05.2018 - -
COM(2018) 113 14.05.2018 - -
COM(2018) 127 07.05.2018 - -
COM(2018) 131 21.05.2018 16.05.2018 /
17.05.2018
Riksdag
(Szwecja)
COM(2018) 134 05.06.2018   -
 COM(2018) 135 11.06.2018  -  -
COM(2018) 137 15.05.2018 - -
COM(2018) 144 21.05.2018   -
COM(2018) 147 17.05.2018 09.05.2018 / - Folketing
(Dania)
22.05.2018 / -   Oireachtas
(Irlandia)
16.05.2018 / -   Izba Reprezentantów (Malta)
17.05.2018 / -   Izba Reprezentantów (Niderlandy)

COM(2018) 148

17.05.2018 09.05.2018 / - Folketing
(Dania)
 22.05.2018 / -  Oireachtas
(Irlandia)
 16.05.2018 / - Izba Reprezentantów (Malta) 
17.05.2018 / -   Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2018) 163 13.06.2018  -  -
COM(2018) 171 05.06.2018  -
COM(2018) 173 15.06.2018   -
COM(2018) 179 27.06.2018   -
 COM(2018) 184 10.07.2018   -  -
 COM(2018) 185 10.07.2018  -  -
 COM(2018) 209 19.07.2018  -  -
 COM(2018) 212 19.07.2018  -  -
COM(2018) 213 13.07.2018 -  -
COM(2018) 218  26.07.2018  -  -
 COM(2018) 231 18.07.2018  - -
 COM(2018) 234  20.07.2018  -  -
 COM(2018) 238  29.06.2018  -  -
 COM(2018) 239  20.07.2018 -  -
 COM(2018) 241  19.07.2018 - -
COM(2018) 252 06.06.2018  -  -
COM(2018) 274 19.07.2018  -  -
 COM(2018) 286 25.07.2018   -  -
 COM(2018) 289 12.07.2018  -  -
 COM(2018) 298 23.07.2018   -  -
COM(2018) 307 20.07.2018  - -
 COM(2018) 315 25.07.2018 -  -
 COM(2018) 322 02.07.2018   -  -
 COM(2018) 325 02.07.2018 -  -
COM(2018) 327 02.07.2018   -  -
COM(2018) 334 23.07.2018  -  -
 COM(2018) 336 25.07.2018  -  -
 COM(2018) 340 25.07.2018   -  -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W maju 2018 badaniu pomocniczości podlegały 43 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.06.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości (w 4 przypadkach jedna opinia dotyczyła jednocześnie dwóch projektów - COM(2018) 147 i COM(2018) 148).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

20-21 maja 2018, Mazmežotne (Łotwa), Spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

 • Uwagi wstępne
 • Wymiana poglądów nt. najbliższego posiedzenia plenarnego COSAC
 • Nowe wieloletnie ramy finansowe – bardziej progresywny budżet dla zjednoczonej UE?
 • Rola i perspektywy diaspory
 • Rail Baltica – postępy we wdrażaniu i wyzwania związane z projektem

15 maja 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja pakietu dotyczącego ochrony danych osobowych – w przeddzień rozpoczęcia jego stosowania"

 • Otwarcie spotkania i uwagi wstępne
 • Sesja I: Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty instytucjonalne
 • Sesja II: Wdrażanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – wpływ na sektor prywatny, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Sesja III: RODO i innowacje technologiczne
 • Sesja IV: Implementacja dyrektywy o ochronie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ścigania przestępstw
 • Uwagi końcowe
13-14 maja 2018, Sofia, Spotkanie przewodniczących komisji ds. energii
 • Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne)
 • Sesja I: Infrastruktura energetyczna i bezpieczne dostawy, debata
 • Sesja II: Przejście na czystą energię w Europie, debata
 • Sesja III: Integracja rynkowa zrównoważonych źródeł energii, debata
 • Wystąpienia ambasadorów
 • Uwagi końcowe
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE:

Przejrzystość prac legislacyjnych Rady; Realizacja jednolitego rynku cyfrowego; Unia finansowa

W dziale Bibliografie:

Debata na temat przyszłości UE

Zaktualizowano następujące działy:

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Konsultacje obywatelskie nt. przyszłości UE; Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości; Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich; Parlament Europejski wobec przyszłości UE; Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018)Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej”

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016) ; Konsultacje obywatelskie nt. przyszłości UE; Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

 

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.06.2018)

 

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.06.2018)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Barrett G.: THE EVOLVING ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN UNION. IRELAND AS A CASE STUDY, Manchester 2018

Publikacja analizuje pozycję parlamentu irlandzkiego (Houses of the OIreachtas) w sprawach integracji europejskiej. Wprowadzeniem do tego studium jest przekrojowe omówienie roli parlamentów narodowych w Unii, a w szczególności ich uprawnień po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Oprócz przeglądu unijnych przepisów, znajdujemy tu także zarys praktycznych uwarunkowań wpływających na europejską aktywność parlamentów.

Rozdział drugi książki przedstawia powody umacniania pozycji parlamentów narodowych w sprawach unijnych i kierunki tych działań oraz omawia wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć parlamenty, aby efektywnie wykorzystać przyznane im uprawnienia. Rozważania te dostarczają jednocześnie materiału porównawczego w zakresie rozwiązań systemowych w poszczególnych parlamentach.

W kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na roli Houses of the Oireachtas: zaprezentowano ewolucję roli tego parlamentu w procesie integracji europejskiej, omówiono zmiany w jego pozycji i działania w związku z wejściem z życie Traktatu z Lizbony, a także w odpowiedzi na środki zaradcze Unii podjęte w reakcji na kryzys finansowy. W rozdziale piątym Autor dokonał przeglądu dwóch kadencji parlamentu irlandzkiego w latach 2007-2016, koncentrując się na jego udziale w tworzeniu prawa w obszarze spraw europejskich i kreowaniu europejskiej polityki oraz jego funkcji kontrolnej w stosunku do rządu. Szczegółowo przeanalizowano prace komisji parlamentarnych oraz obu izb (izby niższej – Dáil i Senatu), w tym debaty plenarne i pytania parlamentarne, a także rolę korpusu urzędniczego i biura w Brukseli.

W ostatnim rozdziale znalazły się rozważania na temat możliwości wzmocnienia w przyszłości roli parlamentu irlandzkiego w sprawach UE. Autor wskazuje na pięć obszarów, w których należy umocnić jego pozycję i stworzyć system pozwalający: wywierać wpływ w procesie legislacyjnym UE jeszcze przed oficjalnym przedłożeniem wniosku przez KE; wywierać wpływ po oficjalnym przedstawieniu wniosku legislacyjnego; kontrolować sposób transpozycji prawa UE; rozpatrywać działania na szczeblu UE, które nie mają charakteru legislacyjnego (np. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, otwarta metoda koordynacji czy dialog społeczny); przekształcić parlament w skuteczne forum szerokiej debaty publicznej w sprawach europejskich.

***

THE TRANSFORMATION OR RECONSTITUTION OF EUROPE. THE CRITICAL LEGAL STUDIES PERSPECTIVE IN THE ROLE OF THE COURTS IN THE EUROPEAN UNION (eds. T. Perišin, S. Rodin), Oxford 2018

Książka jest zbiorem esejów napisanych przez wybitnych prawników, w tym obecnego przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości UE, analizujących prawo UE i rolę Trybunału Sprawiedliwości przez pryzmat amerykańskiej krytycznej szkoły prawa (Critical Legal Studies – CLS). Autorzy podkreślają, że orzecznictwo TSUE nie ogranicza się tylko do rekonstytuowania standardów prawnych państw członkowskich na poziomie ponadnarodowym, lecz przekształca pewne zakorzenione i często formalistyczne sposoby myślenia o prawie. Zmienia tym samym europejski sposób myślenia o prawie. Próbują oni odpowiedzieć na pytanie, czy do rozważań o tak zmieniającym się unijnym prawie i orzecznictwie TSUE można zastosować metodologię wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych krytycznej szkoły prawa (CLS).

W pierwszej części przedstawiono główne założenia książki, prezentując rys historyczny i założenia CLS (krytyka formalizmu prawniczego, pytania o neutralność prawa i rolę sędziów) oraz możliwość jej wykorzystania do analizy prawa UE. W części drugiej („Orzekanie i transformacja prawa i społeczeństwa”) znalazły się eseje dotyczące neutralności politycznej i ideologicznej sędziów, rozpatrujące, czy i w jaki sposób sędziowie wbudowują w swoje decyzje wybory polityczne, oraz w jaki sposób można to wytropić.

Następnie („Rola TSUE w transformacji lub rekonstrukcji Europy”) podjęto wątek neutralności ideologicznej orzecznictwa trybunału: jak TSUE zapewnia legitymizację swoich decyzji, czy i w jaki sposób unika w swoich decyzjach ideologii politycznej, i czym w ogóle  jest ideologia integracji europejskiej. Przedstawiono też, w jaki sposób zasady dotyczące wyboru sędziów mają wpływ na powyższe kwestie.

W części czwartej („Prawo materialne UE i transformacja Europy”) poddano analizie z perspektywy CLS wybrane dziedziny prawa materialnego: przepływ towarów i osób wewnątrz UE i w stosunkach z państwami trzecimi oraz europejski nakaz aresztowania. Wskazano, jak TSUE dokonuje wyborów politycznych, aby osiągnąć niektóre cele.

Ostatnią część książki stanowią rozważania na temat wpływu środowisk akademickich na sposób myślenia przez praktyków, w tym sędziów,  o prawie, orzecznictwie oraz ich własnej roli.

***

Baaij C.J.W.: LEGAL INTEGRATION AND LANGUAGE DIVERSITY. Rethinking Translation in EU Lawmaking, New York 2018

W publikacji omówiono i poddano krytycznej ocenie praktykę tłumaczenia aktów prawnych UE. Punktem wyjścia dla tych rozważań stały się rozmowy przeprowadzone w latach 2008-2015 z tłumaczami, prawnikami-lingwistami, korektorami i innymi osobami zaangażowanymi w proces tworzenia unijnego prawa.
Prawo UE jest obecnie przyjmowane w 24 językach urzędowych, przy czym każda z wersji językowych tekstu jest równorzędna i autentyczna. W praktyce jednak prace nad projektem aktu prawnego toczą się zazwyczaj w jednym języku – angielskim, a angielska wersja tekstu staje się de facto wersją wyjściową dla wielojęzycznej legislacji UE.
C. Baaij dokonuje analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości z lat 1960-2010. Na tej podstawie dowodzi, że proces tłumaczenia nie jest efektywny.  Trybunał Sprawiedliwości w 70% orzeczeń, w których dokonywał interpretacji porównawczej różnych wersji językowych, dopatrzył się rozbieżności. Zdaniem Autora wynika to ze stosowania przez tłumaczy równocześnie dwóch wykluczających się wzajemnie podejść: tłumaczenia „zorientowanego” na tekst źródłowy (source-oriented translation) oraz tłumaczenia „zorientowanego” na odbiorcę (receiver-oriented translation). Dla osiągnięcia optymalnych wyników należałoby, wg Autora, wybrać metodę source-oriented translation, nawet jeśli miałoby to prowadzić do zmniejszenia czytelności czy utraty naturalnego brzmienia tekstu. Autor zwraca uwagę na związane z tym korzyści i wyzwania na przykładzie prawa umów. C. Baaij, zachęcając do dalszych badań nad tworzeniem tekstów prawnych w wielojęzycznym otoczeniu, postuluje jednocześnie, wbrew opinii większości doktryny, aby jedyną wersją autentyczną aktów prawa UE była wersja angielska. Zyskujący coraz większą popularność angielski jest jego zdaniem lingua franca Unii Europejskiej.
  • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera [2461],
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 2410
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2286
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 2225