PRINT
30 czerwca 2018
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
7 czerwca 2018 – Sejm przyjął uchwałę w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej (stenogram pkt 52). Wcześniej, na posiedzeniu plenarnym 10 maja 2018 odbyła się pierwsza debata nad projektem uchwały.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: nr 206-215. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 109 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in., wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (COM(2018) 322), ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018) 324), systemu zasobów własnych UE (COM(2018) 325),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 25 dokumentów KE (12 komunikatów, 11 sprawozdań, 2 roczne przeglądy), dotyczące m.in., wdrażania europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2018) 301), nowej strategii UE na rzecz młodzieży (COM(2018) 269), europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2018) 130),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad: Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Środowiska, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 23 projekty aktów prawnych, dotyczących m.in., porozumienia międzyinstytucjonalnego ws. dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018) 323), jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018) 328), kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków (COM(2018) 272),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium 18.02.2017 (druk nr 2465) oraz o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli 24.11.2017 (druk nr 2466) (pos. nr 207),
 • rozpatrzyła: informację o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbyło się 28 maja 2018 oraz informację o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 28-29 czerwca 2018 (prezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański) (pos. nr 209),
 • wysłuchała informacji nt. stanu prac nad tzw. pakietem mobilności w Parlamencie Europejskim (prezentowali: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski) (pos. nr 211),
 • wysłuchała informacji nt. bieżącego stanu negocjacji w zakresie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (prezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch) (pos. nr 212),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wraz z analizą NIK w zakresie kompetencji Komisji (pos. nr 214).

***

SUE wspólnie z Komisją Łączności z Polakami za Granicą

wysłuchała informacji na temat aktualnego stanu negocjacji dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz brytyjskich propozycji w zakresie praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii (prezentował ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jonathan Knott) (mtg no. 210),

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju
zapoznała się z informacją nt. zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2018 (prezentowali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak) (pos. nr 213).

***

W czerwcu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 206, 208-209 i 214-215 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • 06.06.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez zastępcę dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Teresę Karczmarek, nt. postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (pos. nr 72).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 05.06.2018, rozpatrzyła dokument analityczny opracowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy pt.: „Przyszłość wspólnej polityki rolnej". Dokument przedstawił członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Janusz Wojciechowski (pos. nr 232).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W czerwcu

opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw [2412],
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych [2391].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w czerwcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2018) 134 05.06.2018   -
 COM(2018) 135 11.06.2018  -  -
COM(2018) 163 13.06.2018  -  -
COM(2018) 171 05.06.2018  -
COM(2018) 173 15.06.2018  15.06.2018 / 15.06.2018  Riksdag
(Szwecja)
COM(2018) 179 27.06.2018   -


COM(2018) 184

10.07.2018   20.06.2018 / -  Riksdag
(Szwecja)
27.06.2018 / 29.06.2018 Rada Federalna
(Austria)
 COM(2018) 185 10.07.2018  20.06.2018 / -  Riksdag
(Szwecja)
 27.06.2018 / 29.06.2018  Rada Federalna
(Austria)
 COM(2018) 209 19.07.2018  -  -
 COM(2018) 212 19.07.2018  -  -
COM(2018) 213 13.07.2018 -  -
COM(2018) 218  26.07.2018   20.06.2018 / - Riksdag
(Szwecja)
 COM(2018) 231 18.07.2018  - -
 COM(2018) 234  20.07.2018  -  -
 COM(2018) 238  29.06.2018  -  -
 COM(2018) 239  20.07.2018 -  -
 COM(2018) 241  19.07.2018 - -
COM(2018) 252 06.06.2018  -  -
COM(2018) 274 19.07.2018  21.06.2018 / - Riksdag
(Szwecja)
 COM(2018) 286 25.07.2018   -  -
 COM(2018) 289 12.07.2018  -  -
COM(2018) 296  31.07.2018
 COM(2018) 298 23.07.2018   -  -
COM(2018) 307 20.07.2018  - -
 COM(2018) 315 25.07.2018 -  -
 COM(2018) 325 02.07.2018 21.06.2018 / -  Riksdag
(Szwecja)
COM(2018) 327 02.07.2018   21.06.2018 / -  Riksdag
(Szwecja)
COM(2018) 334 23.07.2018  -  -
 COM(2018) 336 25.07.2018  -  -
 COM(2018) 340 25.07.2018   -  -
COM(2018) 373 31.07.2018  21.06.2018 / - Riksdag
(Szwecja)
COM(2018) 374 31.07.2018  -  -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W czerwcu 2018 badaniu pomocniczości podlegały 32 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.07.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 10 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
20 czerwca 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne Spotkanie Komisji na temat „Inwestycje UE w sieci transportowe po 2020 roku”
 • Otwarcie spotkania i główne wystąpienie
 • Sesja I: Sieci transportowe – aktualna sytuacja i przyszłe perspektywy, debata
 • Sesja II: Wyzwania i perspektywy w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportową na okres po 2020 roku, debata
 • Uwagi końcowe
17-19 czerwca 2018, Sofia, LIX COSAC
 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Przyjęcie porządku obrad LIX spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Prezentacja dwudziestego dziewiątego raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Inne sprawy
 • Sesja I - Osiągnięcia bułgarskiej prezydencji Rady UE, debata
 • Sesja II - Integracja i łączność z Bałkanami Zachodnimi - nowy bodziec dla polityki rozszerzenia UE, debata
 • Sesja III - Europejski filar praw socjalnych - budowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu i sprawiedliwszej Europy, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LIX COSAC
 • Sesja IV - Silna i skuteczna polityka spójności po 2020, debata
 • Sesja V - Współpraca międzyparlamentarna UE w kontekście debaty na temat pomocniczości i proporcjonalności, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LIX COSAC
 • Uwagi końcowe

3-4 czerwca 2018, Warszawa, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Wieloletnie ramy finansowe po 2020 roku – miejsce i rola polityki spójności
 • Finansowanie transeuropejskich megaprojektów – potrzeby, źródła i ryzyka
 • Budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego UE – rola państw V4
 • Lunch roboczy: Indeksacja zasiłków na dzieci imigrantów z państw członkowskich UE uwzględniająca kraj zamieszkania
 • Przyjęcie konkluzji
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy:

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Parlament Europejski wobec przyszłości UE; Przegląd decyzji w sprawie składu Parlamentu Europejskiego; Wspólna polityka rolna po 2020 roku

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Debata na temat przyszłości UE; Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony; System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu RP

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE: VIII kadencja

 

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 02.07.2018)

 

BREXIT

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 02.07.2018)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

THE EU BETTER REGULATION AGENDA. A CRITICAL ASSESSMENT (eds. S. Garben, I. Govaere), Oxford 2018

EU Better Regulation Agenda, czyli program lepszego stanowienia prawa, jest stale aktualnym tematem o fundamentalnym znaczeniu dla kierunku rozwoju prawa UE. Książka podejmuje w sposób kompleksowy najważniejsze wątki debaty nad jego teorią i praktycznym zastosowaniem.

Działania mające na celu poprawę jakości i przejrzystości przepisów prawnych w UE były podejmowane już od początku lat 90-tych, jednak ostatnio program lepszego stanowienia prawa wywiera ogromny wpływ na strukturę organizacyjną oraz bieżące funkcjonowanie instytucji UE w ramach procesu legislacyjnego. Zarówno ten fakt, jak i złożony wieloaspektowy charakter programu rodzi pytanie o jego demokratyczną legitymację, a odpowiedź na nie będzie uzależniona od celu, jaki ma on realizować. Autorzy wyróżniają co najmniej pięć konkurencyjnych celów programu lepszego stanowienia prawa. Są to: poprawa jakości legislacji UE, ograniczenie ilości unijnej legislacji, zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie legislacyjnym, promowanie zarządzania opartego na specjalistycznej wiedzy, wdrażanie zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Przez pryzmat tych konkurencyjnych celów autorzy przeprowadzają analizę programu EU Better Regulation i jego skutków. W pierwszej części książki omówiono unijne działania na rzecz lepszego stanowienia prawa na przestrzeni lat, w tym ostatnią reformę, której efektem była zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa w 2016 roku. W części drugiej znalazły się eseje poświęcone wybranym problemom związanym ze stosowaniem programu, w tym poprawie jakości legislacji w UE, metodzie badania wpływu proponowanych działań UE (impact assessment) oraz skutkom programu lepszego stanowienia prawa dla zakresu wykonywania kompetencji przez UE. Część trzecia została poświęcona wdrażaniu lepszego stanowienia prawa z perspektywy instytucji UE (Komisja, PE, Rada, TSUE). Na przykładzie Belgii omówiono także rolę państw członkowskich w tym obszarze. Czwarta część przedstawia program w szerszym kontekście metod legislacji w UE. Autorzy wskazali m.in., że program lepszego stanowienia prawa okazał się nieskuteczny jako narzędzie reformy jakości prawa (wciąż przeważa „eurolegalizm”) oraz jako ćwiczenie z public relations mające zwalczyć krytykę nadmiernie obciążających, jak się uważa, regulacji dla biznesu.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny (prawo, ekonomia, politologia), dostarcza siatki pojęciowej do analizy programu lepszego stanowienia prawa, łączy różne wątki debaty, od naukowych poprzez polityczne po dyskurs publiczny i prezentuje złożony charakter programu w szerszej perspektywie integracji europejskiej.

***

Coman-Kund F.: EUROPEAN UNION AGENCIES AS GLOBAL ACTORS. A legal study of the European Aviation Safety Agency, Frontex and Europol, Abingdon, New York 2018

Agencje są podmiotami odrębnymi od instytucji UE, powołanymi w celu wykonywania specjalistycznych zadań technicznych, naukowych bądź w obszarze zarządzania. Są one tworzone na podstawie aktów prawa wtórnego i posiadają osobowość prawną. Jednym z istotnych obszarów ich działalności jest aktywność na arenie międzynarodowej, która przejawia się w trojaki sposób: agencje udzielają wsparcia Komisji, Radzie i państwom członkowskim w zarządzaniu stosunkami zewnętrznymi w sprawach objętych ich zakresem kompetencji; nawiązują – mniej lub bardziej sformalizowane – relacje z organizacjami międzynarodowymi i krajami trzecimi; kraje trzecie i niekiedy organizacje międzynarodowe uczestniczą w pracach agencji. Te aspekty działalności agencji nie były dotychczas szerzej prezentowane w literaturze przedmiotu. Autor stara się wypełnić tę lukę poddając analizie rolę, jaką odgrywają unijne agencje w ramach stosunków zewnętrznych UE oraz ich działalność na arenie międzynarodowej. Do tego celu wybrał najliczniejszą kategorię „agencji zdecentralizowanych”, zaliczając do niej dawne agencje wspólnotowe i dawne agencje „trzeciego filaru”, które uznał za dostatecznie jednorodne z prawnego punktu widzenia, aby mogły być rozpatrywane przy użyciu tych samych narzędzi analitycznych. 

Książka składa się z dwóch części - w pierwszej stworzono analityczne ramy prawne pozwalające opisać ogólny profil prawny agencji, określić ich status w systemie instytucjonalnym UE (mandat, uprawnienia i zadania, stosowane instrumenty, kontrola działań agencji) oraz w wymiarze międzynarodowym („międzynarodowa osobowość prawna”), z punktu widzenia prawa UE oraz prawa publicznego międzynarodowego. W drugiej części Florin Coman-Kund wykorzystał przedstawione ramy analityczne do zbadania międzynarodowej działalności trzech agencji: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex) oraz Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), uwzględniając praktyczne aspekty prowadzonej przez nie współpracy. Podsumowaniu tej wyczerpującej analizy agencji jako podmiotów globalnych towarzyszą propozycje rozwiązań istniejących problemów oraz sugestie kierunków dalszych badań w tym zakresie.

  • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera [2461],
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 2410
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2286
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 2225