PRINT
31 sierpnia 2018
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
19 lipca 2018 - Sejm przeprowadził debatę nad informacją bieżącą, przedstawioną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego, w sprawie przyjętego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych oraz wynikających z nich konsekwencji dla Polski (stenogram pkt 20).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lipcu i sierpniu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 13 posiedzeniach: nr 216-228. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 169 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 66 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in., ustanowienia Europejskiego Funduszu Obronnego (COM(2018) 476), finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (COM(2018) 393), utworzenia Programu wspierania reform (COM(2018) 391),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 26 dokumentów KE (8 komunikatów, 15 sprawozdań, 1 wspólny komunikat, 1 wspólne sprawozdanie i 1 opinia), dotyczących m.in., stanu realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz konsultacji dotyczących uprawnień do połowów na 2019 (COM(2018) 452), polityki rozszerzenia UE (COM(2018) 450), sprawozdania z konwergencji w 2018 r. (COM(2018) 370),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 72 projekty aktów prawnych, dotyczące m.in., specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (COM(2018) 467), propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą (COM(2018) 270), uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 (COM(2018) 281),
 • rozpatrzyła informacje o posiedzeniach: Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 28-29 czerwca 2018 oraz Rady ds. Zagranicznych, które odbyły się 25 czerwca 2018 i 16 lipca 2018 (prezentowali sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski) (pos. nr 216 i 224),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 (druk nr 2726) w zakresie właściwości Komisji (pos. nr 224),
 • rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) (pos. nr 224),
 • spotkała się z ambasadorem Republiki Bułgarii Emilem Savov Yalnazovem i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji bułgarskiej; spotkała się z ambasadorem Republiki Austrii Wernerem Almhoferem i wysłuchała informacji na temat programu prezydencji austriackiej (pos. nr 226),
 • uzupełniła skład podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej (pos. nr 228).

***

W lipcu i sierpniu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 216-225 oraz 227-228 dostarczone przez sekretariat komisji.

WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W lipcu i sierpniu 2018
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa [2505],
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw [2549],
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [2459],
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach [2458],
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych [2449],
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [2411],
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [2386],
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw [2376].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.09.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2018) 184* 10.07.2018 - -
COM(2018) 185* 10.07.2018 - -
COM(2018) 218*  26.07.2018 -  -
COM(2018) 274* 19.07.2018  - -


COM(2018) 277
*

03.09.2018 15.08.2018 / - Senat
(Czechy)
 05.07.2018 / 06.07.2018  Bundestag
(Niemcy)
 04.07.2018 / -  Oireachtas
(Irlandia)
 COM(2018) 325* 02.07.2018  -  -
 COM(2018) 327* 02.07.2018  -  -
COM(2018) 373*  31.07.2018
 COM(2018) 380* 06.09.2018   -  -
BADANIE POMOCNICZOŚCI W LIPCU I SIERPNIU - CIĄG DALSZY
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W lipcu i sierpniu 2018 badaniu pomocniczości podlegało 90 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.09.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
* W czerwcu 2018 uzasadnione opinie zgłoszono do dokumentów: COM(2018) 184, COM(2018) 185, COM(2018) 218, COM(2018) 274, COM(2018) 277, COM(2018) 325, COM(2018) 327, COM(2018) 373 i COM(2018) 380 - por. poprzedni Biuletyn OIDE, czerwiec 2018. W przypadku COM(2018) 380 i COM(2018) 277 informacje o przyjęciu uzasadnionej opinii przez szwedzki Riksdag pojawiły się w bazie IPEX po publikacji czerwcowego Biuletynu OIDE.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

8-9 lipca 2018, Wiedeń, Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania
  • Przemówienie powitalne
  • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt porządku obrad LX COSAC
  • Zarys 30. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Inne sprawy
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji austriackiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Przyszłość i perspektywy Unii Europejskiej
  • Debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy:

Materiały OIDE: Brexit - dokumenty; Europejska inicjatywa obywatelska; Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej”; Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej; Parlament Europejski wobec przyszłości UE; WPBiO - architektura prawno-instytucjonalna; WPBiO - kalendarium

Bibliografie: BREXIT – wybrane publikacje (od 2016); Debata na temat przyszłości UE; Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony; Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach UE (2004 i 2010)

 

 

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.09.2018)

 

BREXIT

 

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 03.09.2018)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Granat K.: THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY AND ITS ENFORCEMENT IN THE EU LEGAL ORDER. THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EARLY WARNING SYSTEM, Oxford 2018

W książce dokonano przeglądu i oceny dotychczasowego stosowania w UE tzw. mechanizmu wczesnego ostrzegania, czyli procedury kontroli przez parlamenty narodowe poszanowania zasady pomocniczości.  Autorka dokonuje analizy z prawnego punktu widzenia, uwzględniając jednak kontekst polityczny. Ponadto podejmuje ona analizę empiryczną wszystkich uzasadnionych opinii nadesłanych przez parlamenty do projektów aktów prawnych opublikowanych w latach 2009-2016.

Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej omówiono pojęcie pomocniczości i rolę parlamentów narodowych w UE, a następnie przedstawiono główne założenia leżące u podstaw mechanizmu wczesnego ostrzegania, jego zakres i wdrożenie w państwach członkowskich (w tym w Polsce) i UE. Omawiając wdrożenie procedury w poszczególnych państwach członkowskich, Autorka porównuje m.in. relacje parlamentu z rządem, udział plenum i rolę parlamentów regionalnych.

W części drugiej, w oparciu o analizę kwestii podnoszonych w uzasadnionych opiniach przez parlamenty narodowe, autorka omawia trzy zagadnienia: powiązanie zasady pomocniczości z zasadą przyznania, wykorzystanie aktów delegowanych i wykonawczych, zastosowanie zasady pomocniczości w stosunku  do projektów z zakresu praw podstawowych.

Autorka dochodzi do wniosku, że w ramach mechanizmu wczesnego ostrzegania parlamenty narodowe realizują szeroki zakres kontroli, obejmujący nie tylko kwestie pomocniczości, ale również podstawy prawnej, proporcjonalności i rozwiązań dotyczących meritum. W ten sposób parlamenty próbują wykorzystać uprawnienia przyznane im w Traktacie z Lizbony do zwiększenia swojego wpływu na proces decyzyjny w UE. Odnosząc się do formułowanych propozycji zmian mechanizmu lub wprowadzenia nowych rozwiązań wzmacniających pozycję parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym UE, Autorka podkreśla, że skuteczna reforma wymagałaby rewizji traktatów. Do tego czasu, obok mechanizmu wczesnego ostrzegania, kontrola rządów w sprawach UE stanowi najważniejsze narzędzie parlamentów narodowych.

***

Nguyen H.-T.: AN UNEVEN BALANCE? A LEGAL ANALYSIS OF POWER ASYMMETRIES BETWEEN NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EU, Maastricht 2018.

W książce poddano analizie pozycję parlamentów narodowych w UE i ich rolę w umacnianiu demokracji przedstawicielskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w kontekście kryzysu finansowego w strefie euro. Autor bada asymetrię w formalnych uprawnieniach na gruncie krajowym między parlamentami narodowymi w UE, która uległa zaostrzeniu podczas kryzysu finansowego w strefie euro, oraz jej skutki dla demokracji przedstawicielskiej. W tym kontekście postawiono pytanie o ewentualne reformy w zakresie pozycji parlamentów w UE, aby zapewnić poszanowanie zasady (podwójnej) demokracji przedstawicielskiej w Unii (art. 10 ust 2 TUE).

W pierwszych rozdziałach omówiono pojęcie demokracji przedstawicielskiej i jego znaczenie na gruncie prawa UE oraz rolę PE i parlamentów narodowych w ujęciu historycznym. Następnie na przykładzie niemieckiego Bundestagu i parlamentu Irlandii przedstawiono uprawnienia parlamentów narodowych w sprawach UE, zwracając uwagę na różnice w możliwości wpływania parlamentów na proces decyzyjny w Unii. W kolejnych rozdziałach poddano analizie wpływ kryzysu finansowego na uprawnienia parlamentów narodowych, omawiając asymetrię w tym zakresie oraz jej skutki dla demokracji przedstawicielskiej.

Autor dochodzi do wniosku, że kryzys finansowy w strefie euro pokazał, że w związku ze zróżnicowaniem w uprawnieniach parlamentów narodowych nie można mówić o w pełni podwójnej demokracji przedstawicielskiej w UE. Poddał w związku z tym ocenie trzy propozycje rozwiązania tego problemu: umocnienie pozycji PE w ramach unii gospodarczej i pieniężnej, utworzenie zgromadzenia parlamentarnego dla strefy euro oraz wzmocnienie współpracy międzyparlamentarnej. Autor sugeruje utworzenie konferencji międzyparlamentarnej złożonej z przedstawicieli parlamentów narodowych państw członkowskich strefy euro i PE. Miałaby ona powstać na bazie obecnie funkcjonującej Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (utworzonej jako realizacja postanowień art. 13 TSKZ), jednak byłaby wyposażona w uprawnienia decyzyjne w stosunku do instytucji UE, w szczególności Eurogrupy i szczytu strefy euro.