PRINT
31 października 2018
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
3 października 2018 Sejm przeprowadził debatę nad informacją bieżącą w sprawie stanu wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwach i występujących zagrożeń (stenogram pkt 21).
4 października 2018 Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Debata na posiedzeniu plenarnym odbyła się 13 września 2018 (stenogram pkt 17), a następnie 4 października 2018 (stenogram pkt 39).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 233-238. W trakcie tych posiedzeń komisja rozpatrzyła:

  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów ustawodawczych UE dotyczących m.in. ustanowienia Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (COM(2018) 630), procedury weryfikacji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do PE (COM(2018) 636) czy zniesienia sezonowych zmian czasu (COM(2018) 639),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – dokumenty KE dotyczące m.in. zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy (COM(2018) 273), oceny inicjatywy Europeana i dalszych działań na rzecz jej rozwoju (COM(2018) 612) czy ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień (COM(2018) 245),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Środowiska, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Zagranicznych i Rady ds. Gospodarczych i Finansowych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów prawnych dotyczących m.in. uprawnień do połowów labraksa (COM(2018) 613), przystąpienia Australii do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (COM(2018) 622) czy autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 (COM(2018) 625).

***

W październiku 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 233-238 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 24.10.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Wandę Buk, na temat stanowiska rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej – Sztuczna inteligencja dla Europy (COM(2018) 237) (pos. nr 112).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 23.10.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego, na temat udziału w pracach Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2018 (pos. nr 271).
 • 02.10.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego, na temat wspólnej polityki rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich (pos. nr 262).

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 • 02.10.2018, zapoznała się ze stanowiskiem przedstawionym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego, na temat projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (COM (2018) 390) (pos. nr 99).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w październiku
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 08.11.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2018) 639 13.11.2018 24.10.2018 / 25.10.2018 Izba Lordów (Wielka Brytania)
COM(2018) 480 12.10.2018 - / 3.10.2018 Oireachtas (Irlandia)
COM(2018) 478 12.10.2018 - / 3.10.2018 Oireachtas (Irlandia)

W październiku 2018 badaniu pomocniczości podlegało 13 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 08.11.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

21-22 października 2018, Warszawa, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego

 • Powitanie przez Przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, panią poseł Izabelę Kloc
 • Sesja I: Przyszłość Unii Europejskiej – aktualny stan debaty
 • Sesja II: Wieloletnie ramy finansowe
 • Sesja III: Budowanie solidnego cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej

18 października 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Aspekty praw podstawowych związane z integracją Romów i zwalczaniem antyromskości"

 • Uwagi wstępne
 • Sesja I: Integracja Romów i prawa podstawowe, debata
 • Sesja II: Rozwijanie strategii dotyczących Romów i zwalczanie antyromskości, debata
 • Uwagi końcowe

11-12 października 2018, Wiedeń, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji
 • Sesja I: Bezpieczeństwo, migracje i kontrola granic zewnętrznych; debata
 • Warsztat A: Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem w związku z wycofaniem się z niego USA
  Warsztat B: Ułatwianie mobilności wojskowej w UE w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO)
  Warsztat C: Rola Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako kluczowego partnera na rzecz dialogu między Wschodem a Zachodem
 • Sesja II: Europejski wkład w poprawę sytuacji politycznej i humanitarnej w Syrii; debata
 • Sesja III: Europejska perspektywa dla Bałkanów Zachodnich; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

10 października 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Stan debaty na temat przyszłości Europy"

 • Oświadczenia wstępne
 • Wystąpienia
 • Debata z członkami parlamentów narodowych i członkami Parlamentu Europejskiego
 • Wnioski i uwagi końcowe

9 października 2018, Bruksela, Wymiana poglądów - spotkanie międzyparlamentarne na temat „Zalecenia dla poszczególnych krajów UE"

 • Prezentacja przez sprawozdawcę projektu sprawozdania w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro
 • Dyskusja nad sprawozdaniem, w tym debata na temat polityki gospodarczej w strefie euro
 • Uwagi podsumowujące sprawozdawcy

7-9 października 2018, Praga, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Przemówienia powitalne
 • Sesja I: Unia energetyczna i polityka klimatyczna
 • Sesja II: Przyszłość pomocniczości w ramach Unii Europejskiej (w odniesieniu do raportu grupy zadaniowej ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej")
 • Debata i przyjęcie konkluzji

30 września - 1 października 2018, Tallin, Spotkanie przewodniczących komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

 • Wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji w zakresie brexitu
 • Wymiana poglądów na temat projektu porządku obrad najbliższego posiedzenia plenarnego COSAC
 • Wymiana poglądów na temat stosunków handlowych UE-USA
 • Wymiana poglądów na temat stanu wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027