PRINT
30 listopada 2018
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W listopadzie 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 239-246. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • Rozpatrzyła dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów ustawodawczych UE dotyczących m.in. Europejskiego Urzędu Nadzoru, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) czy zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – dokumenty KE dotyczące m.in. prac komitetów w 2017 roku, postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa czy publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, Rady ds. Konkurencyjności,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów prawnych dotyczących m.in. wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju czy uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa.
 • rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej, służącej stosowaniu rozporządzenia PE i Rady nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (druk nr 2827, pos. nr 239),
 • wysłuchała informacji na temat konsultacji obywatelskich w sprawie przyszłości Europy przedstawionej przez Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza (pos. nr 240),
 • wysłuchała informacji na temat stanu negocjacji międzynarodowych dotyczących Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz stanowiska UE i Polski na 24. sesję konferencji stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24), która odbędzie się w grudniu 2018 w Katowicach (pos. nr 243),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki i Rozwoju spotkała się z wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem, komisarzem odpowiedzialnym za za euro i dialog społeczny oraz stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, i wysłuchała informacji na temat Rocznej Analizy Wzrostu na 2019 rok oraz programu prac KE na 2019 rok (pos. nr 246).

***

W listopadzie 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 241,242, 244 i 245 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 08.11.2018, wysłuchała informacji przedstawionej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego na temat inicjatyw zawartych w Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie, a także skutków implementacji przepisów rozporządzenia znoszącego dodatkowe opłaty z tytułu detalicznych usług roamingu (pos. nr 113).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w listopadzie
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.12.2018)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2018) 639*
13.11.2018 - / 14.11.2018 Izba Gmin (Wielka Brytania)
 - / 13.11.2018  Folketing (Dania)
COM(2018) 640 12.12.2018 7.11.2018 / 15.11.2018 Izba Deputowanych (Czechy)

W listopadzie 2018 badaniu pomocniczości podlegało 11 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.12.2018, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* Do dokumentu COM(2018) 639 uzasadniona opinia została zgłoszona także w październiku 2018 - por. poprzedni Biuletyn OIDE – październik 2018.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27 listopada 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Wzmacnianie pozycji parlamentów i wykonywanie praw obywateli w zakresie implementacji i stosowania prawa UE”

 • Powitanie i wystąpienie wprowadzające
 • Transpozycja, implementacja i stosowanie prawa Unii: analiza przypadków
 • Transpozycja i implementacja prawa UE na poziomie krajowym: wyzwania i punkt widzenia parlamentów narodowych
 • Rola skarg do rzeczników praw obywatelskich i petycji do parlamentów jako instrumenty stosowane w razie naruszenia prawa Unii

20 listopada 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Prawa człowieka oraz działania zewnętrzne UE i państw członkowskich”

 • Uwagi wstępne
 • Panel 1: Włączanie praw człowieka do działań zewnętrznych, debata
 • Panel 2: Biznes i prawa człowieka, debata
 • Panel 3: Zrównoważony rozwój i prawa człowieka, debata
 • Wnioski

19-20 listopada 2018, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Europejskie dziedzictwo kulturowe"

 • Równoległe sesje robocze:
  • Panel 1: Kultura i tożsamość, debata
  • Panel 2: Konserwowanie, ochrona i przywracanie dziedzictwa kulturowego, debata
  • Panel 3: Dziedzictwo kulturowe i edukacja, debata
 • Sesja plenarna
 • Panel wprowadzający
  • Panel 1: Kultura i tożsamość, debata
  • Panel 2: Konserwowanie, ochrona i przywracanie dziedzictwa kulturowego, debata
  • Panel 3: Dziedzictwo kulturowe i edukacja, debata
 • Konkluzje

18-20 listopada 2018, Wiedeń, LX COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad LX spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne
  • Prezentacja 30. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Inne sprawy
 • Sesja I - Austriacka prezydencja w Radzie UE – stan prac, debata
 • Sesja II - Brexit – aktualna sytuacja, debata
 • Sesja III - Polityka klimatyczna i unia energetyczna, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LX COSAC
 • Sesja IV - Transparentna, bliższa obywatelom Unia Europejska w kontekście najbliższych wyborów do PE, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LX COSAC
 • Uwagi końcowe