PRINT
31 grudnia 2018
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W grudniu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 247 i 248. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – projekt aktu ustawodawczego UE dotyczący projektu budżetu ogólnego UE na rok 2019,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu - dwa projekty aktów ustawodawczych UE: projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz projekt rozporządzenia zmieniającego w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do PE,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – dokumenty KE dotyczące m.in. planu prac Komisji na 2019 r., stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności w 2017 r. (COM 2018/490), stosunków między KE a parlamentami narodowymi w 2017 r. (COM 2018/491), a także wzmocnienia roli pomocniczości i proporcjonalności w kształtowaniu polityki UE (COM 2018/703),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Ogólnych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów prawnych dotyczących m.in. umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem, uprawnień do połowów na rok 2019 czy planu działania UE-Izrael.
 • rozpatrzyła informację rządu na temat wyników obrad nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej (art. 50) z 25.11.2018 oraz informację rządu przed posiedzeniem Rady Europejskiej z 13-14.12.2018 (pos. nr 247).

***

W grudniu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 247 i 248 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
05.12.2018, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafała Romanowskiego, na temat udziału w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie 2018 r. (pos. nr 282),

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
04.12.2018, zapoznała się z informacją przedstawioną przez członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusza Wojciechowskiego, na temat sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2017 r. (pos. nr 106).

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w grudniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 04.01.2019)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2018) 633
12.12.2018 12.12.2018 / - Senat
(Włochy)

W grudniu 2018 badaniu pomocniczości podlegało 10 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 04.01.2019, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinę w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX