PRINT
31 stycznia 2019
2024
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 249 i 250. W trakcie tych posiedzeń komisja rozpatrzyła 94 dokumenty UE. Komisja:

 • przeprowadziła debatę nad dokumentami UE i odnoszącymi się do nich stanowiskami rządu:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – nad projektami aktów ustawodawczych UE dotyczących: zmiany dyrektywy w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych (COM(2018) 812), zmiany rozporządzenia w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (COM(2018) 813), zmiany dyrektywy odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (COM(2018) 819),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu – nad projektem rozporządzenia UE dotyczący zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (COM(2018) 640),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – nad dokumentami KE dotyczące m.in. usprawnienia procesu podejmowania decyzji w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (COM(2018) 647), wdrażania unijnej polityki bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego - trzecie sprawozdanie dwuletnie (COM(2018) 699) czy inicjatywy mającej na celu rozszerzenie właściwości Prokuratury Europejskiej o transgraniczne przestępstwa terrorystyczne (COM(2018) 641),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – nad stanowiskiem, jakie Rada Ministrów miała zamiar zająć w odniesieniu do projektów aktów prawnych UE rozpatrywanych podczas obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (28.01.2019) oraz Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (22.01.2019),
 • rozpatrzyła projekt planu pracy SUE na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku (pos. nr 249),
 • rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej w dn. 13-14 grudnia 2018 oraz o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w dn. 21.01.2019 (pos. nr 249),
 • uzupełniła skład Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej (pos. nr 250).

***

W styczniu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 249 i 250 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Infrastruktury
 • 17.01.2019, wysłuchała informacji przedstawionej przez ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, na temat przebiegu i efektów negocjacji pakietu mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora drogowego transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie (pos. nr 257).
 • 30.01.2019, przyjęła opinię skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie negocjacji w Parlamencie Europejskim pakietu mobilności w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych (pos. nr 260).
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 17.01.2019, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego w następujących kwestiach: sposób ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju; stan prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa oraz stan prac nad Paktem dla obszarów wiejskich; została przedstawiona także informacja o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2018 roku (pos. nr 288).
 • 17.01.2019, rozpatrzyła informację na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: wieloletnich ram finansowych; polityki spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; wspólnej polityki rolnej (z uwzględnieniem stanu prac nad Krajowym Planem Strategicznym) (pos. nr 289).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 07.02.2019, w styczniu 2019 badaniu pomocniczości podlegało 15 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
21-22 stycznia 2019, Bukareszt, Spotkanie przewodniczących COSAC
 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt porządku obrad LXI COSAC
  • Zarys 31 raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Debata
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji rumuńskiej w Radzie UE, debata
 • Sesja 2: Zwiększenie spójności i zapewnienie konwergencji dzięki instrumentom wieloletnich ram finansowych, debata
 • Uwagi końcowe