PRINT
28 lutego 2019
2024
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lutym 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 251 - 254. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • przeprowadziła debatę nad dokumentami UE i odnoszącymi się do nich stanowiskami rządu:
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej:
   - 2 komunikaty Komisji dotyczące przygotowań do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w dn. 30 marca 2019: „Plan działania awaryjnego (COM(2018) 880)" oraz „Wdrożenie planu działania awaryjnego Komisji" (COM(2018) 890), (pos. nr 251),
   - 2 sprawozdania Komisji: „UE i porozumienie klimatyczne z Paryża - podsumowanie postępów na konferencji COP w Katowicach" (COM(2018) 716) oraz „W sprawie rozwoju produkcji białek roślinnych w Unii Europejskiej" (COM(2018) 757), (pos. nr 253),
   - Komunikat Komisji „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2019 r. Na rzecz silniejszej Europy w obliczu niepewności na świecie" (COM(2018) 770), (pos. nr 254),
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 18 lutego 2019, prezentowaną przez sekretarza stanu w MSZ Konrada Szymańskiego (pos. nr 251),
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Ogólnych, 19 lutego 2019 (COM(2018) 322), (pos. nr 251),
  • Rady ds. Konkurencyjności, 18-19 lutego 2019 (COM(2018) 231, 241, 238, 239, 259, 261, COM(2017) 329, 795), (pos. nr 251),
  • Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 4 marca 2019 (COM(2018) 296, 438, COM(2017) 660), (pos. nr 253),
  • Rady ds. Środowiska, 5 marca 2019 (COM(2018) 337, COM(2017) 753, COM(2019) 38), (pos. nr 253),
  • Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 7-8 marca 2019 (COM(2016) 270, 272, 465, 466, 467, 468, COM(2018) 218, 226, 631), (pos. nr 254),
 • w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie prezydencji Austrii: lipiec – grudzień 2018 (druk nr 3145); prezentował sekretarz stanu w MSZ Konrad Szymański (pos. nr 251),
 • rozpatrzyła bez debaty dokumenty UE, do których nie wniesiono uwag:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów ustawodawczych, w tym m.in. projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE (COM(2019) 3); projekt rozporządzenia PE i Rady ws. wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE (COM(2018) 893) i inne: COM(2018) 825, 894, 895, COM(2019) 4, COM(2019) 48, 49,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 12 projektów aktów prawnych, w tym m.in. projekt decyzji wykonawczej Rady ws. przepisów przejściowych dot. powoływania prokuratorów europejskich na pierwszą kadencję i podczas jej trwania [...] (COM(2019)2); projekt decyzji Rady dot. odnowienia Umowy ws. współpracy naukowej i technologicznej między WE a Rządem Federacji Rosyjskiej (COM(2019) 7) i inne: COM(2018) 821, 853, 854, 862, COM(2019) 6, 9, 10, 11, 15, 16,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 9 dokumentów, w tym m.in. wspólny komunikat nt. elementów strategii UE wobec Indii (JOIN(2018) 28); sprawozdanie Komisji dot. egzekwowania reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym (2009–2017) (COM(2019)17) i inne: COM(2018) 809, 824, 848, COM(2019) 12, 13, 14, C(2019) 244,
 • odbyła następujące spotkania (pos. nr 252):
  • z przedstawicielem Prezydencji austriackiej, Ambasadorem Republiki Austrii w Polsce, panem Wernerem Almhoferem – nt. bilansu Prezydencji austriackiej w Radzie UE,
  • z przedstawicielem Prezydencji rumuńskiej, Ambasadorem Republiki Rumunii w Polsce, panem Ovidiu Dranga – nt. programu Prezydencji rumuńskiej w Radzie UE.
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 07.03.2019, w lutym 2019 badaniu pomocniczości podlegało 17 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

LUTY 2019 – BADANIE POMOCNICZOŚCI W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

18-19 lutego 2019, Bruksela,  Europejski Tydzień Parlamentarny 2019

 • Cykl semestru europejskiego 2019
  • W jaki sposób europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej funkcjonował do dziś?
  • Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):
   Komisja Gospodarcza i Monetarna PE
   - Temat I: Kwestie podatkowe i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
   - Temat II: Unia bankowa: wyzwania na przyszłość
   Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE
   - Temat I: Nowe formy zatrudnienia
   - Temat II: Stałe monitorowanie i ocena działań państw członkowskich skierowanych do osób niepełnosprawnych jako integralna część semestru europejskiego
   Komisja Budżetowa PE
   - Temat: Wieloletnie ramy finansowe (WRF) 2021-2027 i zasoby własne
 • Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej
  • Konwergencja, stabilizacja i spójność w UGW: Jaka jest rola wieloletnich ram finansowych?
  • 20 lat euro: droga naprzód
  • Priorytety inwestycyjne na okres po 2020 r.

24-25 lutego 2019, Bukareszt, Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

 • Spotkanie trojki prezydencji GWKP
 • Drugie spotkanie grupy roboczej ws. uczestnictwa Danii w spotkaniach GWKP
 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne współprzewodniczących GWKP
 • Przedstawienie działalności Europolu w okresie od września 2018 do lutego 2019
 • Działania Zarządu Europolu w okresie od września 2018 do lutego 2019
 • Sprawozdania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Rady Współpracy Europolu
 • Centrum Informacji Europolu o Podróżnych (ETIC): sprawozdanie z działalności
 • Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3): sprawozdanie z działalności, w tym zwalczanie fałszowania bezgotówkowych środków płatniczych, monitorowanie i przeciwdziałanie przestępstwom w obszarze ciemnej sieci
 • Wystąpienie J. Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
 • Wyznaczenie reprezentanta GWKP na spotkania Zarządu Europolu
 • Konkluzje i uwagi końcowe współprzewodniczących