PRINT
31 marca 2019
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

13 marca 2019 - w Sejmie odbyła się debata z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego nad informacją w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) (stenogram pkt 5); projekt uchwały został skierowany do komisji.

14-15 marca 2019 - Sejm przeprowadził debatę nad informacją przedstawioną przez Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza nt. zadań polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku (stenogram pkt 17, stenogram pkt 17 (cd.)).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 255 - 258. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 12 marca 2019 (COM(2018) 148, 334, 341, 349, 439, 819, 821) [pos. nr 255],
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 15 marca 2019 (COM(2015) 615, COM(2016) 815, COM(2017) 253, 797, COM(2018) 131, 171, 380), [pos. nr 257],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 18 marca (COM(2018) 392, 393, 394), (pos. nr 257),
  • Rady ds. Ogólnych, 19 marca (COM(2018) 322, 567, 465, 568, 636, 745, 891, 892, 893, 894, 895 oraz COM(2019) 48, 49, 53, 65, 88) [pos. nr 258];
 • wysłuchała informacji na temat realizacji programu Erasmus+ w Polsce (zasięg terytorialny, główni beneficjenci wśród szkół wyższych oraz preferowane kierunki studiów) oraz na temat polityki edukacyjnej Unii Europejskiej realizowanej w ramach programu Erasmus+; informację przedstawili: Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jan Widera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki [pos. nr 256];
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 18 marca 2019, prezentowaną przez sekretarza stanu w MSZ Konrada Szymańskiego [pos. nr 258],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej zaplanowanym na 21-22 marca 2019, prezentowaną przez sekretarza stanu w MSZ Konrada Szymańskiego [pos. nr 258];
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 6 projektów aktów ustawodawczych, w tym m.in. projektu nowelizacji rozporządzenia PE i Rady w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki (COM(2019) 38), projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (COM(2019)53) i innych: COM(2019) 64, 65) [pos. nr 255]; (COM(2019) 55, 88 [pos. nr 257];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 20 projektów aktów prawnych, w tym m.in. projektu decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia porozumienia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie transgranicznego dostępu do dowodów elektronicznych [...] (COM(2019) 70); projektu decyzji Rady ws. stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu UE na forum Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do przyjęcia poprawki 17 do załącznika 13 (COM(2019) 72 i innych: COM(2019) 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 39, 56, 71 [pos. nr 255]; COM(2019) 52, 54, 58, 74, 77, 80 [pos. nr 257]; COM(2019) 82 [pos. nr 258];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 19 dokumentów, w tym m.in. Dokumentu otwierającego debatę „W kierunku zrównoważonej Europy 2030"(COM(2019) 22); sprawozdania Komisji dla PE i Rady dotyczącego wykonania uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych powierzonych Komisji na mocy dyrektywy PE i Rady 2014/90/UE ws. wyposażenia morskiego (COM(2019) 34) i innych: COM(2019) 36, 62, 63, 68, 69 [pos. nr 255]; COM(2019) 47, 50, 51, 57, 59, 76 [pos. nr 257]; COM(2019) 79, 83, 84, 85, 86, C(2019) 1102 [pos. nr 258].

***

W marcu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 255, 257 i 258 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • 12.03.2019, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego, na temat nowej perspektywy Europejskiego Funduszu Rybackiego 2021-2027 (pos. nr 113).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 10.04.2019, w marcu 2019 badaniu pomocniczości podlegało 14 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

19-20 marca, Bukareszt, Międzyparlamentarne spotkanie na temat "Wspólna polityka rolna i polityka spójności"

 • Sesja otwierająca
 • Sesja I: Budżet wspólnej polityki rolnej
 • Sesja II: Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w nowych ramach budżetowych i rewolucji cyfrowej oraz łańcuch dostaw żywności
 • Sesja III: Spójność i konkurencyjność terytorialna, rozwój regionalny i równość szans
 • Uwagi końcowe

7-8 marca 2019, Bruksela, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO)

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Nieformalne spotkanie komisji spraw zagranicznych i obrony parlamentów państw członkowskich UE z Południa
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji
 • Sesja I
  Partnerstwo Wschodnie - 10 lat europejskich aspiracji; debata
 • Sesja II
  Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w agendzie UE; debata
  WPZiB/WPBiO – priorytety i strategie. Przyszłość europejskiego bezpieczeństwa; debata
 • Sesja III
  Trójkąt WPBiO: CARD - PESCO - EDF; debata
 • Warsztat A: Przyszłość WPZiB/WPBiO z perspektywy brexitu
 • Warsztat B: Strategia UE dla regionu Dunaju
 • Warsztat C: Cyberbezpieczeństwo i wojna hybrydowa
 • Warsztat D: Mobilność wojskowa jako wyzwanie dla rozwoju synergii między NATO i UE
 • Sesja IV
  Wiarygodna perspektywa rozszerzenia i większe zaangażowanie UE na rzecz   Bałkanów Zachodnich; debata
 • Konkluzje z warsztatów
 • Wspólne oświadczenie

7 marca 2019, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Siła kobiet w polityce"

 • Otwarcie spotkania, przemówienia
  Obecność kobiet w polityce w dzisiejszych czasach
 • Prawdziwa siła kobiet w polityce i sposoby na jej wzmocnienie
  Debata z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
 • Młode kobiety w polityce
  Debata z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych
 • Uwagi końcowe