PRINT
30 kwietnia 2019
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
4 kwietnia 2019 - Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE lipiec–grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Debata na posiedzeniu plenarnym odbyła się 13 marca 2019 (stenogram pkt 5).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W kwietniu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 259 - 262. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3234) [pos. nr 259];
 • w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 7 marca 2019) [pos. nr 259];
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Ogólnych, 9 kwietnia – COM 2015) 615, COM(2016) 7, 750, COM(2017) 289, 344, 375, 477, 482, COM(2018) 9, 33, 134, 173, 322, COM(2019) 55 [pos. nr 259],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 15-16 kwietnia 2019 – COM(2017) 637, 676, 660, COM(2016) 593, 594, COM(2015) 634, COM(2018) 392) [pos. nr 261];
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej w dn. 21-22 marca 2019 [pos. nr 259],
  • informacje Rady Ministrów o posiedzeniach Rady ds. Zagranicznych planowanych na 8 kwietnia [pos. nr 259] oraz na 13, 14 i 16 maja [pos. nr 262],
  • Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2018 roku (C(2019) 1115) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 259],
  • Sprawozdanie Komisji w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 11-12/2018 (COM(2019) 73) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 261],
  • Komunikat Komisji: Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki (COM(2018) 773) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 261],
  • Sprawozdanie Komisji: Ceny i koszty energii w Europie (COM(2019) 1) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 261],
  • Komunikat Komisji: Plan inwestycyjny dla Europy: bilans i dalsze kroki (COM(2018) 771) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 261],
  • Sprawozdanie Komisji z realizacji strategii makroregionalnych UE (COM(2019) 21) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 262];
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do projektu decyzji PE i Rady zmieniającej decyzję PE i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2019) 125) [pos. nr 261],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 36 projektów aktów prawnych: projektu decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2019) 151); projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do systemu zharmonizowanego (COM(2019) 124) oraz innych: COM(2019) 89, 90, 91, 92, 105, 107, 110, 123 [pos. nr 259]; COM(2019) 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 121, 122 [pos. nr 261]; COM(2019) 129, 130, 137, 138, 139, 141, 146, 148, 159, 165 [pos. nr 262],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 32 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji z wykonywania uprawnień przekazanych Komisji na podstawie rozporządzenia PE i Rady (UE, EURATOM) nr 1141/2014 ws. statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (COM(2019) 94); sprawozdania Komisji ws. wykonania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) i dyrektywy powodziowej (2007/60/WE) [...] (COM(2019) 95) oraz innych: COM(2019) 87, 113, 116, 118, 120, 152, 190, 201 [pos. nr 259], C(2019) 1874, COM(2019) 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 140 [pos. nr 261]; JOIN(2019) 4, 5, COM(2019) 136, 142, 143, 145, 147, 155, 157, 158, 161, 162, 164 [pos. nr 262];
 • SUE i komisje Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju wysłuchały informacji na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2019 roku [pos. nr 260].

***

W kwietniu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 259, 261 i 262 dostarczone przez sekretariat komisji.

 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 10.04.2019, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu i marcu 2019 r. [pos. nr 305];
 • 24.04.2019, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad projektem "Planu białkowego UE - Strategia białkowa" oraz sprawozdania Komisji Europejskiej dla PE i Rady w sprawie rozwoju produkcji białka roślinnego w UE (COM(2018) 757) [pos. nr 309].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 10.05.2019, w kwietniu 2019 badaniu pomocniczości podlegały 2 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

Wszystkie uzasadnione opinie parlamentów narodowych w bazie IPEX

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

8-9 kwietnia 2019, Wiedeń, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej

 • Spotkanie trojki prezydencji
 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki prezydencji
 • Otwarcie sesji
 • Przemówienia powitalne
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Przemówienie
 • Sesja I: Unia Europejska i jej sąsiedzi; debata
 • Sesja II: Unia Europejska u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.– dalszy rozwój współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi; debata
 • Sesja III: Debata oraz przyjęcie konkluzji
 • Uwagi końcowe przewodniczącego

2 kwietnia 2019, Bruksela, Międzyparlamentarne posiedzenie komisji na temat "Przyszłość wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, relacje Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa po brexicie oraz przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa"

 • Wzmacnianie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, głosowanie większością kwalifikowaną w obszarze WPZiB
 • Po brexicie: przyszłe relacje Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem
 • Przyszłość rozszerzenia i polityki sąsiedztwa

1-2 kwietnia 2019, Bukareszt, Międzyparlamentarna Konferencja na temat przyszłości Unii Europejskiej

 • Otwarcie spotkania
 • Uwagi wstępne przewodniczącego
 • Sesja I: Polityka na przyszłość. Debaty z przedstawicielami europejskich partii politycznych; debata
 • Sesja II: Społeczeństwo przyszłości. Obywatele i wartości w dobie czwartej rewolucji przemysłowej; debata
 • Sesja III: Gospodarka przyszłości. Czy istnieje potrzeba reformy modelu gospodarczego?; debata
 • Sesja IV: Europejskie sąsiedztwo: Bałkany, Partnerstwo Wschodnie, stosunki euroatlantyckie; debata
 • Przyjęcie wspólnej deklaracji i uwagi końcowe