PRINT
31 maja 2019
2024
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 263 i 264. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Ogólnych, 21 maja – COM(2016) 157, COM(2018) 171, 322, 340, 381 [pos. nr 263],
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 17 maja – COM(2018) 334, 346, 349, 391 [pos. nr 263];
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne z wdrażania instrumentów Unii Europejskiej na rzecz finansowania działań zewnętrznych w 2017 r. (COM(2019) 37) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 263],
  • komunikat Komisji: W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE (COM(2019) 8) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 263],
  • informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów zajęła podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 14 maja – COM(2016) 850, 851, 852, 854, COM(2017) 208, 793, 794, COM(2018) 317, 390, 392, 577 [pos. nr 264],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (w formacie ministrów ds. handlu), planowanym na 28 maja 2019 [pos. nr 264],
  • sprawozdanie Komisji ws. zobowiązań ukrytych o potencjalnym wpływie na budżety publiczne (COM(2019) 81) wraz ze stanowiskiem rządu [pos. nr 264];
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 8 projektów aktów prawnych: w tym do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim w odniesieniu do wniosku Zjednoczonego Królestwa o przystąpienie do tej konwencji (COM(2019) 184 oraz innych: COM(2019) 167, 171, 172, 173, 181, 189, 194 [pos. nr 263],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 14 dokumentów, w tym do komunikatów Komisji: Budowanie zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka (COM(2019) 168), Trzecie sprawozdanie roczne w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (COM(2019) 174) oraz innych: COM(2019) 166, 169, 170, 176, 178, 179, 183, 188, 195, 224, 225, JOIN(2019) 6 [pos. nr 263];
 • w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 7 marca 2019) [pos. nr 264];
 • przyjęła dezyderat [nr 3] w sprawie przyspieszenia rewitalizacji terenów poprzemysłowych na obszarach górniczych, w którym wnosi m.in. o wsparcie rządu w pozyskiwaniu środków z unijnej Platformy Wsparcia Terenów Górniczych [pos. nr 264];
 • zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie właściwości Komisji.

***

W maju 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 263 i 264 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 10.06.2019, w maju 2019 badaniu pomocniczości podlegały 2 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

Wszystkie uzasadnione opinie parlamentów narodowych w bazie IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

12-13 maja 2019, Berlin, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego

 • Przywitanie przez przewodniczącego Niemieckiego Bundestagu Wolfganga Schäuble
 • Sesja I – Przyszłość Unii Europejskiej – program strategiczny po szczycie w Sybinie
 • Sesja II – Wieloletnie ramy finansowe UE
 • Sesja III – Przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony