PRINT
30 czerwca 2019
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
Sejm uchwalił Ustawę z 13 czerwca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy (druk nr 3469). Tekst ustawy został przekazany do Senatu, por. proces legislacyjny ustawy, stenogram pkt 10.
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W czerwcu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 265 - 269. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej na podstawie art. 50 ust. 2 TUE (druk nr 3469) [pos. nr 265],
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (COM(2019) 192) oraz odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 266],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 14 czerwca: sesja dotycząca zdrowia – COM(2018) 51 [pos. nr 266], sesja dotycząca zatrudnienia – COM(2008) 426, COM(2016) 551, 815) [pos. nr 267],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 18 czerwca – COM(2018) 390, 392, 393, 394 [pos. nr 266],
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 14 czerwca – COM(2013) 71, COM(2015) 586, COM(2016) 850, 851, 852, 854 [pos. nr 266],
  • Rady ds. Środowiska, 26 czerwca – COM(2018) 337, 385, COM(2019) 38 [pos. nr 267],
  • Rady ds. Ogólnych, 18 czerwca – COM(2018) 322 [pos. nr 268]; 25 czerwca w formacie ministrów ds. spójności – COM(2018) 372, 373, 374, 375, 382 [pos. nr 268];
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów zajęła podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
    Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 6-7 czerwca [pos. nr 267],
    Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 6-7 czerwca [pos. nr 267],
  • sprawozdanie Komisji dotyczące dyrektywy 2011/98/UE w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (COM(2019) 160) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 267],
  • komunikat Komisji: Europejski semestr 2019 - Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 (COM(2019) 150) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 267],
  • informację o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, zaplanowanym na 17 czerwca [pos. nr 268],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanym na 20-21 czerwca 2019 [pos. nr 268],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2019 r. (COM(2019) 300) [pos. nr 266] oraz innych: COM(2019) 205, 320 [pos. nr 269],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 11 projektów aktów prawnych: w tym do projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (COM(2019) 210) oraz innych: COM(2019) 199, 204, 207 [pos. nr 266]; do projektu decyzji PE i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (COM(2019) 206) oraz innych: COM(2019) 219, 238, 239, 241, 242, 243 [pos. nr 269],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 13 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji na temat wdrożenia wspólnego oświadczenia i wspólnego podejścia w sprawie siedzib agencji zdecentralizowanych (COM(2019) 187) oraz innych: COM(2019) 191, 196, 203, 211, 214, 215 [pos. nr 266]; do sprawozdania Komisji z oceny 7 programu działań w zakresie środowiska (COM(2019) 233) oraz innych: COM(2019) 234, 236, 244, 310, C(2019) 3589 [pos. nr 269];
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (druk nr 3490) w zakresie właściwości komisji [pos. nr 269].

***

W czerwcu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 266-269 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Gospodarki i Rozwoju
 • 11.06.2019, rozpatrzyła informację na temat ograniczeń w prowadzeniu inwestycji i rozwijaniu zaplecza pod działalność gospodarczą na obszarach objętych oddziaływaniem programu Natura 2000 i innych form ochrony przyrody (pos. nr 154).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 9.07.2019, w czerwcu 2019 badaniu pomocniczości podlegał 1 projekt aktu ustawodawczego. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanego projektu z zasadą pomocniczości.
Wszystkie uzasadnione opinie parlamentów narodowych w bazie IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27-28 czerwca 2019 r., Poprad, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Przyszłość Unii Europejskiej: UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

23-25 czerwca 2019 r., Bukareszt, LXI COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Przyjecie porządku obrad LXI spotkania COSAC, sprawy proceduralne i inne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Prezentacja 31. raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Inne sprawy
 • Sesja I: Osiągnięcia rumuńskiej prezydencji Rady UE, debata
 • Sesja II: Perspektywy dla międzynarodowych stosunków handlowych Unii Europejskiej; przyszłość stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w kontekście brexitu, debata
 • Sesja III: Europejski obszar edukacji jako czynnik napędzający przekształcenie i wzmocnienie jednolitego rynku, debata
 • Spotkanie przewodniczących COSAC. Debata na temat projektu uwag i konkluzji LXI COSAC
 • Sesja IV: Gospodarka oparta na innowacjach, postępie technologicznym i społecznym odziaływaniu Unii Europejskiej; rola parlamentów narodowych we wspieraniu „nowej gospodarki” UE, debata
 • Przyjęcie uwag i konkluzji LXI COSAC
 • Uwagi końcowe

16-18 czerwca 2019 r., Bratysława, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Serbii

 • Sesja I – Rozszerzenie Unii Europejskiej
 • Sesja  II – Wymiana poglądów na temat LXI COSAC w Bukareszcie, 23-25 czerwca 2019
 • Sesja III – Przyszłość Unii Europejskiej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

9-10 czerwca 2019, Warszawa, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

 • Przyszłość Europy i Unii Europejskiej - możliwe rozwiązania w perspektywie regionalnej i globalnej
 • Wybory europejskie - ocena po wyborach
 • Jednolity rynek cyfrowy - wyzwania dla nowej Komisji
 • Wymiana poglądów na temat projektu porządku dziennego LXI COSAC (lunch roboczy)