PRINT
31 sierpnia 2019
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lipcu i sierpniu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 270 - 277. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy (druk nr 3632) [pos. nr 272],
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - Ogólne wprowadzenie - Ogólne zestawienie dochodów - Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje (COM(2019) 400) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 275],
 • rozpatrzyła przygotowaną w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3610) [pos. nr 274],
 • rozpatrzyła odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 3 w sprawie przyspieszenia rewitalizacji terenów poprzemysłowych na obszarach górniczych (pozyskanie środków z unijnej Platformy Wsparcia Terenów Górniczych)[pos. nr 277],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 9 lipca – COM(2018) 325, 326, 327, 328 [pos. nr 271],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 15-16 lipca – COM(2018) 392 [pos. nr 271],
  • Rady ds. Ogólnych, 18 lipca – COM(2018) 322, COM(2019) 221, 223 [pos. nr 274];
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dn. 20-21 czerwca 2019 [pos. nr 270],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 15 lipca 2019 [pos. nr 270],
  • informację na temat wyników Szczytu Bałkanów Zachodnich, który odbył się w Poznaniu w dn. 3-5 lipca 2019 [pos. nr 273],
  • komunikat Komisji: Skuteczniejsze podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki społecznej - obszary, w których można wprowadzić na większą skalę głosowanie większością kwalifikowaną (COM(2019) 186) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 271],
  • wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: UE i Azja Środkowa: nowe możliwości wzmocnienia partnerstwa (JOIN(2019) 9) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 274],
  • czwarte sprawozdanie Komisji na temat stanu unii energetycznej (COM(2019) 175) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 275],
  • komunikat Komisji: Skuteczniejszy i bardziej demokratyczny proces podejmowania decyzji w dziedzinie polityki UE w zakresie energii i klimatu (COM(2019) 177) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 275];
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych [...] (COM(2019) 208) oraz innych: COM(2019) 221, 223 [pos. nr 274],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 58 projektów aktów prawnych: w tym do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (COM(2019) 246) oraz innych: COM(2019) 245, 248, 253, 254, 255, 256, 262, 265, 269, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 533, 534, 538, 539, 543 [pos. nr 270]; COM(2019) 290, 291, 294, 304, 309 [pos. nr 277]; do projektu decyzji PE i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2019) 251) oraz innych: COM(2019) 229, 252, 267, 268, 272, 275, 280, 281, 283, 286 [pos. nr 274],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 39 dokumentów, w tym do komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2019) 250) oraz innych: COM(2019) 249, 257, 258, 259, 261, 266, 274, 540, 541, 542 [pos. nr 270]; do wspólnego sprawozdania dla PE i Rady na temat realizacji planu działania na rzecz mobilności wojskowej (JOIN(2019) 11) oraz innych: JOIN(2019) 7, 8, 12, COM(2019) 217, 218, 228, 232, 264, 270, 271, 276, 277, 278, 279, 282, 285, 289, 295, 529, 530, 531, 532 [pos. nr 274]; COM(2019) 287 292, 293, 305, 308 [pos. nr 277].

SUE wspólnie z komisjami Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła informację na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2019 (COM(2019) 521) [pos. nr 276].

***

W lipcu i sierpniu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 270-277 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 3.09.2019, w lipcu i sierpniu 2019 badaniu pomocniczości podlegały 3 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
Wszystkie uzasadnione opinie parlamentów narodowych w bazie IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
21-22 lipca 2019, Helsinki, Spotkanie przewodniczących COSAC
 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania
  • Przemówienia powitalne
  • Uwagi wstępne
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Porządek obrad LXII COSAC
  • Zarys 32. raportu półrocznego COSAC
  • Współfinansowanie i mianowanie stałego członka sekretariatu COSAC na lata 2020–2021
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Debata
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji fińskiej w Radzie UE
  • Debata
 • Sesja 2: Jaki budżet na polityki UE?
  • Debata
 • Uwagi końcowe