PRINT
31 października 2019
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
16 października 2019 - Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad informacją z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego (stenogram pkt 28).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 282-283. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na 23 sierpnia 2019) [pos. nr 282],
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (COM(2019) 399) oraz odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 282],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) (COM(2019) 397) oraz odnoszący się do niego projektu stanowiska RP [pos. nr 283],
 • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (COM(2019) 401) a także projekt decyzji Rady dotyczącej podpisania, w imieniu UE, Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (COM(2019) 404) oraz odnoszący się do nich projekt stanowiska RP [pos. nr 282],
  • projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz (COM(2019) 403) a także projekt decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu UE, Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz (COM(2019) 405) oraz odnoszący się do nich projekt stanowiska RP [pos. nr 282],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2020 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/124 [...] (COM(2019) 380) wraz z odnoszącym się do niego projektem stanowiska RP [pos. nr 282],
  • dokument roboczy służb Komisji: Ocena funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w latach 2002-2017 (SWD(2019) 186) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 282],
  • sprawozdanie Komisji: Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej. Sprawozdanie roczne za 2018 r. (COM(2019) 319) oraz odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 282],
  • sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne za rok 2018 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz w sprawie stosunków z parlamentami narodowymi (COM(2019) 333) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 283],
  • komunikat Komisji: Umocnienie praworządności w Unii. Plan działania (COM(2019) 343) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 283],
  • komunikat Komisji: Umocnienie praworządności w Unii. Plan działania (COM(2019) 343) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 283],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 17-18 października 2019 r. [pos. nr 283],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 5 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2019) 461) i do COM(2019) 620 [pos. nr 283], oraz do innych: COM(2019) 396, 398, 411 [pos. nr 282],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 17 projektów aktów prawnych: w tym do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii na trzecim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci [...] COM(2019) 413 [pos. nr 283] oraz do innych: COM(2019) 361, 362, 369, 375, 376, 377, 378, 379, 407 [pos. nr 282]; do COM(2019) 409, 410, 414, 416, 417, 424, 432 [pos. nr 283],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 19 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego: Sprawozdanie roczne na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2018 r. (COM(2019) 299) oraz do innych: COM(2019), 316, 317, 353, 360, 363, 366, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 394, 406 [pos. nr 282]; do COM(2019) 365, 412, 415, 615 [pos. nr 283],
 • rozpatrzyła sprawozdanie z prac Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej [pos. nr 282],
 • rozpatrzyła projekt sprawozdania Komisji z działalności w VIII kadencji Sejmu [pos. nr 283].

 ***

W październiku 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 282-283 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 08.11.2019, w październiku 2019 badaniu pomocniczości podlegało 9 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27-28 października 2019, Helsinki, Spotkanie komisji rolnictwa parlamentów UE na temat "WPR 2020 – od dyskusji do uzgodnień"

 • Sesja I
  • WPR 2020
 • Sesja II
  • Zmiany klimatyczne i polityka rolna
  • Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo żywności
  • Debata
  • Uwagi końcowe

6-7 października 2019, Helsinki, Konferencja międzyparlamentarna  ws. zmian klimatycznych

 • Sesja I - Strategie na rzecz niskoemisyjnej przyszłości. Konieczność przyspieszenia redukcji CO2 do 2030
  • Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)
  • Sposoby ograniczenia wzrostu globalnego ocieplenia poniżej 1,5-2oC
  • Strategie klimatyczne – strategie na rzecz niskiej emisji do roku 2030 i 2050
  • Wzmocnienie krajowych planów działania dotyczących redukcji emisji (Nationally Determined Contributions - NDCs) i cel UE na 2030 - debata
 • Sesja II -Sektor finansów świadomy wyzwań klimatycznych
  • Zrównoważony rynek finansowy; rola inwestorów
  • Innowacyjne finanse przyjazne środowisku („zielone finanse”): Climate Bonds Initiative
  • Regulacje w zakresie handlu emisjami zanieczyszczeń, szanse ekonomiczne dla czystych technologii oraz budowanie krajowego i międzynarodowego partnerstwa
  • Debata
  • Uwagi końcowe