PRINT
31 października 2010
Z PRAC SUE

W październiku Komisja do Spraw Unii Europejskiej zebrała się na 6 posiedzeniach (nr 198-203).

OIDE otrzymał w tym okresie z sekretariatu Komisji i opublikował w bazach SUE i IPEX informacje oraz dokumenty dotyczące następujących posiedzeń, na których rozpatrywano dokumenty UE: nr 196-198, 200-202.

Komisja przyjęła dwie opinie o niezgodności projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości: opinia 66 i 68.

Przyjęte opinie nie stanowią uzasadnionych opinii w rozumieniu art. 6 Protokołu [nr 2] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności załączonego do TUE i TfUE.

W BAZIE UST

W październiku do Sejmu wpłynęło pięć projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:

 • 3554 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,
 • 3514 – Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej,
 • 3502 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
 • 3490 – Rządowy projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • 3486 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [3502],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw [3424],
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw [3423],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym [3387],
 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania [3386],
 • Ustawa o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [3358],
 • Ustawa o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych [3348].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych, [3110]
 • Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, [3109]
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

24-26 października 2010, Bruksela

Na XLIV spotkaniu COSAC omawiano m.in. tematy objęte ostatnim raportem półrocznym COSAC: zrównoważony rozwój i program Europa 2020, kontrola parlamentarna europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz przyszła rola COSAC po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Informacje o spotkaniu


4-5 października 2010, Bruksela 

W Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie komisji parlamentów narodowych i PE. Przedstawiciele komisji odpowiedzialnych za zagadnienia dot. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych omawiali temat „Odpowiedzialność demokratyczna w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

Informacje o spotkaniu w języku angielskim

WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE

INICJATYWA OBYWATELSKA

5 października 2010

Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przeprowadziła dyskusję nad dokumentem roboczym w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Projekt sprawozdania w tej sprawie ma zostać przedstawiony na początku listopada br.

wiecej

 

INSTYTUCJONALNE ASPEKTY UTWORZENIA EUROPEJSKIEJ SŁUŻBY DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

20 października 2010

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje dotyczące działania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym ESDZ, w sprawie zmiany regulaminu pracowniczego urzędników i w sprawie budżetu na 2010 rok.

1. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/0054(COD))

2. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (2010/0171(COD))

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010, Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada, Sekcja 3 – Komisja, Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2010/2094(BUD))

 wiecej

 

NOWE POROZUMIENIE RAMOWE MIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM A KOMISJĄ

4 października 2010

Komisja Spraw Konstytucyjnych przyjęła sprawozdanie w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

20 października 2010

Parlament Europejski przegłosował decyzję w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (2010/2118(ACI))

2. Sprawozdanie w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, (2010/2118(ACI)), 7.10.2010

wiecej

BADANIE POMOCNICZOŚCI

W październiku upłynął termin badania zgodności z zasadą pomocniczości dla 14 projektów aktów ustawodawczych:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” – COM(2010) 362 – 4 października 2010,

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (UE) w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej – COM(2010) 350 – 4 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (przekształcenie) – COM(2010) 359 – 8 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przekształcona] – COM(2010) 368 – 14 października 2010,

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium– COM(2010) 375 – 14 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – COM(2010) 378 – 15 października 2010,

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo – COM(2010) 393 – 15 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej – COM(2010) 379 – 15 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej – COM(2010) 331 – 18 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów – COM(2010) 371 – 25 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego – COM(2010) 433 – 27 października 2010,

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/.. w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych – COM(2010) 395 – 27 października 2010,

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (UE) nr …/.. w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/.. w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro – COM(2010) 376 – 27 października 2010,

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym – COM(2010) 392 – 27 października 2010.

Lista parlamentów/izb, które przyjęły uzasadnioną opinię znajduje się w załączonym pliku xls.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE W 2009 (red. R. Glajcar, W. Wojtasik), Katowice 2010.

W książce zebrano opracowania dotyczące przebiegu i wyników ostatnich wyborów do PE w Polsce. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera artykuły dotyczące m.in.: usytuowania PE w systemie instytucjonalnym UE, polskiego systemu wyborczego do PE, specyfiki tych wyborów w naszym kraju w porównaniu z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, funkcjonowania partii politycznych w kontekście wyborów do PE oraz kampanii wyborczych do PE w Polsce w 2009 roku. W drugiej części omówiono polskie wybory do PE w podziale na okręgi wyborcze m.in. przedstawiając charakterystykę okręgów, analizując przebieg kampanii wyborczych oraz dokonując porównania wyników z 2004 i 2009 roku.

W artykule poświęconym polskiemu systemowi wyborczemu do PE zwrócono uwagę na to, że jest on zawiły i skomplikowany oraz że w najbliższej przyszłości można spodziewać się jego modyfikacji m.in. w związku z reformami w tym obszarze na poziomie europejskim. Omówiono propozycje Andrew Duffa dyskutowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE, aby od wyborów w 2014 roku m.in. wybierać 25 posłów do PE z ogólnoeuropejskiej ponadnarodowej listy, przyjąć wspólny termin wyborów do PE oraz ustalić we wszystkich państwach ten sam wiek uprawniający do kandydowania i głosowania. Autor ocenia, że zakres proponowanych zmian jest bardzo szeroki i znacząco ingeruje w krajowe regulacje wyborcze, a co za tym idzie może być trudny do wprowadzenia w życie. Podkreśla, że lepszym rozwiązaniem byłoby poszukiwanie skutecznych sposobów zachęcania obywateli państw członkowskich do uczestnictwa w wyborach, tak aby niska frekwencja nie doprowadziła do podważenia pozycji PE w porządku instytucjonalnym UE.

***

Łuczak J.: POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ , Warszawa 2010.

W książce zawarto analizę obecnej polityki językowej UE, szczegółowo prezentując wszystkie uwarunkowania debaty nad strategią językową dla Europy.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teorii językowej oraz metodologię zastosowaną w pracy, w tym problemy terminologiczne i definicyjne, opis struktury polityki językowej oraz ideologiczne kierunki kształtowania polityki językowej. W kolejnym rozdziale zawarto opis sytuacji językowej na terenie UE, przedstawiając języki europejskie, ich rangę, sytuację społeczną ich użytkowników, perspektywy rozwoju oraz łączące je więzi. Następnie omówiono obecną politykę językową UE, w tym rolę instytucji w jej kształtowaniu. Zaletą tej polityki jest zdaniem autora promowanie egalitarnych postaw. Jednak takie podejście pociąga za sobą wysokie koszty, coraz niższą jakość służb tłumaczeniowych, a także niewystarczająco chroni przed wypieraniem innych języków przez angielski.

W kolejnym rozdziale omówiono potencjalne scenariusze polityki językowej, prezentując rozwiązania ekstensyfikujące (m.in. wprowadzenie jednego języka neutralnego, wykorzystanie języka osiowego dla celów tłumaczeniowych, ograniczenie liczby języków oficjalnych) oraz intensyfikujące (m.in. rozszerzenie instytucjonalne wielojęzyczności, jej promocja, otwarcie na języki regionalne, mniejszości, imigrantów) politykę językową UE. W ostatnim rozdziale dokonano analizy powyższych scenariuszy pod kątem celów właściwych dla różnych kierunków ideologicznych. Zdaniem autora, rozwiązaniem, które mogłoby w dłuższej perspektywie ograniczyć koszty tłumaczeń, zapewniając jednocześnie rozwój egalitaryzmu i tożsamości europejskiej bez uszczerbku dla języków narodowych, mogłoby być stopniowe wprowadzanie języka neutralnego, najpierw jako języka osiowego. Jednocześnie autor podkreśla, że zmiany w polityce językowej UE są obecnie mało prawdopodobne z uwagi na niewielkie zainteresowanie tematem i jego delikatność oraz niedostateczne oparcie w nauce.

***

THE EU PRESENCE IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS  (red. S. Blavoukos, D. Bourantonis), London 2010.

W książce omówiono polityczne i instytucjonalne aspekty udziału UE w organizacjach międzynarodowych oraz jej wpływ na funkcjonowanie tych organizacji. Autorzy podkreślają, że rozważania oparto na analizie interakcji UE z organizacjami z obszarów bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej oraz gospodarki i handlu, a także regionalnych.

Temat został poddany analizie na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, omówiono wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które warunkują udział UE w organizacjach międzynarodowych, odnosząc się m.in. do systemu politycznego i instytucjonalnego UE, polityk krajowych czy aktywności Stanów Zjednoczonych. Po drugie, poddano analizie dynamikę i ewolucję interakcji Unii z organizacjami międzynarodowymi, zwracając uwagę z jednej strony na kolejne tury rozszerzeń, a z drugiej na zmieniające się role i aspiracje UE i poszczególnych organizacji. Po trzecie, przeanalizowano wpływ interakcji UE z organizacjami międzynarodowymi na funkcjonowanie samej Unii oraz poszczególnych organizacji. Odnosząc się do wewnętrznych rozwiązań w ramach UE autorzy wskazują na istnienie pewnej luki, polegającej na braku lidera w zakresie polityki zagranicznej, co powoduje wyłonienie się grupy państw, nadającej impulsy w tym obszarze. Przewidują oni, że wejście w życie Traktatu z Lizbony nie rozwiąże tego problemu.

Z punktu widzenia tych trzech obszarów problemowych w poszczególnych artykułach omówiono kolejno: wkład UE na rzecz działalności organizacji międzynarodowych, relacje Unii z ONZ, dynamikę wewnątrzunijnych rozwiązań w zakresie stosunków zewnętrznych, relacje UE ze Stanami Zjednoczonymi, udział UE w pracach WTO oraz relacje UE z organizacjami regionalnymi. Dużo miejsca poświęcono również relacjom UE-NATO, które ulegały znaczącym zmianom w ostatnich latach, głownie z uwagi na budowaną w ramach Unii politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie autorzy postrzegają obie organizacje jako uzupełniające się filary transatlantyckiego systemu bezpieczeństwa.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 • Bendiek A., Kramer H.: The EU as a ‘Strategic’ International Actor: Substantial and Analytical Ambiguities, „European Foreign Affairs Review” 2010, Vol. 15, s. 453–474.
 • Börzel T.A., Hofmann T., Panke D., Sprungk C.: Obstinate and Inefficient: Why Member States Do Not Comply With European Law, „Comparative Political Studies”, November 2010, No. 43, s. 1363-1390. 
 • Epstein R. A., Johnson J.: Uneven Integration: Economic and Monetary Union in Central and Eastern Europe, „Journal of Common Market Studies”, November 2010, s. 1237–1260
 • The EU as an Area of Freedom, Security and Justice: Implementing the Stockholm programme, „Common Market Law Review” 2010, Vol. 47, s. 1307–1316.
 • Gennart M.: Les Parlements nationaux dans le Traité de Lisbonne: évolution ou révolution, „Cahiers de Droit Europeen” 2010, vol. 46, iss. 1, s. 17-64.
 • Holberg J. S.: The Treaty of Lisbon – towards an ever closer Union, with a formal withdrawal procedure, „The Columbia Journal of European Law Online” 2010, October.
 • Missiroli A.: The New EU ‘Foreign Policy’ System after Lisbon: A Work in Progress, „European Foreign Affairs Review” 2010, Vol. 15, s. 427–452.
 • Rijken C.: Re-Balancing Security and Justice: Protection of Fundamental Rights in Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters, „Common Market Law Review” 2010, Vol. 47, s. 1455–1492.
 • Schütze R.: From Rome to Lisbon: “Executive Federalism” in the (New) European Union, „Common Market Law Review” 2010, Vol. 47, s. 1385–1427.
 • Slapin J.B., Proksch S.O.: Look who’s talking: Parliamentary debate in the European Union, „European Union Politics”, Vol. 11, September 2010, s. 333-357.
 • Spencer J.R.: Fair trials and the European Arrest Warrant, „The Cambridge Law Journal” 2010, Vol. 69, Iss. 02, s. 225-228.
 • Steunenberg B.: Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU directives, „European Union Politics”, September 2010, Vol. 11, s. 359-380.

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.