PRINT
31 grudnia 2019
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 3-4. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • decyzję Rady zmieniającą decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (COM(2019) 880) wraz z odnoszącym się do niego projektem stanowiska RP [pos. nr 3],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 9 grudnia 2019 [pos. nr 3],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 12-13 grudnia 2019 [pos. nr 3],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Ogólnych - 10 grudnia 2019, (COM(2018) 322) [pos. nr 3],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa -16-17 grudnia (COM(2018) 392, COM(2018) 393, COM(2018) 394, COM(2019) 564) [pos. nr 3],
 • rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie podpisania planu neutralności klimatycznej, którego cele mają zostać osiągnięte w 2050 roku [pos. nr 3],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 2 projektów aktów ustawodawczych: do Listu w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego na 2020 (COM(2019) 487) [pos. nr 3] oraz do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 [...] (COM(2019) 580) [pos. nr 4],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 47 projektów aktów prawnych: w tym do zalecenia ws. decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Japonią o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) [...] (COM(2019) 420) oraz do innych: COM(2019) 423, 427, 428, 430, 438, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 453, 457, 458, 459, 460, 462, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 482, 483, 491, 494, 496, 545, 550, 551, 556, 563, 568, 569, 574, 576, 577 [pos. nr 3]; do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 31. sesji Zgromadzenia IMO odnośnie do [...] (COM(2019) 575) i do COM(2019) 547 [pos. nr 4],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 45 dokumentów, w tym do Dwunastego sprawozdania finansowego Komisji dla PE i Rady nt. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rok budżetowy 2018 (COM(2019) 422) oraz do innych: COM(2019) 425, 426, 429, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 444, 445, 449, 451, 454, 455, 456, 463, 464, 465, 468, 478, 479, 481, 484, 485, 486, 495, 497, 498, 499, 546, 548, 549, 552, 557, 559, 560, 561, 562, 566, 800, C(2019) 7296 [pos. nr 3]; do sprawozdania Komisji ze śródokresowej oceny programu na rzecz konsumentów na lata 2014-2020 (COM(2019) 490) oraz do COM(2019) 565 [pos. nr 4],
 • zaopiniowała, w trybie art. 20 ust. 2 ustawy kooperacyjnej w powiązaniu z art. 19 ustawy, kandydatów na członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej na kadencję 2020-2025 [pos. nr 4].

***

W grudniu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 3-4 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • 11.12.2019, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wykorzystania środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) (pos. nr 4).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 11.12.2019, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030". Ponadto, została powołana stała podkomisja do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (pos. nr 3).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 09.01.2020, w grudniu 2019 badaniu pomocniczości podlegały 2 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

1-3 grudnia 2019 r., Helsinki, LXII COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne; przyjęcie porządku obrad LXII plenarnego posiedzenia COSAC
 • Sesja I: Fińska prezydencja w Radzie UE
  Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; listy otrzymane przez prezydencję; współfinansowanie i nominacja sekretariatu COSAC; prezentacja 32. raportu półrocznego COSAC
 • Sesja II: Promowanie praworządności w UE i Karty praw podstawowych UE
  Podsumowanie sytuacji i plany na przyszłość; debata
 • Sesja III: Wystąpienie Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej;
  Spotkanie przewodniczących COSAC; powołanie stałego członka Sekretariatu COSAC; debata na temat projektu uwag i konkluzji LXII
 • Sesja IV: Skuteczna strategia klimatyczna dla Europy; debata
 • Sesja V: Wystąpienie Michela Barniera, szefa grupy zadaniowej ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
 • Sesja zamykająca: Przyjęcie uwag i konkluzji LXII COSAC
 • Uwagi końcowe