PRINT
31 stycznia 2020
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 5-12. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego [...] (COM(2019) 564) wraz z odnoszącym się do niego projektem stanowiska RP [pos. nr 5],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniające rozporządzenia [...](COM(2019) 581) wraz z odnoszącym się do niego projektem stanowiska RP [pos. nr 5],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się 12-13 grudnia 2019 [pos. nr 6],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniach Rady ds. Zagranicznych planowanych na 10 i 20 stycznia 2020 [pos. nr 6],
  • opinię Komisji w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom (COM(2019) 553) i odnoszące się do niej stanowisko rządu [pos. nr 6],
 • SUE rozpatrzyła projekt opinii SUE w sprawie dokumentu COM(2019) 553 (projekt został odrzucony) [pos. nr 7],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 27 stycznia 2020 - COM(2018) 307, COM(2019) 580, 581 [pos. nr 10],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2019 r. (COM(2019) 594) oraz do COM(2019) 619 [pos. nr 5]; do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 654/2014 dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (COM(2019) 623) [pos. nr 7],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 25 projektów aktów prawnych: w tym do projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi [...]w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (COM(2019) 584) oraz innych: COM(2019) 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 595, 596, 599, 606, 607, 608, 618, 622, 912, 913, 921, 922 [pos. nr 5]; do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas sześćdziesiątego trzeciego posiedzenia Komisji ds. Środków Odurzających odnośnie do [...] (COM(2019) 624) oraz do innych: COM(2019) 631, 636, 652, 653 [pos. nr 7],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 27 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji dla PE i Rady w sprawie doświadczeń krajowych oraz doświadczeń Europejskiej Agencji Leków w zakresie wykazu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które podlegają dodatkowemu monitorowaniu (COM(2019) 591) oraz do innych: COM(2019) 597, 598, 601, 616, 617, 900, 910, 920, 930, SWD (2019) 429, 431 [pos. nr 5]; do sprawozdania Komisji dla PE i Rady dotyczące wykonania i skutków przepisów dotyczących dobrowolnego etykietowania [...] (COM(2019) 625) oraz do innych: COM(2019) 627, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 641, 651, C(2019) 9167, SWD (2019) 445 [pos. nr 7],
 • rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 roku [pos. nr 5],
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2020 w zakresie właściwości komisji [opinia nr 2, pos. nr 7],
 • odbyła następujące spotkania [pos. nr 9]:
  • z przedstawicielem prezydencji fińskiej, Ambasadorem Republiki Finlandii w Polsce panem Juha Tapio Ottmanem, nt. bilansu prezydencji fińskiej w Radzie UE,
  • z przedstawicielem prezydencji chorwackiej, Ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce panem Tomislavem Vidoševičem, nt. programu prezydencji chorwackiej w Radzie UE,
 • wysłuchała informacji Komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasa Schmita na temat programu Komisji Europejskiej dotyczącego zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji [pos. nr 11],
 • wysłuchała informacji na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy [pos. nr 12].

SUE wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację Ministra Klimatu oraz Ministra, członka Rady Ministrów do spraw europejskich, na temat Europejskiego Zielonego Ładu wraz ze stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej [pos. nr 8].

***

W styczniu 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 5-7 i 10 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Gospodarki i Rozwoju

 • 22.01.2020, rozpatrzyła rządowy dokument: „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku (druk nr 146). Dokumenty przedstawił wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Michał Holeksa (pos. nr 7),

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 • 22.01.2020, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego, na temat wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa (z uwzględnieniem problemów i propozycji ich rozwiązania) [pos. nr 9],
 • 22.01.2020, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorza Witkowskiego, na temat morskich obszarów chronionych i planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich [pos. nr 9],

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 23.01.2020, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli przedstawioną przez wiceprezesa NIK, Tadeusza Dziubę, o wynikach kontroli "Efekty wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności" [pos. nr 9],
 • 23.01.2020, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli przedstawioną przez wiceprezesa NIK, Tadeusza Dziubę, o wynikach kontroli "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020" [pos. nr 9].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 07.02.2020, w styczniu 2020 badaniu pomocniczości podlegały 4 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
19-20 stycznia 2020, Zagrzeb, Spotkanie przewodniczących COSAC
 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt porządku obrad LXI COSAC
  • Zarys 33 raportu półrocznego COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Debata
 • Sesja 1: Priorytety prezydencji chorwackiej w Radzie UE, debata
 • Sesja 2: Unia Europejska, parlamenty narodowe i COSAC w nowej kadencji instytucji, debata
 • Uwagi końcowe

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej