PRINT
29 lutego 2020
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lutym 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 13-18. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • przyjęła opinię dotyczącą Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którą przesłała następnie do przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz chorwackiej Prezydencji Rady UE [opinia nr 3, pos. nr 13],
 • w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 186) [pos. nr 14],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 17 lutego 2020 [pos. nr 15],
  • sprawozdanie Komisji dla PE i Rady: Sprawozdanie roczne z 2019 r. ws. wdrażania instrumentów Unii Europejskiej na rzecz finansowania działań zewnętrznych w 2018 r. (COM(2019) 604) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 15],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniach:
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 18 lutego 2020 - COM(2018) 353, COM(2018) 337 [pos. nr 13],
  • Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, 20 lutego 2020 - COM(2017) 277, COM(2017) 278, COM(2017) 281 [pos. nr 13],
  • Rady ds. Ogólnych, 25 lutego 2020 – COM(2018) 322 [pos. nr 14],
  • Rady ds. Konkurencyjności, 27-28 lutego 2020 – COM(2019) 330 [pos. nr 15],
  • Rady ds. Środowiska, 5 marca 2020 - COM(2017) 753, COM(2020) 22 [pos. nr 17],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 7 projektów aktów prawnych: w tym do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na trzynastej sesji Konferencji Stron Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt w odniesieniu do [...] (COM(2020) 8) i innych: COM(2020) 1, 2, 3, 5, [pos. nr 13], COM(2020) 17, 28 [pos. nr 15],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 4 dokumentów, w tym do sprawozdania rocznego Komisji dla PE i Rady dotyczącego operacji pomocy humanitarnej Unii Europejskiej finansowanych w 2018 r. (COM(2020) 6) i innych COM(2020) 21 [pos. nr 15]; COM(2020) 4, 7 [pos. nr 13],
 • rozpatrzyła wniosek Prezydium SUE ws. powołania podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z UE,
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020) 22) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 17],
  • zmieniony projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2020) 23) oraz odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 17],
 • odbyła następujące spotkania:
  • z Jonathanem Knottem, Ambasadorem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nt. aktualnej sytuacji w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz o przyszłych stosunkach Wielka Brytania-Unia Europejska [pos. nr 16],
  • z Michelem Barnier, szefem Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, nt. przyszłych stosunków Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa [pos. nr 18].

***

W lutym 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 13-18 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 11.02.2020, rozpatrzyła informację przedstawioną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Białkowskiego na temat stosowania dyrektywy Rady UE z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (pos. nr 9).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 03.03.2020, w lutym 2020 badaniu pomocniczości podlegały 3 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

18-19 lutego 2020, Bruksela,  Europejski Tydzień Parlamentarny 2020 (konferencja semestru europejskiego oraz Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej)

 • Poszerzenie i pogłębienie zarządzania UGW: co dalej?
 • Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):
  Komisja Gospodarcza i Monetarna PE
  - Sesja 1: W kierunku nowego międzynarodowego systemu podatkowego
  - Sesja 2: Od przejrzystości do zrównoważonego rozwoju: cele środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania w usługach finansowych
  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE
  - Sesja 1: Europejska gwarancja dla dzieci jako narzędzie walki z ubóstwem
  - Sesja 2: Uczciwa płaca minimalna
  Komisja Budżetowa PE
  - Sesja: Jak dostosować budżet UE w ramach następnych WRF, aby sprostać globalnym wyzwaniom
 • Pozycja światowego lidera w walce ze zmianami klimatu: jaka rola dla polityki gospodarczej, budżetowej i społecznej UE
 • Umiejętności i miejsca pracy na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu: czego możemy się od siebie nauczyć?