PRINT
30 czerwca 2020
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na jednym posiedzeniu, nr 20, przeprowadzonym z wykorzystaniem środków elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W trakcie tego posiedzenia komisja:

 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 23 projektów aktów ustawodawczych UE, w tym do: wniosku ws. dyrektywy PE i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity) (COM(2020) 48); wniosku ws. dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (tekst jednolity) (COM(2020) 49); do rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020) 310) oraz do innych: COM(2020) 78, 111, 113, 114, 135, 137, 141, 144, 145, 163, 174, 176, 178, 179, 180, 183, 190, 197, 198, 201,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 42 projektów aktów prawnych UE, w tym do: projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (COM(2020) 29); projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (COM(2020) 32); projektu decyzji PE i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (COM(2020) 200) oraz do innych: COM(2020) 35, 42, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 70, 71, 73, 87, 89, 91, 92, 106, 108, 116, 124, 136, 140, 146, 154, 156, 157, 159, 171, 172, 181, 182, 185, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 219 oraz JOIN(2020) 6,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 64 dokumentów UE, w tym do: sprawozdania Komisji dla PE i Rady dotyczącego wdrażania dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (COM(2020) 15); sprawozdania Komisji dla PE i Rady z działalności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za lata 2017-2018 (COM(2020) 34); wspólnego sprawozdania dla PE i Rady w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych za okres 2018–2019 (JOIN(2020) 3) oraz do innych: COM(2020) 16, 33, 38, 43, 47, 54, 56, 63, 67, 68, 69, 72, 74, 77, 88, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 115, 119, 123, 129, 130, 131, 132, 134, 143, 147, 148, 149, 162, 164, 168, 169, 173, 175, 184, 187, 188, 191, 222, 315, 550, C(2020) 874, 1298, 3190, 3191, JOIN(2020) 4, 5, 11.
 • rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 414) w zakresie:
  1. części budżetowej 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  2. części budżetowej 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8, 30 i 49;
  3. części budżetowej 84 - Środki własne Unii Europejskiej.

***

W czerwcu 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzenia SUE nr 20 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w czerwcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.07.2020)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2020) 445
24.07.2020

23.06.2020 / - Riksdag
(Szwecja)

W czerwcu 2020 badaniu pomocniczości podlegało 39 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 06.07.2020, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

W marcu 2020 uzasadnioną opinię do dokumentu COM(2020) 22 zgłosiła czeska Izba Poselska, ale informacja o tym pojawiła się w bazie IPEX dopiero po publikacji poprzedniego numeru Biuletynu OIDE.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
16 czerwca 2020, Zagrzeb - Nadzwyczajne spotkanie przewodniczących COSAC (wideokonferencja)
 • Otwarcie wideokonferencji
  • Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego spotkania przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach wideokonferencji trojki prezydencji COSAC
  • Prezentacja 33. raportu półrocznego COSAC
  • Prezentacja listu prezydencji, który zostanie przedstawiony do podpisu członkom COSAC
 • Debata na temat bieżących problemów
  • Wspólna europejska reakcja na rozprzestrzenianie się koronawirusa i jego wpływ na wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
  • Konferencja w sprawie przyszłości Europy
 • Uwagi końcowe