PRINT
31 sierpnia 2020
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
24 lipca 2020 - Sejm przyjął informację Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17–21 lipca 2020 r. Debata na posiedzeniu plenarnym odbyła się 22 lipca 2020 (stenogram pkt 3).
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W okresie lipiec–sierpień 2020Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 21-27. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła następujące projekty lub zmienione projekty legislacyjne wraz z odnoszącymi się do nich projektami stanowisk RP:
  • projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 (COM(2020) 223); projekt rozporządzenia PE i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 ("Program UE dla zdrowia") (COM(2020) 405); projekt rozporządzenia PE i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji (COM(2020) 453), [pos. nr 21],
  • zmieniony projekt rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (COM(2020) 443); zmieniony projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2020) 445), [pos. nr 22],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego Program InvestEU (COM(2020) 403); projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności (COM(2020) 404); projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" [...] (COM(2020) 451), [pos. nr 23],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020) 408); projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego (COM(2020) 409); zmieniony projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" [...] (COM(2020) 459); projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 dotyczące pomocy humanitarnej (COM(2020) 461), [pos. nr24],
 • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła następujące projekty lub zmienione projekty legislacyjne wraz z odnoszącymi się do nich projektami stanowisk RP:
  • zmieniony projekt w sprawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej [...] (COM(2020) 444), [pos. nr 22],
  • projekt zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2020 r. (COM(2020) 521), [pos. nr 26],
  • projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID19 (COM(2020) 441), [pos. nr 27],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 17-18 lipca 2020 [pos. nr 22],
  • komunikat Komisji: Europejski semestr 2020: zalecenia dla poszczególnych krajów (COM(2020) 500) wraz z projektem stanowiska RP [pos. nr 26],
  • komunikat Komisji: Budżet UE napędza plan odbudowy Europy (COM(2020) 442) wraz z projektem stanowiska RP [pos. nr 27],
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 17-21 lipca 2020 [pos. nr 27].
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 17 projektów aktów ustawodawczych: COM(2020) 221, 225, 233, 450 [pos. nr 21]; COM(2020) 206, 215, 220, 407, 446, 447, 452, 460 [pos. nr 22]; COM(2020) 240, 257, 260, 421, 423 [pos. nr 26];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 44 projektów aktów prawnych: COM(2020) 227, 422 [pos. nr 21]; COM(2020) 205, 213, 214, 216, 218, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 [pos. nr 22]; COM(2020) 234, 242, 247, 254, 255, 256, 267, 271, 279, 287 [pos. nr 26];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 62 dokumentów: COM(2020) 226, 230 [pos. nr 21]; COM(2020) 204, 207, 208, 209, 217, 224, 381, 440, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, SWD(2020) 93 [pos. nr 22]; COM(2020) 64, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 245, 248, 252, 258, 259, 262, 268, 272, 288, 289, 290, 298, 399, JOIN(2020) 8 [pos. nr 26];
 • powołała Podkomisję stałą do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej [pos. nr 23],
 • rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres 1 sierpnia – 31 grudnia 2020 [pos. nr 26].

 

SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych zapoznała się z „Informacją dotyczącą skali zaangażowania Unii Europejskiej w walkę ze skutkami pandemii SARS-CoV-2, w tym pomocy udzielonej Polsce".

***

W lipcu-sierpniu 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 21-27 dostarczone przez sekretariat komisji.

 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 23.07.2020, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pos. nr 19).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 08.09.2020, w okresie lipiec-sierpień 2020 badaniu pomocniczości podlegało 36 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX