PRINT
30 września 2020
2024
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE
We wrześniu 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 3 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 28-30. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 565) [pos. nr 28],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji: Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację (COM(2020) 456) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 28],
  • Białą Księgę w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi (COM(2020) 253) i odnoszące się do niej stanowisko rządu [pos. nr 30],
  • sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z postępów poczynionych we wdrażaniu dyrektywy (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (COM(2020) 266) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 30],
  • komunikat Komisji: Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (COM(2020) 274) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 30],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 17-18 lipca 2020 [pos. nr 22],
  • komunikat Komisji: Europejski semestr 2020: zalecenia dla poszczególnych krajów (COM(2020) 500) wraz z projektem stanowiska RP [pos. nr 26],
  • komunikat Komisji: Budżet UE napędza plan odbudowy Europy (COM(2020) 442) wraz z projektem stanowiska RP [pos. nr 27],
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 17-21 lipca 2020 [pos. nr 27].
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 18 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia (COM(2020) 309) oraz do innych: COM(2020) 308, 309, 319, 323, 332, 424, 622, 623 [pos. nr 28]; COM(2020) 280, 281, 282, 283, 337, 355, 360, 371, 375, 384 [pos. nr 30],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 26 projektów aktów prawnych, w tym do zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (COM(2020) 275) oraz do innych: COM(2020) 273, 277, 292, 295, 303, 319, 320, 321, 322, 328, 331 [pos. nr 28]; COM(2020) 340, 341, 344, 353, 357, 361, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 377 [pos. nr 30],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 41 dokumentów, w tym do komunikatu Komisji do PE i Rady: Ochrona danych jako filar wzmacniania pozycji obywateli oraz podejścia UE do transformacji cyfrowej – dwa lata stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (COM(2020) 264) i innych: COM(2020) 270, 276, 278, 284, 286, 291, 293, 296, 302, 305, 306, 307, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 325, 326, 327, 329, 334, 606, 607, 608, JOIN(2020) 12 [pos. nr 28]; COM(2020) 342, 343, 346, 348, 349, 351, 354, 358, 359, 378, 379, 385, 386 [pos. nr 30],
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt budżetu rocznego Unii na rok budżetowy 2021 - Wstęp - Ogólne zestawienie wydatków - Ogólne zestawienie dochodów - Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje (COM(2020) 300) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 28],
  • wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM(2020) 314) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 28],
 • zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r. (druk nr 522) w zakresie właściwości Komisji do Spraw Unii Europejskiej [pos. nr 28],
 • odbyła następujące spotkania:
  • z przedstawicielem Prezydencji chorwackiej, Ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce, panem Tomislavem Vidoševič, nt. bilansu Prezydencji chorwackiej w Radzie UE [pos. nr 29],
  • z przedstawicielem Prezydencji niemieckiej, Chargé d'Affaires ad interim Republiki Federalnej Niemiec, panem Knutem Abrahamem, nt. programu Prezydencji niemieckiej w Radzie UE [pos. nr 29].

***

We wrześniu 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 28-30 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.09.2020, wysłuchała informacji o stanie negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (z uwzględnieniem płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rynków rolnych (pos. nr 21).

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 06.10.2020, we wrześniu 2020 badaniu pomocniczości podlegały 23 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28-29 września 2020 r., wideokonferencja, Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

 • Spotkanie trojki prezydencji
 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne
 • Działalność Europolu w okresie marzec-wrzesień 2020, z uwzględnieniem kryzysu wywołanego przez Covid-19
 • Projekt Wieloletniego Dokumentu Programowego Europolu 2021-2023
 • Debata tematyczna: Zwalczanie prawicowego ekstremizmu i terroryzmu
 • Wystąpienie nt. przyszłej roli Europolu i wyzwań związanych z brexitem
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP

14 września 2020, wideokonferencja, Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Otwarcie spotkania
 • Sprawy proceduralne i różne
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Listy otrzymane przez prezydencję
  • Tematy i sprawy organizacyjne LXIV posiedzenia COSAC
 • Sesja I: Raport rządu federalnego Niemiec nt. priorytetów niemieckiej prezydencji
 • Sesja II: Radzenie sobie z konsekwencjami pandemii Covid-19 i wyciąganie wniosków
 • Końcowe uwagi przewodniczących

4 września 2020, wideokonferencja, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

 • Otwarcie sesji: uwagi wstępne
 • Sesja I: Dyskusja z Josepem Borrellem Fontellesem, Wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 • Sesja II: Droga do Europejskiej Unii Obrony - strategiczna zmiana polityki bezpieczeństwa i obrony UE