PRINT
31 października 2020
2024
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W październiku 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 31-36. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • zmieniony projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (COM(2020) 563) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 35],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020) 568) i odnoszący się niego projektu stanowiska RP [pos. nr 35],
 • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Rady ustalający uprawnienia do połowów na 2021 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (COM(2020) 436) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 35],
  • projekt decyzji Rady w sprawie zaciągania zobowiązań ze środków powracających w ramach instrumentu inwestycyjnego AKP z operacji w ramach 9., 10. i 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju, sald pozostałych z 10. EFR lub z poprzednich EFR oraz środków umorzonych z projektów realizowanych w ramach 10. EFR lub z poprzednich EFR (COM(2020) 484) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 36],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (13 października 2020 r.) (COM(2020) 443) [pos. nr 31],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 1-2 października 2020 roku [pos. nr 31],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 15-16 października 2020 roku [pos. nr 31],
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 15-16 października 2020 r. [pos. nr 35],
  • komunikat Komisji o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (COM(2020) 324) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 31],
  • komunikat Komisji: Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia (COM(2020) 380) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 33],
  • komunikat Komisji: Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu (COM(2020) 301) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 33],
  • sprawozdanie Komisji: Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej. Sprawozdanie roczne za 2019 r. (COM(2020) 350) i odnoszące się niego stanowisko rządu [pos. nr 35],
  • wspólne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Specjalny Region Administracyjny Hongkong - sprawozdanie roczne za 2019 r. (JOIN(2020) 13) i odnoszące się niego stanowisko rządu [pos. nr 36],
  • komunikat Komisji w sprawie strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa (COM(2020) 605) i odnoszące się niego stanowisko rządu [pos. nr 36],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 5 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu (COM(2020) 483) oraz do COM(2020) 437, 496, 571, 900 [pos. nr 33],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 71 projektów aktów prawnych, w tym do projektu decyzji wykonawczej Rady udzielającej Portugalii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (COM(2020) 473) oraz do innych: COM(2020) 376, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 406, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 425, 426, 427, 429, 431, 439, 448, 449, 454, 455, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 [pos. nr 31]; COM(2020) 432, 434, 435, 437, 438, 472, 477, 485, 488, 489, 491, 495, 497, 498, 499, 566, 567, 569, 570, 576, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 598, 626 [pos. nr 33],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 21 dokumentów, w tym do rocznego sprawozdania Komisji na temat bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich w Unii Europejskiej za 2018 r. (COM(2020) 263) oraz do innych: COM(2020) 383, 387, 428 [pos. nr 31], COM(2020) 265, 363, 474, 475, 476, 490, 492, 494, 558, 561, 560, 564, 565, 574, 578, 581, 591 [pos. nr 33],
 • w trybie art. 20 ust. 2 ustawy kooperacyjnej w powiązaniu z art. 19 ustawy rozpatrzyła kandydaturę pana Marka Opioły na stanowisko członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego [pos. nr 34],
 • rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie w zakresie właściwości SUE [pos. nr 32].

***

W październiku 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 31-36 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Spraw Zagranicznych

13.10.2020, rozpatrzyła informację Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Cyfryzacji na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w kontekście dynamicznych procesów politycznych, geopolitycznych i geoekonomicznych (pos. nr 23).

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 03.12.2020, w październiku 2020 badaniu pomocniczości podlegało 18 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

12 października 2020, wideokonferencja, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej

 • Powitanie i otwarcie spotkania
 • Sesja I: Nowe partnerstwo: czy polityka pieniężna uzyska teraz potrzebne wsparcie fiskalne?
 • Sesja II: Przyszłość europejskich reguł fiskalnych: czy nadal są konstruktywne?
 • Sesja III: Europa na drodze do ozdrowienia: jakie następne kroki?
 • Uwagi końcowe