PRINT
28 lutego 2021
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lutym 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 47-54. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013 (COM(2020) 824 wersja ostateczna) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 47],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą (COM(2020) 854) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 52],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 (COM(2020) 823 wersja ostateczna) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 53],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych (COM(2021) 20 wersja ostateczna) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 53],
 • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (COM(2020) 856) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 52],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji: Komunikat z 2020 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE (COM(2020) 660) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 47],
  • komunikat Komisji: Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027 (COM(2020) 758) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 47],
  • wspólny komunikat: Nowa agenda UE-USA na rzecz globalnych zmian (JOIN(2020) 22) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 51],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 22 lutego 2021 [pos. nr 51],
  • projekt decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych (COM(2020) 855) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 52],
  • dokument roboczy Komisji: Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. Rozdział dotyczący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce, towarzyszący komunikatowi komisji: Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej (COM(2020) 580) - (SWD/2020/320) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 52],
  • komunikat Komisji w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji (COM(2020) 790) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 53],
  • komunikat Komisji: Pierwsze sprawozdanie z postępu prac w realizacji strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa (COM(2020) 797) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 53],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 8 projektów aktów ustawodawczych: (COM(2020) 818 [pos. nr 47], (COM(2020) 712, 791, COM(2021) 21, 25, 28 [pos. nr 51]; (COM(2021) 30, 34 [pos. nr 52],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 19 projektów aktów prawnych: COM(2020) 697, COM(2021) 4, 6, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 31, 38, 39 [pos. nr 51], COM(2020) 832, 833, 834, 835, 841 COM(2021) 27 [pos. nr 52],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 12 dokumentów: COM(2021) 3, 18, C(2021) 32 [pos. nr 47], C(2020) 171, C(2021) 320, COM(2021) 5, 9, 17, 19, 35 [pos. nr 51]; COM(2021) 29, 33 [pos. nr 52],
 • rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej), druk nr 910 [pos. nr 48],
 • wysłuchała informacji na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021-2027, przedstawionej przez Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego oraz Ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego [pos. nr 49],
 • wysłuchała informacji Komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na temat Programu prac Komisji Europejskiej na 2021 rok: "Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie" oraz Strategii "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego [pos. nr 50],
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych odbyła następujące spotkania [pos. nr 54]:
  • z przedstawicielem Prezydencji niemieckiej, Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, panem Arndtem Freytag von Loringhoven, i wysłuchała informacji o bilansie Prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej,
  • z przedstawicielem Prezydencji portugalskiej, Ambasadorem Republiki Portugalii w Polsce, panem Luísem Manuelem Ribeiro Cabaço, i wysłuchała programu Prezydencji portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej.

***

W lutym 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 47-54 dostarczone przez sekretariat komisji.

 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 23.02.2021, rozpatrzyła informację przedstawioną przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Bartosika, na temat projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (pos. nr 35).
Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • 23.02.2021, wysłuchały „Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021-2027", przedstawionej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemara Budę (pos. nr 35).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w lutym
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 09.03.2021)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)

COM(2020) 725

24.02.2021 23.02.2021/ - Senat
(Francja)
 COM(2020) 726  24.02.2021 23.02.2021/ -  Senat
(Francja)
COM(2020) 727 24.02.2021 23.02.2021/ - Senat
(Francja)

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 09.03.2021, w lutym 2021 badaniu pomocniczości podlegały 32 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

22 lutego 2021, wideokonferencja, Europejski Tydzień Parlamentarny / Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji plenarnej: Inwestowanie w klimat, odporność społeczną i gospodarczą: jakie są najważniejsze priorytety polityczne?
 • Dyskusja panelowa: Przygotowanie narodowych planów naprawy i odporności: gdzie jesteśmy?
 • Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):
  • Odporność i wyjście z kryzysu związanego z COVID-19: priorytety gospodarcze i budżetowe w zakresie inwestycji i reform
  • Wzmocnienie i wdrożenie wymiaru społecznego: jak włączyć filar praw socjalnych do planów naprawy i odporności?
  • Budżet UE w centrum Planu naprawy. Next Generation EU, WRF i zasoby własne: nowy punkt styczny kompetencji PE i parlamentów narodowych?
  • Plan naprawy i odporności: synergie między europejskim zielonym ładem a drogą do budowania odporniejszej europejskiej unii zdrowia.