PRINT
31 marca 2021
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 3 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 55-57. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol w celu wspierania postępowań przygotowawczych oraz roli Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2020) 796) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 55],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE (COM(2020) 825) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 55],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) (COM(2020) 842) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 55],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady w sprawie statystyki dotyczącej nakładów i produkcji w rolnictwie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1165/2008, (WE) nr 543/2009, (WE) nr 1185/2009 i dyrektywę Rady 96/16/WE (COM(2021) 37) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 56],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 138/2004 PE i Rady w odniesieniu do regionalnych rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (COM(2021) 54) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 56],
  • projekt dyrektywy PE i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych (COM(2020) 829) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 57],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 22-23 marca 2021 - COM(2018) 392, COM(2018) 393, COM(2018) 394 [pos. nr 56],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 25-26 marca 2021 r. [pos. nr 57],
  • komunikat Komisji: Strategia na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE (COM(2020) 711) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 57],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 1 projektu aktu ustawodawczego: COM(2021) 36 [pos. nr 55],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 9 projektów aktów prawnych: COM(2021) 41, 47, 48, 53, 58, 64, 68, 72, 73 [pos. nr 55],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 12 dokumentów: COM(2021) 32, 42, 44, 46, 49, 56, 57, 59, 60, 62, C(2021) 1002, JOIN(2021) 2 [pos. nr 55],

***

W marcu 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 55-57 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 03.03.2021, rozpatrzyła informację przedstawioną przez pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa na temat założeń programu operacyjnego dotyczącego cyfryzacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz omówiła Krajowy Plan Odbudowy w zakresie cyfryzacji (pos. nr 26).

Komisja Spraw Zagranicznych

 • 10.03.2021, rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra Spraw Zagranicznych na temat kompleksowego porozumienia inwestycyjnego (CAI) między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową oraz Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) - konsekwencje dla Polski, UE i współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza (pos. nr 41).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w marcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 11.04.2021)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)

COM(2020) 749


08.03.2021 04.03.2021/ - Riksdag
(Szwecja)

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 11.04.2021, w marcu 2021 badaniu pomocniczości podlegały 32 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
3-4 marca 2021, [Lizbona] wideokonferencja, XVIII spotkanie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
 • Spotkanie trojki
 • Otwarcie sesji: przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Wystąpienie Jensa Stoltenberga, Sekretarza Generalnego NATO; debata
 • Sesja I: Obronność Europy: współpraca UE-NATO i Kompas strategiczny
 • Sesja II: Debata z udziałem Josepa Borrell i Fontelles, wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Sesja III: Kompleksowa strategia UE dla Afryki
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących: Davida McAllistera (PE) i Marcosa Perestrello (Zgromadzenie Republiki)

Informacja na stronie konferencji (EN)

4 marca 2021, wideospotkanie, Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021 przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE na temat "Jesteśmy silne: kobiety na czele walki z Covid-19"

 • Powitanie i wystąpienia otwierające
 • Główne przemówienie: Katerina Sakellaropoulou, Prezydent Republiki Greckiej
 • Dyskusja panelowa: „Kobiety na pierwszych liniach: wnioski z zarządzania kryzysowego”
 • Uwagi końcowe

Informacja na stronie konferencji (EN)