PRINT
30 kwietnia 2021
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
20 kwietnia 2021 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej, 15 kwietnia 2021 r., na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad informacją z udziałem ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego (stenogram pkt 25).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W kwietniu 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 58-64. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/816 ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych i rozporządzenie (UE) 2019/818 w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 do celów wprowadzenia kontroli przesiewowej obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych (COM(2021) 96) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 58],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (COM(2021) 93) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 59],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) (COM(2021) 130) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 63],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 (COM(2021) 140) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 63],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE (COM(2020) 825) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP – przyjęcie konkluzji [pos. nr 58],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) (COM(2020) 842) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP - przyjęcie konkluzji [pos. nr 58],
  • sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydatków EFRG: System wczesnego ostrzegania nr 11-12/2020 (COM(2021) 43) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 58],
  • Zieloną Księgę w sprawie starzenia się: Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami (COM(2021) 50) i odnoszące się do niej stanowisko rządu [pos. nr 59],
  • wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę (JOIN(2020) 18) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 59],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 25-26 marca 2021 r. [pos. nr 60],
  • sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (COM(20210 950) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 62],
  • sprawozdanie Komisji: Ceny i koszty energii w Europie (COM(2020) 951) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 62],
  • sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z postępów w dziedzinie konkurencyjności w zakresie czystej energii (COM(2020) 953) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 62],
  • komunikatu Komisji: Przegląd polityki handlowej - otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa (COM(2021) 66) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 63],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 6 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 71, 85, 95, 108, 113, 115 [pos. nr 58],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 27 projektów aktów prawnych: COM(2021) 63, 65, 74, 87, 104, 111, 112, 114, 116, 119 [pos. nr 58], COM(2021) 125, 127, 132, 138 [pos. nr 61], COM(2021) 136, 137, 145, 147, 150, 151, 152, 163, 164, 165, 166, 167, 168 [pos. nr 63],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 32 dokumentów: COM(2021) 67, 69, 70, 75, 77, 79, 82, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 98, 100, 101, 103, 105, 109, 110, 117, 118, JOIN(2021) 3, 5, 6, SWD(2021) 57 [pos. nr 58], COM(2021) 126, 129, 139 [pos. nr 61], COM(2021) 141, 142, 144 [pos. nr 63],
 • w trybie art. 18 ust. 4 ustawy rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 3 marca 2021 r.) [pos. nr 61],
 • wysłuchała informacji Ministra Klimatu i Środowiska na temat prac na forum Unii Europejskiej i forum krajowym w zakresie polityki klimatycznej UE [pos. nr 64].

***

W kwietniu 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 58-64 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
 • 30.04.2021, przedstawienie informacji Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat szczegółów zaproponowanego Krajowego Planu Odbudowy w zakresie sfery energii oraz klimatu (pos. nr 39).
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 28.04.2021, wysłuchanie informacji na temat efektów realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. (pos. 30);
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólne z Komisją Gospodarki i Rozwoju
 • 28.04.2021, wysłuchanie informacji na temat, które z postulatów przedstawionych podczas prowadzonych konsultacji społecznych zostały uwzględnione podczas formułowania komponentu A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" w Krajowym Planie Odbudowy" (pos. nr 58 i 37);
Komisja Obrony Narodowej
 • 14.04.2021, rozpatrzenie informacji Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych na temat inicjatyw obronnych realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz wojskowej współpracy regionalnej ( pos. nr 28);
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • 23.04.2021, przedstawienie przez Ministra Klimatu i Środowiska podsumowania konsultacji społecznych dla komponentów z zakresu ochrony środowiska i klimatu zawartych w Krajowym Planie Odbudowy, w szczególności dla komponentu B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności« oraz komponentu E »Zielona, inteligentna mobilność";
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 13.04.2021, rozpatrzyła informację na temat Krajowego Planu Odbudowy dla sektora rolnego (pos. 42).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 10.05.2021, w kwietniu 2021 badaniu pomocniczości podlegało 12 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

21 kwietnia 2021, XVIII spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, wideospotkanie

 • Perspektywy zwalczenia pandemii COVID-19
 • Bieżące kwestie bezpieczeństwa w regionie w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego, informacyjnego i zagrożeń hybrydowych
 • Wymiana poglądów na tematy przewidziane na spotkanie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (10 maja 2021)
  • Cyfryzacja i zmieniająca się przestrzeń publiczna – zagrożenia i możliwości dla demokracji przedstawicielskiej
  • Zmienione sprawozdanie nt. wzmocnionej współpracy międzyparlamentarnej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
  • Sprawozdanie grupy roboczej nt. aktualizacji Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej 

13 kwietnia 2021, Konferencja międzyparlamentarna ws. Covid-19: wpływ na zdrowie oraz skutki społeczne, wideokonferencja

 • Powitanie i uwagi wstępne
 • Sesja I – Zwalczanie pandemii Covid-19: jak przyczynić się do wzmocnienia europejskiej polityki zdrowotnej?
 • Sesja II – Wpływ pandemii na zatrudnienie w wymiarze społecznym i pracy
 • Sesja III – Europejski filar praw społecznych: wdrażanie filaru i wzmacnianie systemów zdrowia