PRINT
31 maja 2021
SPRAWY UE NA FORUM SEJMU
4 maja 2021 Sejm uchwalił ustawę, w której wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druki nr 1123, 1130, proces legislacyjny, stenogram pkt 1), Dz.U. 2021, poz. 969.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 65-69. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym (COM(2021) 181) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 68],
 • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2021) 201) i odnoszący się do niego projektu stanowiska RP [pos. nr 68],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 25 maja 2021 r. [pos. nr 65],
  • komunikat Komisji: "Inkubator Hera: wspólne antycypowanie zagrożeń związanych z wariantami COVID-19" (COM(2021) 78) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 65],
  • komunikat Komisji: Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2021) 102 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 66],
  • komunikat Komisji: Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 roku. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli (COM(2020) 562) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 66],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 26-27.05.2021- COM(2018) 392, 393, 394, 460 [pos. nr 65],
 • w trybie art. 10 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • zmieniony projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM(2016) 34) i odnoszącą się do niego informację o stanowisku RP [pos. nr 66],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 200 [pos. nr 65], COM(2021) 198, 270 [pos. nr 68],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 19 projektów aktów prawnych: COM(2021) 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 183, 194 [pos. nr 65], COM(2021) 195, 207, 212 [pos. nr 68],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 10 dokumentów: COM(2021) 169, 170, 171, 172, 176, 197 [pos. nr 65], COM(2020) 618, COM(2021) 188, 199, 204 [pos. nr 68],
 • rozpatrzyła propozycje tematów do planu pracy NIK ma 2022 rok [pos. nr 65],
 • rozpatrzyła, wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych, informację Ministra do Spraw Unii Europejskiej na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań rządu oraz planów organizacji wydarzeń związanych z konferencją [pos. nr 67],
 • przyjęła – na wniosek Podkomisji stałej ds. Konferencji o przyszłości Europy – dezyderat SUE nr 1 w sprawie zapewnienia pluralizmu i swobody dyskusji podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy - link [pos. nr 69].

***

W maju 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 65-69 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 26.05.2021, informacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat stanu przygotowania do uruchomienia mechanizmów wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw finansowanych ze środków budżetu UE na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (pos. nr 32);

Komisja Infrastruktury

 • 25.05.2021, informacja Ministra Infrastruktury na temat zarządzania infrastrukturą ruchu lotniczego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz proponowanych zmian (pos. nr 105);

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 19.05.2021, rozpatrzenie informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat finansowania Europejskiego Zielonego Ładu (pos. 53);

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 06.05.2021, przedstawienie podsumowania konsultacji społecznych dla komponentu E „Zielona, inteligentna mobilność" w Krajowym Planie Odbudowy" przez Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pos. nr 96 i pos. nr 62).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 07.06.2021, w maju 2021 badaniu pomocniczości podlegało 9 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

10 maja 2021, [Berlin] wideokonferencja, Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Niemcy, Finlandia, Słowenia, Parlament Europejski)
 • Otwarcie konferencji, powitanie uczestników: dr Wolfgang Schäuble, przewodniczący Bundestagu, dr Reiner Haseloff, przewodniczący Bundesratu
  • Przyjęcie porządku obrad
 • Sesja I: Cyfryzacja i zmieniająca się sfera publiczna – zagrożenia i szanse dla demokracji przedstawicielskiej
 • Mówcy: prof. dr Jeanette Hofmann, dr Francesca Bria
 • Sesja II: Przyjęcie sprawozdań w sprawie współpracy międzyparlamentarnej
  • Zmienione sprawozdanie w sprawie wzmocnionej współpracy międzyparlamentarnej dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
  • Sprawozdanie grupy roboczej dotyczące aktualizacji Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w UE
 • Sprawy różne
 • Uwagi końcowe przewodniczącego Bundestagu dr. Wolfganga Schäuble i przewodniczącego Bundesratu dr. Reinera Haseloffa

31 maja - 1 czerwca 2021, wideokonferencja, LXV COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne przewodniczącego Zgromadzenia Republiki Eduardo Ferro Rodriguesa; uwagi wstępne przewodniczącego Komisji ds. Europejskich Luísa Capoulasa Santosa
 • Przyjęcie porządku LXV posiedzenia plenarnego COSAC
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; prezentacja 35 raportu półrocznego COSAC; listy otrzymane przez prezydencję; kwestie proceduralne
 • Sesja I – Portugalska prezydencja Rady UE
 • Sesja II – Europa socjalna: jaki model dla potrójnej, gospodarczej, cyfrowej i klimatycznej transformacji?
 • Sesja III – Wdrażanie krajowych planów odbudowy - rola parlamentów narodowych
 • Sesja IV – Konferencja w sprawie przyszłości Europy: stan aktualny
 • Uwagi końcowe: Prezydent Republiki Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa (wystąpienie zdalne)