PRINT
30 czerwca 2021
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
15 czerwca 2021 r. Sejm przeprowadził debatę (stenogram pkt 2) i przyjął uchwałę w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej i NATO, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2 - uchwała.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 70-73 (w tym nr 70 i 71 prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość). W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (COM(2021) 223) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 72],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 14-15 czerwca 2021 - COM(2008) 426; COM(2018) 51, 277, 390, 438, 471, 472, 473; COM(2020) 682, 725, 726, 727; COM(2021) 93, 130, 140 [pos. nr 70],
  • Rady ds. Środowiska, 10 czerwca 2021 - COM(2020) 642, 652, 798 [pos. nr 70],
  • Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 11 czerwca 2021 - COM(2020) 824 [pos. nr 70],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 28-29 czerwca 2021 - COM(2018) 368, 392, 393, 394, COM(2019) 3, 4, COM(2020) 80, 563 [pos. nr 72],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się 25 maja 2021 [pos. nr 71],
  • zalecenie Komisji w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) (C(2021) 1372) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 72],
  • wspólny komunikat do Rady Europejskiej: Stan stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych między UE a Turcją (JOIN(2021) 8) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 72],
  • komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej strategii finansowania na potrzeby finansowania Next Generation EU (COM(2021) 250) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 73],
  • sprawozdanie Komisji dotyczące europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19, na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 SURE: analiza sytuacji po sześciu miesiącach (COM(2021) 148) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 73],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 89, 231 [pos. nr 70], COM(2021) 254 [pos. nr 72],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 14 projektów aktów prawnych: COM(2021) 209, 211, 215, 217, 220, 226, 227, 230, 232, 233 [pos. nr 70], COM(2021) 237, 243, 257, 259 [pos. nr 72],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 18 dokumentów: COM(2021) 120, 213, 219, 222, 224, 229, 350, 355, C(2021) 2750, 2784 [pos. nr 70], COM(2021) 205, 235, 240, 245, 249, 251, 252, 255 [pos. nr 72],
 • zaopiniowała (w trybie art. 20 ust. 2 ustawy w powiązaniu z art. 19 ustawy) kandydaturę Piotra Patkowskiego na stanowisko członka Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego [pos. nr 73],
 • rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (druk nr 1234) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1273) w zakresie części budżetowych nr 23 (Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej), nr 83 (Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8 i 49) oraz nr 84 (Środki własne Unii Europejskiej) [pos. nr 73].

***

W czerwcu 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 70-73 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja do Spraw Zagranicznych
 • 11.06.2021, informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji w związku z budową gazociągu Nord Stream 2 oraz wspólne rozpatrzenie poselskich projektów uchwał w sprawach: gazociągu Nord Stream 2 (druk nr 1214), wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2 (druk nr 620); wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2 (druk nr 1213) (pos. nr 51).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 07.07.2021, w czerwcu 2021 badaniu pomocniczości podlegały 4 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

14 czerwca 2021, Parlament Europejski (format hybrydowy), druga Konferencja międzyparlamentarna wysokiego szczebla w sprawie migracji i azylu

 • Otwarcie
  • Przemówienia powitalne: przewodniczący PE, David-Maria Sassoli, przewodniczący portugalskiego Zgromadzenia Republiki, Eduardo Ferro Rodrigues, przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Igor Zorčič, przewodniczący niemieckiego Bundestagu, Wolfgang Schäuble
  • Główne przemówienie: Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
 • Sesja 1: Wpływ pandemii COVID-19 na polityki migracyjne i azylowe
  • Wprowadzenie: António Vitorino, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Branko Grims, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Administracji Publicznej i Samorządu słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego,
  • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 • Sesja 2: Zewnętrzny wymiar polityk migracyjnych i azylowych
  • Wprowadzenie: Eduardo Cabrita, minister spraw wewnętrznych, Detlef Seif, członek Komisji Spraw Wewnętrznych i Wspólnoty niemieckiego Bundestagu
  • Świadectwo organizacji Operazione Colomba
  • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 • Zamknięcie konferencji: oświadczenia końcowe przewodniczącego Eduardo Ferro Rodriguesa i przewodniczącego Davida-Marii Sassolego

 

22 czerwca 2021, Parlament Europejski (format hybrydowy), Międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM): Reforma europejskiego prawa wyborczego oraz Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

 • Wypowiedzi wprowadzające: Antonio Tajani, przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO), Věra Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
 • Sesja I – Reforma europejskiego prawa wyborczego
  • Prezentacje: Domènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw nowelizacji Aktu dotyczącego wyborów członków PE w powszechnych wyborach bezpośrednich, zgodnie z art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE (202/2220(INL)); Isabel Oneto, portugalskie Zgromadzenie Republiki, Marguerite Deprez-Audebert, francuskie Zgromadzenie Narodowe
  • Debata
 • Sesja II – Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
  • Prezentacje: Domènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw projektu rozporządzenia PE w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień śledczych oraz uchylającego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (art. 240 Regulaminu PE – sprawy w toku); André Coelho Lima, portugalskie Zgromadzenie Republiki
  • Debata
 • Uwagi końcowe: Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani