PRINT
31 sierpnia 2021
2024
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W okresie lipiec-sierpień 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 74-78. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła odpowiedź Ministra do spraw Unii Europejskiej na dezyderat nr 1 w sprawie zapewnienia pluralizmu i swobody dyskusji podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy [pos. nr 74],
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM(2021) 206) [pos. nr 78],
  • projekt dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (COM(2021) 189) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 78],
  • projekt: Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022: Wstęp; Wydatki ogółem; Ogólne zestawienie dochodów; Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje (COM(2021) 300) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 78],
  • projekt rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013 (COM(2021) 278) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 78],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 13 lipca 2021 - COM(2020) 215, 323, COM(2021) 71, 181 [pos. nr 75],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 19 lipca 2021 - COM(2020) 319, 321 [pos. nr 75],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 24-25 czerwca 2021 [pos. nr 74],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 12 lipca 2021 [pos. nr 74],
  • komunikat Komisji: Unia równości: strategia na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025 (COM(2020) 698) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 78],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 2 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 202 [pos. nr 74], COM(2021) 313 [pos. nr 78],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 52 projektów aktów prawnych: (COM(2021) 246, 248, 268, 269, 274, 275, 280, 282, 307, 308, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530 [pos. nr 74], (COM(2021) 314, 321, 322, 326, 328, 332, 338, 339, 340, 341, 344, 349, 351, 353 [pos. nr 78],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 34 dokumentów: COM(2021) 258, 261, 262, 264, 272, 273, 276, 277, 279, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 301, 306, 365, 370, 500, 528, 529 [pos. nr 74], COM(2021) 315, 316, 323, 324, 329, 336, 337, 380, 440, C(2021) 4347, JOIN(2021) 14, 20 [pos. nr 78],
 • zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku 2020 (druk nr 1329) w zakresie właściwości SUE [pos. nr 75],
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych odbyła następujące spotkania [pos. nr 76]:
  • z przedstawicielem prezydencji portugalskiej, Ambasadorem Republiki Portugalii w Polsce, panem Luísem Manuelem Ribeiro Cabaço, oraz rozpatrzyła informację na temat bilansu prezydencji portugalskiej w Radzie UE,
  • z przedstawicielem prezydencji słoweńskiej, Ambasadorem Republiki Słowenii w Polsce, panią Boženą Forštnarič Boroje, oraz rozpatrzyła informację na temat programu prezydencji słoweńskiej w Radzie UE,
 • rozpatrzyła informacje nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz nt. Sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2019 r., przedstawione przez członka ETO, Marka Opiołę [pos. nr 77],
 • rozpatrzyła projekt planu pracy SUE na okres 1 sierpnia - 31 grudnia 2021 [pos. nr 78],
 • rozpatrzyła projekt dezyderatu nr 2 Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy w sprawie konieczności pogłębionej analizy przyczyn wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz respektowania przez organy Unii Europejskiej zapisów traktatów europejskich stanowiących wyłączne ramy jej funkcjonowania. Dezyderat został uchwalony na posiedzeniu SUE nr 78 (link) a następnie wysłany do instytucji UE, Zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy i niektórych państw członkowskich UE.

***

W lipcu-sierpniu 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 74-78 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 20.07.2021, rozpatrzyła informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podsumowującą negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej  (pos. 60).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
W lipcu i sierpniu 2021 badaniu pomocniczości podlegało 10 projeków aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

19 lipca 2021, Lublana (wideokonferencja), Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie wideokonferencji - uwagi wstępne 
  • Przyjęcie porządku obrad przewodniczących COSAC
 • Sprawy proceduralne i różne 
  • Informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXVI COSAC
  • Projekt 36 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Informacja w sprawie procesu powoływania nowego stałego członka sekretariatu COSAC
  • Sprawy różne
 • Sesja I – Priorytety słoweńskiej prezydencji Rady UE; debata
 • Sesja II – Cyberbezpieczeństwo w UE – wzmocnienie odporności infrastruktury krytycznej i cyber obrony; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących